Behandeling voor jongeren
Behandeling / Begeleiding

Behandeling voor jongeren

Jongeren uit de doelgroep van Fivoor worden vanwege hun voorgeschiedenis niet in reguliere zorg genomen of ze mijden zelf de zorg. Het doel van onze zorg is om jongeren opnieuw aansluiting te laten krijgen met de maatschappij en de kans op crimineel gedrag te verminderen.

Forensisch ACT Jeugdteam

Het Forensisch ACT Jeugdteam specialiseert zich in psychiatrische zorg aan jongeren tussen de 12 en 23 jaar met complexe problemen en (dreigende) criminaliteit ofwel forensische problematiek. Het betreft jongeren die onvoldoende hebben aan de reguliere zorg en daar regelmatig uitvallen. Het team biedt zorg volgens de ACT- organisatiemodel (Assertive Community Treatment). Het Forensisch ACT jeugdteam hanteert in het kader van aansluiting bij de zorgvraag en aansluiting bij de strafrechtketen geen wachtlijsten en heeft geen contra-indicaties. In de behandeling gaat het team op zoek naar de belangrijkste drijfveren voor verandering in het gedrag. Er is daarbij tevens aandacht voor praktische zaken in het dagelijkse leven, zoals wonen en tijdsbesteding, school, werkplek,  sociale relatie, gezin en financiën.

Ons doel

Het Forensisch ACT Jeugdteam heeft als doel:

 • De jongeren te ondersteunen op alle leefgebieden.
 • De jongeren behandelen op het gebied van psychiatrische problematiek.
 • De jongeren weer deel uit te laten maken van de maatschappij.
 • De jongeren door te laten stomen richting de passende scholing.
 • De jongeren te laten doorstromen naar een vorm van arbeid, waar nodig in combinatie met een leertraject.
 • De jongeren de mogelijkheid bieden een startkwalificatie te behalen.
 • Delictbespreking met als doel vermindering recidive.
 • Maken van signaleringsplan met als doel terugval te voorkomen.

De werkzame ingrediënten van het Forensisch ACT Jeugdteam:

 1. ACT wordt aangeboden aan een specifieke doelgroep: jongeren met psychiatrische stoornissen (veelal zorgmijdende jongeren met veel opnames), al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek (dubbele diagnose).
 2. Het ACT team bestaat uit meerdere disciplines: (specialistisch) verpleegkundige, SPV, psychiater, verslavingsdeskundige, ervaringsdeskundige, woonbegeleider, trajectbegeleider, maatschappelijk werker, systeemwerker.
 3. De ACT-teamleden hebben een gezamenlijke caseload.
 4. De hulpverlener-cliënt ratio is laag (ongeveer 1:10).
 5. Het ACT team voert verschillende soorten behandeling en begeleiding zelfstandig en flexibel uit: psychiatrische diagnostiek en behandeling/verslavingszorg/trajectbegeleiding/woonbegeleiding/rehabilitatie/praktische hulp (dagelijkse verzorging, het beheren van geld). Deze verrichtingen worden niet uitbesteed.
 6. De hulpverlening vindt plaats daar waar de cliënt zich bevindt (op straat/in dak-en thuislozencentra / bij jongere thuis).
 7. Er is geen limiet aan de tijdsduur van de hulpverlening en het aantal contacten.
 8. Het ACT team zoekt jongeren actief op.
 9. Het team kan de jongere zo nodig meermaals per dag zien en ook ’s avonds en in het weekend kan er telefonisch contact gelegd worden.

Aanmelding forensische behandeling jongeren

Het traject voor aanmelding ziet er als volgt uit:

Stap 1. Aanmelding en intake

 • Jongeren worden aangemeld via de website, IFZO (systeem van justitie) of e-mail .
 • De intake vind plaats binnen twee weken na de aanmelding.
 • Uiteraard starten we zo snel mogelijk met de contacten met de jongere.

Stap 2. Psychiatrisch onderzoek

 • Psychiatrisch onderzoek wordt uitgevoerd door psychiater en intaker binnen 4 weken na aanmelding.

Stap 3.     Ontbreekt?

Stap 4. Adviesgesprek

 • Het adviesgesprek wordt uitgevoerd door intaker binnen 6 weken na aanmelding Tijdens adviesgesprek wordt met de jongere de resultaten uit de intake en het voorlopig behandelplan besproken. Ook wordt tijdens het adviesgesprek duidelijk voor welke zorg de jongere komt.

Stap 5. Behandeling in fasen

 • Tijdens het adviesgesprek wordt er een behandeladvies gegeven, dit wordt met jongere, en eventueel betrokken instanties besproken aan de hand van een concept behandelplan. Indien de jongere akkoord is wordt een definitief behandelplan opgesteld. Hierin worden expliciet de behandeldoelen vastgelegd en de methode waarmee gewerkt gaat worden. Er word gewerkt met een zevental vaste items als psychiatrie, wonen, werken, leren, sociale relatie, financiën, vrije tijd, somatiek. Het soort behandeling wordt verricht door de behandelaar die hiertoe bevoegd is. Tevens wordt er getracht om in de eerste maand te starten met het maken van een signalerings/delictpreventieplan. Ook wordt na het vaststellen van het behandelplan de HONOS afgenomen. En er wordt een crisisregeling getroffen zodat het duidelijk is wat te doen bij terugval. De behandeling verloopt in vijf fasen, waarvan de eerste gericht zijn op het onder controle krijgen van de problemen. Verderop gaat het meer om het bereiken van de doelen die de jongere zich stelt op de diverse leefgebieden zoals wonen, leren en werken.

Forensische behandeling voor jongeren

Wij bieden de behandeling Multidimensionale Familietherapie MDFT:

Alle problemen van jongeren komen in beeld met familietherapie volgens de MDFT-methode. Soms hebben jongeren problemen op verschillende gebieden tegelijk. Drugsgebruik, ruzie met ouders en psychische problemen kunnen uiteindelijk leiden tot schoolverzuim of in het uiterste geval crimineel gedrag. Om jongeren te helpen hun leven weer op de rit te krijgen, bieden wij begeleiding door speciaal opgeleide hulpverleners. De MDFT-therapeut, deze afkorting staat voor Multidimensionale Familie Therapie. De MDFT-therapeut kijkt naar alle problemen, zowel naar het gedrag, de psychisch kant en het drugsgebruik, als problemen met school of werk en de omgang met anderen. De therapie is multidimensioneel, wat inhoudt dat niet alleen de jongere in beeld komt, maar ook gekeken wordt naar ouder(s)/verzorger(s) en derden, zoals school, werk of eventuele vrienden. Dit omdat deze groepen nauw met elkaar verweven zijn. De verschillende problemen komen zo snel aan het licht en worden tegelijkertijd aangepakt.