triangle
Nieuws / Fivoor algemeen

Pilot ketenveldnorm Midden-Nederland

Eind 2018 is regio Midden-Nederland geselecteerd als een van de vier pilot regio's voor de implementatie ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg. In de vier pilotregio's wordt komend jaar onderzocht welke factoren van belang zijn voor een goede implementatie van de ketenveldnorm in Nederland per 2020.

Ketenveldnorm

De ketenveldnorm richt zich op de zorg en begeleiding van cliënten die (potentieel) gevaarlijk gedrag vertonen als gevolg van een psychische stoornis en/of verstandelijke beperking. Specifiek gaat het om mensen die geen strafrechtelijke titel (meer) hebben, onder ‘reguliere’ financieringsstromen vallen maar wel een forensisch behandel- en begeleidingsklimaat met forensische expertise nodig hebben. Door een geïntegreerde aanpak met levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg kunnen patiënten beter worden geholpen en wordt gewerkt aan het vergroten van de maatschappelijke veiligheid.

De pilot Midden-Nederland

De ketenveldnorm vraagt om nauwe samenwerking tussen netwerkpartners uit de zorg- en veiligheids- en inkoopketen. Fivoor en De Forensische Zorgspecialisten hebben als belangrijkste aanbieders van forensische GGZ in de regio afgesproken het voortouw te nemen.

Door de omvang van de regio (Utrecht, Amersfoort, Gooi en Vechtstreek en Flevoland) en de hoeveelheid aan partners in dit gebied, gaat er gewerkt worden met een binnenkring en een buitenkring. In de binnenkring gaat er met een groep partners gebouwd worden aan een werkwijze om de ketenveldnorm in te bedden in de huidige samenwerkingen die er al zijn.
De buitenkring wordt gevraagd input aan te leveren en wordt steeds geïnformeerd over de voortgang. Het betreft informatie-uitwisseling die twee kanten op gaat.

We gaan ons ook richten op de andere regio’s waar Fivoor actief is. In de pilot zien we die als spiegelregio’s die ons een spiegel voorhouden en meekijken met de pilot. Zo leren de regio’s van elkaars werkwijze en kunnen best-practises die in regio’s al staan, worden geïntegreerd. Zo werken we komend jaar ook toe naar de implementatie van de ketenvelnorm in 2020 in de overige regio’s van Fivoor.

Tot nu toe

Uiteraard hebben we niet stil gezeten de afgelopen maanden. Met het projectteam zijn we bezig geweest om bekendheid te geven aan de ketenveldnorm. Met een groot aantal partners is er al gesproken over de ketenveldnorm en dat blijft de komende tijd zo. Er is gesproken met financiers over de inkoop van de benodigde beveiligde intensieve zorg.
In januari is er een werkconferentie geweest en sindsdien wordt er in werkgroepen doorgepraat over verschillende thema’s op zorg inhoudelijk en financieel gebied, om zo de werkwijze van de ketenveldnorm verder vorm te geven.

Vanwege de grote omvang van de regio gaan we met drie levensloopteams werken vanuit verschillende organisaties. De Waag en De Oostvaarders gaan een bestaand FACT-team uitbouwen om de levensloopfunctie goed uit te kunnen voeren. Vanuit Fivoor gaan we een nieuw team bouwen wat organisatie overstijgend is.
Tevens is er in samenwerking met Zocus een cliëntvolgsysteem in ontwikkeling. Hiermee gaan we de aanmeldingen structureren, beoordelen en het zorgtraject monitoren, ook op financieel gebied.

Hoe verder?

De praktijk gaat de beste leerschool zijn het komende jaar. Dit is de reden dat we in april/mei eerste cliënten willen toelaten tot de levensloopfunctie en het gaan doen. Gaandeweg gaan we verder met bouwen, evalueren, aanpassen en toewerken naar de integrale keten die de ketenveldnorm beoogt.

Voor meer informatie over de ketenveldnorm kunt u terecht bij Continuïteit van Zorg en u kunt contact opnemen met Sophie Koek: s.koek@fivoor.nl / 06 – 3081 3166 of Karen Hermanns: k.hermanns@fivoor.nl / 06 – 1016 1105