triangle
Nieuws / Ambulant Centrum Utrecht – Volwassenen

CCAF-keurmerk uitgereikt op het Ambulant Centrum Utrecht

Het Fact Wier team van Fivoor, Ambulant Centrum Utrecht heeft het CCAF-keurmerk volgens de veldnorm Flexible ACT LVB ontvangen van het CCAF. Ook de afdeling Forensisch Fact LVB op dezelfde locatie, heeft het keurmerk Forensisch Flexible ACT mogen ontvangen. Daarnaast heeft ook ACT Jeugd Lekstroom het keurmerk Jeugd Flexible ACT gekregen.

Het behandelmodel

De patiënten die door het (Jeugd) Flexible ACT (LVB)-team worden behandeld en begeleid hebben vaak ernstige psychiatrische problematiek, soms in combinatie met een licht verstandelijke beperking, die zich ook uit in beperkingen op maatschappelijk functioneren, wonen en werken. De teams ondersteunen hen praktisch, bieden behandeling en ondersteunen hen in hun eigen herstelproces. Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn de outreachende zorg (naar de cliënt toe, bij hem thuis), de focus op herstel, het multidisciplinair team met behandelaars en begeleiders, de integrale aandacht voor verslavingsproblematiek, de mogelijkheid de zorg snel te intensiveren door het hele team (shared caseload) en doelgroepgericht en wijkgericht werken.

CCAF over de afdelingen

Toetsing van het model door het CCAF

Het CCAF toetst de kwaliteit van (Jeugd) Flexible ACT (LVB)-teams in onafhankelijke audits. Teams die voldoende of optimaal werken volgens dit model, worden opgenomen in het openbare keurmerkregister van het CCAF.

Gecertificeerde teams boeken goede uitkomsten van zorg

Teams met een keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het (Jeugd) Flexible ACT (LVB)-model. Het is belangrijk dat teams volgens het model werken, want onderzoek toont aan dat deze teams betere uitkomsten boeken. Gecertificeerde teams leveren een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familie-vertegenwoordigers en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit van teams.

Meer informatie

De afdelingen zijn opgenomen in het keurmerkregister van het CCAF.

Het CCAF voert jaarlijks audits uit bij ACT- en Flexible ACT-teams. Meer informatie over de werkwijze, de instrumenten van toetsing en de stichting zelf is te vinden op www.ccaf.nl. Het CCAF is bereikbaar via info@ccaf.nl.