Behandeling op het Duurzaam Verblijf Verslaafden
Behandeling / Begeleiding

Behandeling op het Duurzaam Verblijf Verslaafden

Het Duurzaam Verblijf richt zich op langdurig verslaafden die langere tijd zorg nodig hebben. Veelal is er sprake van ernstige problematiek op lichamelijk, psychiatrisch en sociaal gebied. Voor deze categorie patiënten biedt het Duurzaam Verblijf een combinatie van een 24- uurs verblijf (op een gesloten afdeling met 10 plaatsen) met verzorging, dagbesteding, behandeling en begeleiding.

Doelgroep

De doelgroep van het Duurzaam Verblijf betreft volwassen chronisch verslaafden met ernstige bijkomende problematiek op psychiatrisch gebied. Er is onvoldoende perspectief op behandeling in de reguliere zorg. Diverse voorgaande behandeltrajecten of maatregelen hebben geen duurzaam effect gehad.

Langdurige opname

Een verslaving, naast een psychiatrische stoornis, beïnvloedt het beloop van de stoornis negatief. Voor de doelgroep van het DVV geldt dat mensen problemen hebben op verschillende levensgebieden zoals wonen, opleiding en financiën. Eerdere zorg heeft niet geholpen en ze zijn in aanraking gekomen met justitie. Deze afdeling geeft patiënten voldoende tijd om te leren omgaan met de diverse problemen. Op het DVV is daarom aandacht voor zowel de stoornis als de problemen die iemand in zijn leven heeft. Met als doel het verbeteren van de kwaliteit van  het leven.

Behandeling

Bij de behandeling zijn diverse disciplines betrokken. Met een intensieve vorm van begeleiding speelt het DDV in op de veelal omvangrijke zorgbehoefte. De zorg richt zowel op de verslaving als op de psychiatrische problemen. Tijdens de behandeling is er tegelijkertijd aandacht voor psychiatrie en verslaving volgens de IDDT methodiek. Deze geïntegreerde dubbele diagnosebehandeling bestaat uit gecombineerde aandacht voor (de interacties tussen) psychiatrische en verslavingsproblematiek vanuit één multidisciplinair team. Op het DVV bieden wij gastvrije zorg. Dit houdt onder meer in dat de patiënt op een respectvolle en optimistische manier wordt benaderd, er contact is met naast betrokkenen, er aandacht is voor zingeving en welzijn en er ondersteuning is bij een gezonde leefwijze.

Duur behandeling

Patiënten krijgen in de eerste zes weken de mogelijkheid om te wennen aan de afdeling. Na deze zes weken volgt een individueel behandeltraject. Deze trajecten verschillen in tijdsduur per patiënt maar zijn altijd langdurig van aard.

Bij het bepalen van de opnameduur wordt rekening gehouden met:

  • het ziektebeeld
  • het risico op herhaling van overlastgevend gedrag
  • de juridische status
  • de wensen van de patiënt

Vrijheden

Het toekennen van vrijheden verloopt heel geleidelijk en duurt daarom vrij lang. Aangezien het toekennen van vrijheden op de individuele situatie van de patiënt is gericht verschilt het tempo per patiënt. Er wordt gewerkt met een individueel stappenplan. Met dit plan werkt de patiënt, samen met het behandelteam, naar uitbreiding van vrijheden toe.

Terugkeer naar de maatschappij

Voorafgaand aan mogelijke terugkeer naar de maatschappij kijkt het DVV hoe een patiënt op een verantwoorde manier met zijn gedeeltelijk herwonnen vrijheid omgaat. Al tijdens het verblijf tracht het DVV zelfstandigheid te bevorderen om zo terugval in oud gedrag te voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan leren omgaan met geld of het leren koken. Het aanleren van deze vaardigheden wordt laagdrempelig en zonder verplicht karakter ingezet. Wanneer voldoende zelfstandigheid getoond is kan terugkeer volgen of volgt overplaatsing naar een vervolgprogramma met meer ruimte voor zelfstandigheid.