Hulp bij geldproblemen
Behandeling / Begeleiding

Hulp bij geldproblemen

Een dreigende uitzetting, hoog oplopende schulden, gebrek aan uitkering of zorgverzekering staan een geslaagde behandeling in de geestelijke gezondheidszorg vaak in de weg. De MJD (Materieel Juridische Dienstverlening) geeft hulp en advies aan cliënten met materiële en juridische problemen.

Gemeente Den Haag

Tevens is de MJD op verzoek van de gemeente Den Haag werkzaam voor cliënten van Den Haag op Maat die veel belemmeringen ervaren op weg naar een schuldhulpverleningstraject binnen de gemeente en die daarbij een extra steuntje in de rug nodig hebben in de vorm van begeleiding en advies.

Wat doet de MJD?

 • Stabiliseren van de financiën door het ondersteunen bij bijvoorbeeld een aanvraag uitkering of toeslagen.
 • Inventariseren van de schulden.
 • Stabiliseren van de schulden door het aanschrijven van schuldeisers voor uitstel van betaling of het afspreken van een tijdelijke betalingsregeling.
 • Begeleiden naar instanties, zoals de Sociale Dienst of de rechtbank.
 • Samen toewerken naar inzicht in de financiële situatie en leren hoe de financiën te beheren.
 • Een luisterend oor bieden en samen  zoeken naar de beste oplossingen voor een betere toekomst.
 • Het niet zo snel opgeven. Het kan gebeuren dat door een detentieperiode of opname betalingsregelingen tijdelijk niet nagekomen kunnen worden. Wij proberen dan de deurwaarder akkoord te laten gaan met het opnieuw opstarten van de bestaande regeling, zonder verdere consequenties.
 • Is iemand om bepaalde redenen uitgeschreven bij de MJD dan staan wij er meestal voor open iemand opnieuw in te schrijven. Hier kunnen wel voorwaarden aan verbonden zijn.
 • Mocht door welke oorzaak dan ook een schuldhulpverleningstraject niet (meer) mogelijk zijn, dan zal de MJD proberen alsnog een schuldhulpverleningstraject op te starten. Als dit mogelijk is proberen wij een betalingsregeling in 36 maanden tegen finale kwijting af te spreken. Als dit niet kan dan doen wij een voorstel voor het hele bedrag binnen iemands financiële mogelijkheden.
 • Hulp vanuit de MJD is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Ook wij moeten eisen aan iemand stellen om uiteindelijk uit de schulden te komen. Dezelfde eisen die de maatschappij ook stelt. Niet altijd even makkelijk maar wel noodzakelijk voor een schuldenvrije toekomst.

Budgetbeheer

De afdeling Budget en Beheer levert hulp aan alle patiënten die in behandeling zijn bij een van de afdelingen van Fivoor. Budgetbeheer is het (tijdelijk) uitbesteden van iemands budget. Wanneer iemand zijn of haar financiële situatie niet meer volledig in de hand heeft, kan gebruik worden gemaakt van budgetbeheer. Een budgetbeheerder zal iemand deskundig en persoonlijk begeleiden met als doel dat iemand in de toekomst weer zelfstandig met geld kan omgaan. Iedereen die zelfstandig een financiële huishouding voert, kan worden aangemeld voor budgetbeheer. Budgetbeheer vindt plaats op vrijwillige basis. Budgetbeheer verloopt zonder tussenkomst van de rechter.

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening is het ondersteunen bij het vinden van een oplossing gericht op de aflossing van schulden en aandacht voor de omstandigheden waardoor deze zijn ontstaan. Er zijn twee soorten trajecten: het minnelijke schuldhulpverleningstraject en het wettelijke schuldhulpverleningstraject.

Minnelijke traject

Het minnelijke traject bestaat uit een schuldbemiddeling of schuldsanering. Indien iemand een inkomen heeft dat binnen het schuldhulpverleningstraject kan veranderen, zal de gemeentelijke schuldhulpverlening een schuldbemiddelingstraject proberen op te starten. Er wordt gekeken wat op dat moment iemands afloscapaciteit is en aan de hand hiervan worden voorstellen aan de schuldeisers gedaan over 36 maanden tegen finale kwijting. Na akkoord gaat iemand 12 maanden lang het afgesproken bedrag aan de schuldhulpverlenende instantie overmaken. Na 12 maanden wordt dit doorbetaald aan de schuldeiser en er wordt opnieuw een berekening gemaakt aan de hand van de inkomsten. Na 24 maanden wordt het inkomen opnieuw bekeken en de afloscapaciteit berekend. Na 36 maanden wordt het restantbedrag van de schulden kwijtgescholden.

Wettelijke schuldhulpverleningstraject

Het wettelijke traject bestaat uit een persoonlijk faillissement en/of een Wet Sanering Natuurlijke Personen (WSNP). Iedereen kan een persoonlijk faillissement aanvragen wanneer men de schulden niet meer kan betalen. De rechter kan een periode uitspreken waarin de schuldeisers de schulden niet kunnen opeisen, en een curator namens schuldenaar orde op zaken kan stellen.  Als blijkt dat er financieel niets te halen valt, wordt het faillissement opgeheven en zullen de schuldeisers de vorderingen weer opeisen.

Een WSNP kan pas worden aangevraagd indien een minnelijk traject is mislukt, bijvoorbeeld. door een fraudevordering of het niet akkoord gaan door 2 of meer schuldeisers met de betalingsvoorstellen. Indien iemand wordt toegelaten tot de WSNP zal via de rechter een WSNP bewindvoerder worden toegewezen die zal bekijken wel zaken van waarde kunnen worden verkocht om de financiële aflossing zo groot mogelijk te maken.

Het voordeel van een WSNP is dat iemand aan het einde van de termijn helemaal schuldenvrij is. Als binnen de termijn van 36 of 50 maanden niet alle schulden zijn afgelost worden de resterende schulden kwijtgescholden.

Dwangakkoord

Het gebeurt vaak dat één of twee (vaak grote) schuldeisers niet akkoord gaan met de minnelijke regeling, en de rest van de schuldeisers wel. In beginsel gaat de minnelijke regeling dan niet door. Het is in dat geval mogelijk om aan de rechtbank te vragen om deze schuldeisers te dwingen mee te doen met de minnelijke regeling. Dit heet het ‘dwangakkoord’. Dit verzoek wordt tegelijk gedaan met het verzoek tot toelating tot de WSNP. Wanneer de rechtbank beslist dat de schuldeiser mag weigeren om mee te werken aan de minnelijke regeling, dan beslist de rechtbank of iemand wordt toegelaten tot de WSNP.

De voorwaarden om toegelaten te kunnen worden tot Wsnp zijn:

 • De schulden kunnen niet meer zelf worden geregeld (problematische schulden);
 • Iemand is in de voorgaande vijf jaar ‘te goeder trouw’ geweest en heeft niet bewust schulden gemaakt.
 • iemand heeft geprobeerd zijn of haar schulden te regelen via een schuldhulpverleningstraject en hiervoor wordt een verklaring afgegeven dat dit traject mislukt is;
 • Iemand zit niet in de Wsnp en heeft hier de afgelopen 10 jaar niet in gezeten;
 • De verplichtingen van de Wsnp moeten worden nagekomen en iemand moet zijn of haar best doen zo veel mogelijk te verdienen.