Behandeling bij het CDP
Behandeling / Begeleiding

Behandeling bij het CDP

Een combinatie van psychiatrische problemen en verslaving komt vaak voor. Het Centrum Dubbele Problematiek (CDP) is gespecialiseerd in het helpen van volwassenen met gecombineerde problemen. Diverse disciplines werken in één team, getraind in het behandelen van verslaving en andere psychiatrische problemen. Het centrum heeft mogelijkheden voor klinische opname en voor ambulante behandeling.

Expertisecentrum

Het CDP is een zelfstandig, specialistisch zorgprogramma en een expertisecentrum voor patiënten met een ernstige psychiatrische stoornis in combinatie met ernstige verslavingsproblematiek (dubbele problematiek). Door persoonlijke betrokkenheid en geïntegreerde aanpak ondersteunt het CDP haar patiënten bij de behandeling en/of terugval preventie van deze complexe problematiek en met eventuele psychosociale problemen. Het CDP biedt ambulante en klinische behandeling op basis van zorgpaden en vormt daarmee een transmuraal zorgprogramma. Daarnaast kan het CDP worden ingezet voor (neuro)psychologische en psychiatrische diagnostiek, second opinions en scholing op het gebied van dubbele problematiek.

Afdelingen op het CDP

CDP1: gesloten afdeling en CDP2: besloten afdeling
De behandeling is met name gericht op het behandelen van acute psychiatrische klachten en het bieden van een detoxificatie. Op een gesloten afdeling is de slagingskans het grootst. Doorgaans duurt een opname 3 tot 6 weken. Er is 24-uur per dag begeleiding en we werken met een vaste daginvulling. Daarbij is ruimte voor het volgen van behandelgroepen en is er activiteitenbegeleiding. Indien mogelijk kan er een start gemaakt worden met het zoeken naar vrijwilligerswerk en het vinden van dagbesteding.

CDP3: open afdeling
De patiënt krijgt een traject aangeboden om te resocialiseren. Uitgangspunt is dat er huisvesting en vrijwilligerswerk geregeld wordt. Het traject begint met dagelijkse begeleiding en biedt geleidelijk meer zelfstandigheid. Steeds meer zaken regelt de patiënt zelf, zoals boodschappen en koken. Alles ter voorbereiding op zelfstandig of begeleid wonen. Het gebruik van middelen dient volledig onder controle te zijn en blijven.

Gouden Regen
Op deze woonvorm op een locatie buiten de afdeling wordt de patiënt in staat gesteld om te resocialiseren. De maximale verblijfsduur is 6 maanden. Het is vereist dat een patiënt dagbesteding heeft en volledig abstinent van middelen is. Voorwaarde voor opname op de is dat patiënt woonachtig is in Den Haag.

Poliklinische Zorg
Het CDP heeft een uitgebreid poliklinisch zorgaanbod en is er sprake van een multidisciplinaire behandeling. Een casemanager coördineert hierbij de zorg. Psychiatrische consulten en gesprekken met een persoonlijk begeleider vormen, naast contact met de casemanager, de basis voor de behandeling. Op indicatie kunnen er gesprekken zijn met een psycholoog, er deel genomen worden aan individuele, dan wel groepstherapie of groepsbehandeling. Medicatie kan verstrekt worden via de medicatiepoli.

Deeltijd-dagbehandeling
Ook is er deeltijdbehandeling mogelijk, dit kan zowel klinisch als ambulant.

 

Ambulante zorgpaden binnen het CDP

Het doel van zorgpaden is om ons behandelaanbod en de keuzes die gemaakt worden tijdens de behandeling inzichtelijk en transparant te maken. Daarnaast is het werken volgens zorgpaden efficiënter. Ieder ambulant zorgpad bestaat o.a. uit medicamenteuze interventies, gesprekken met arts, casemanager of pb-er.

Verlengde opname: indien behandeldoelen niet worden behaald binnen de termijn van het zorgpad, kan tijdens bij de behandelevaluatie besloten worden tot een verlenging van de opname. Ook wordt er gekeken of er een ander zorgpad nodig is.

Het CDP biedt de volgende ambulante zorgpaden:

Begeleid wonen

Opname op locatie Gouden Regen gedurende 6 maanden. Een tijdelijke woonvorm waarbij de patiënt in staat gesteld wordt om te resocialiseren. Dagbesteding en volledige abstinentie van middelen is vereist. Opname ter stabilisatie, waarbij er middels een detoxificatie ernstig gebruik wordt doorbroken. Motivatie of een juridische maatregel is hierbij wenselijk. De duur van het zorgpad is 3 weken.

Poliklinische groepsbehandeling

Het volgen van 1 of meerdere groepen per week, waarbij iemand niet klinisch opgenomen wordt en de hoofdbehandeling bij de verwijzer blijft.

 

Poliklinische co behandeling

Psychologische behandeling van de dubbele problematiek. Dit kan gericht zijn op trauma of persoonlijkheidsproblematiek. Ook deelname aan de Seeking Safety, schematherapie of EMDR bij craving vallen hieronder. De verwijzer blijft in deze situatie de hoofdbehandelaar.

 

Poliklinische behandeling

Multidisciplinaire ambulante zorg, waarbij de psychiater, de casemanager, de persoonlijke begeleider en eventueel de psycholoog betrokken zijn. Het CDP wordt de hoofdbehandelaar van de patiënt. Voorwaarde is dat de patiënt woonachtig is in Den Haag.

 

Second opinion

Dit kan uitgevoerd worden tijdens een klinische opname) of middels poliklinische gesprekken.

 

Klinische zorgpaden binnen het CDP

Ieder klinisch zorgpad bestaat o.a. uit de volgende behandelvormen: klinische begeleiding, medicamenteuze behandeling en begeleiding, psychiatrisch en lichamelijk onderzoek en groepsbehandeling.

Verlengde opname: indien behandeldoelen niet worden behaald binnen de termijn van het zorgpad, kan tijdens bij de behandelevaluatie besloten worden tot een verlenging van de opname. Ook wordt er gekeken of er een ander zorgpad nodig is.

Het CDP biedt de volgende klinische zorgpaden:

Kortdurende stabilisatie: Detox

Opname ter stabilisatie, waarbij er middels een detoxificatie ernstig gebruik wordt doorbroken. Motivatie of een juridische maatregel is wenselijk. Dze opname duurt 3 weken.

Langdurige stabilisatie: Stabilisatie

Naast detoxificatie zal de behandeling van de verslaving en de psychiatrische klachten gestart of geoptimaliseerd worden. Hierbij is de diagnostiek al bekend en behoeft dit geen evaluatie. Deze opname duurt 6 weken.

Langdurige stabilisatie: Diagnostiek/Second opinion

Naast detoxificatie en stabilisatie wordt diagnostiek verricht. Het aanleveren van een de termijn van het zorgpad, kan tijdens bij de behandelevaluatie besloten worden tot een verlenging van de opname. Ook wordt er gekeken of er een ander zorgpad nodig is.

Begeleid wonen

Een tijdelijke woonvorm op de Gouden Regen waarbij de patiënt in staat gesteld wordt om te resocialiseren. Dagbesteding en volledige abstinentie van middelen is vereist. Dit traject duurt 6 maanden.

Groepsbehandeling binnen het CDP

Bij opname verwachten wij dat de patiënt deel gaat nemen aan een aantal behandelgroepen. Tijdens opname bekijkt een psycholoog samen met de patiënt welke groepen het beste aansluiten bij de zorgvraag.

Het CDP biedt de volgende behandelgroepen:

Structuur (klinisch)

 • Dagopening
 • Ontbijt/lunch/diner
 • Groepsdynamiek

Psychisch en emotioneel (klinisch en ambulant)

 • Emoties leren begrijpen
 • Zelfbeeld verbeteren
 • Seeking safety
 • Schematherapie
 • Relaxatie
 • Sociale vaardigheden
 • Persoonlijke waarden

Gezondheid (klinisch en ambulant)

 • Beter slapen
 • Wandelen
 • Zwemmen
 • Health for you
 • Fit en actief

Familie

 • Educatiegroep
 • Ondersteuningsgroep
 • Thema-avonden

Alcohol/drugs (klinisch en ambulant)

 • Stoppen of doorgaan met middelen?
 • Stoppen met middelen

Persoonlijke ontwikkeling (klinisch en ambulant)

 • Creativiteit
 • Structureren en plannen
 • Leren koken
 • Ontspanning

Integrated Dual Disorder Treatment (IDDT)

IDDT is een dubbele diagnosebehandeling bestaande uit aandacht voor psychiatrische en verslavingsproblematiek. Tijdens de groepsbehandeling delen we de patiënt in volgens de fase van motivatie conform de IDDT.