Wat zijn onze ambities?
Terug naar het overzicht

Wat zijn onze ambities?

Gelezen
Copy triangle

Het domein OFZ maakt elk jaar een jaarplan. Dit stellen we op aan de hand van het strategisch beleidsplan Fivoor, kaders die we mee krijgen van financiers en de RVB, ontwikkelingen in het veld, gesprekken met teams en onze ambities.

Fivoor heeft een strategisch beleidsplan, een jaarplan en een onderlegger op dit jaarplan. Deze documenten kunnen Fivoor-collega’s onze medewerkers ook vinden op intranet, onder ‘Documenten’.

Veiligheid

Veiligheid is de eerste pijler binnen het jaarplan van OFZ. Veiligheid voor patiënten maar ook veiligheid voor medewerkers.

  • Patiënten

Binnen het domein OFZ geven we aandacht aan het creëren van een veilig leef- en werkklimaat. De kern van ons denken is risicogestuurde zorg, waarbij alles gericht is op veiligheid voor de patiënt en diens omgeving. We baseren onze keuzes in de zorg op het inschatten van risico’s, zowel binnen de afdeling als in beslissingen rond verlof of overplaatsing van patiënten. Het gaat dan om fysieke veiligheid (gevaarlijke spullen, verantwoord omgaan met medicatie, enz), maar ook om delictrisico. Patiënten zijn bij ons immers altijd opgenomen omdat er een verhoogde behoefte aan beveiliging is, zelfs als ze geen forensische titel hebben.

Veiligheid

  • Medewerkers

We willen dat medewerkers binnen ons domein op een veilige manier hun werk kunnen. Dit doen we door in te zetten op relationele veiligheid, en een afdeling neer te zetten waar patiënten op een veilige manier kunnen verblijven en kunnen oefenen met nieuw gedrag. Het is belangrijk dat er een prettig en positief werk- en leefklimaat heerst waar afspraken helder zijn en we ons aan deze afspraken houden. Medewerkers zijn allemaal getraind om te gaan met agressief en ontwrichtend gedrag van patiënten. Met andere woorden; “alle medewerkers binnen OFZ zijn bevoegd en bekwaam om te handelen tijdens ontwrichtend en agressief gedrag van patiënten. OFZ biedt hiervoor doorlopende begeleiding, scholing en training aan op het gebied van werk- en leefklimaat en verschillende veiligheidstrainingen. Medewerkers in ons domein weten wat forensische scherpte inhoudt en kunnen hier woorden aan geven tijdens het werk, overdrachten en binnen de risicogestuurde zorg.

Flexibele organisatie

Onze basishouding is gericht op vraaggerichte zorg: we bewegen mee met wat de verwijzers en de maatschappij van ons vragen. We proberen de zorg binnen OFZ zo te organiseren dat er snel ingesprongen kan worden op eventuele veranderingen vanuit het veld. Dit houdt in dat we bijvoorbeeld niet te specialistische afdelingen creëren en in ons denken en doen, op alle niveaus binnen OFZ, open staan om de juiste zorg op het juiste moment te kunnen aanbieden. Het betekent ook dat we veel samenwerken tussen onze drie locaties, zodat we optimaal gebruik maken van de capaciteit en deskundigheid die we in huis hebben. We schalen snel af of op tussen de verschillende beveiligingsniveaus die we hebben binnen het domein.

Er is een nauwe samenwerking tussen het klinische domein OFZ en het ambulante domein van Fivoor. We realiseren ons dat we elkaar nodig hebben en dat veel van onze patiënten nazorg krijgen bij onze eigen ambulante teams of die van een ketenpartner uit de reguliere ggz. We spannen ons in voor een betere continuïteit van zorg voor onze patiënten als ze met ontslag gaan uit onze klinieken.

Goed werkgeverschap

Goede zorg kan niet geleverd worden zonder onze collega’s. Daarom is goed werkgeverschap een absolute pijler binnen het jaarplan. We willen met elkaar concrete plannen bedenken, deze uitwerken en realiseren op het gebied van een gezond en veilig werkklimaat waarin aandacht is voor vitaliteit, ontspanning, werkplezier en mobiliteit.