triangle

Levensloopaanpak (ketenveldnorm)

De Levensloopaanpak is een samenwerking voor mensen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico, bij wie reguliere (forensische) behandeling tekort schiet. Deze mensen hebben langdurige bemoeienis en (tijdelijk) beveiligde intensieve klinische zorg nodig. Het doel is te zorgen voor betere samenhang tussen ondersteuning, zorg en veiligheid op het juiste moment waarbij continu contact wordt onderhouden met de cliënt.

Voor wie is de Levensloopaanpak?

De Levensloopaanpak is voor mensen (18+) met gevaarlijk gedrag richting anderen, of hoog risico daarop, én langdurige, terugkerende moeilijk beheersbare problematiek. Daarnaast is er kans op herhaling van het gevaarlijke gedrag. Deze mensen hebben structurerende behandeling, begrenzing en begeleiding nodig. Deze doelgroep is voor het grootste deel al bekend bij het Zorg- en Veiligheidshuis, de ggz, gehandicaptenzorg en/of bij politie/ justitie/reclassering. Een deel van hen ontvangt al ondersteuning of zorg, staat ergens op een wachtlijst of weigert tot nu toe hulp.


Bekijk het filmpje over hoe de Levensloopaanpak werkt voor Willem:

Levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg
Play

Levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg

Film over het leven van Martijn

Martijn kwam regelmatig in aanraking met de politie, ging zijn hele volwassen leven gevangenis in en uit, behoorde tot de top 600, had vaak geen dak boven zijn hoofd en kampte met zijn verslaving. Twee jaar geleden werd Martijn een van de eerste cliënten binnen de Levensloopaanpak. Vorig jaar hebben we een film (deel 1) gemaakt over zijn bewogen leven. Toen woonde hij nog noodgedwongen in een camper. Met behulp van de vasthoudende en creatieve inzet van het levensloopteam is het gelukt om een woning te vinden voor Martijn, is hij in zorg en is hij bezig zijn leven verder op orde te krijgen. Het levensloopteam helpt hem daar uiteraard nog altijd bij en blijft naast hem staan. Martijn is zelf erg blij met de hulp die hij heeft gekregen en aarzelde dan ook geen moment toen hem werd gevraagd opnieuw te verschijnen voor de camera (deel 2). Met een prachtig resultaat!


Bekijk de films over het leven van Martijn:

Film Martijn deel 1
Play

Film Martijn deel 1

Film Martijn deel 2
Play

Film Martijn deel 2

Wat doet de Levensloopaanpak voor mensen zoals Willem en Martijn?

De Levensloopaanpak realiseert, organiseert en monitort ambulante ondersteuning en zorg (op alle levensgebieden). Vroegtijdig signaleren van risico’s met de netwerkpartners is een belangrijk onderdeel van de Levensloopaanpak. Als dat nodig is vindt opschaling plaats naar een 24-uursvoorziening (waaronder beveiligde intensieve zorg).


Kenmerken van de aanpak
–   continuïteit van intensieve ondersteuning en zorg;
–   professionals die bij de geïncludeerde cliënt & naasten betrokken blijven zo lang dat nodig is;
–   makkelijk op- en afschalen van ondersteuning & zorg, ook in het sociaal domein.

Wat zijn de succesfactoren van de Levensloopaanpak?

De Levensloopaanpak is een nieuwe manier van onderlinge samenwerking tussen netwerkpartners in de ondersteuning en zorg voor mensen met verward en gevaarlijk gedrag. Onze ervaring leert dat 5 elementen belangrijk zijn voor een succesvolle aanpak voor onze doelgroep. Klik op onderstaande afbeelding en bekijk de filmpjes om te zien hoe de samenwerking in de praktijk werkt.

Hoe meld je een cliënt aan voor de Levensloopaanpak?

Als netwerkpartner kunt u een cliënt via het Zorg- en Veiligheidshuis in uw regio aanmelden voor de Levensloopaanpak. De cliënt moet voldoen onderstaande criteria:

  • Personen van 18+ die agressief en/of gevaarlijk gedrag (dreigen te) vertonen als gevolg van een psychische aandoening en/of lichte verstandelijke beperking en/of niet aangeboren hersenletsel en/of verslaving;
  • Er is sprake van gevaarlijk gedrag richting anderen/samenleving of een aantoonbaar (hoog) risico op dit gedrag.
  • Er is sprake van langdurige, terugkerende en moeilijk beheersbare (multi-)problematiek, die onvoldoende in bestaande ondersteunings-, zorg en begeleidingssystemen de beheersen valt;
  • Mede door de dominante gedragsproblematiek is er behoefte aan een structurerende behandeling, begeleiding en begrenzing; bij voorkeur ambulant;
  • Er is of was sprake van een rechterlijke machtiging (Wzd),een zorgmachtiging of strafrechtelijke titel naar aanleiding van het gevaarlijke gedrag richting anderen/samenleving;
  • Er is een risico dat zonder een sluitend aanbod van ambulante intensieve zorg en ondersteuning passende hulp of huisvesting een grotere kans is op herhaling van het gevaarlijke gedrag dat onlosmakelijk verband houdt met de psychische aandoening, de lichte verstandelijke beperking en/of niet aangeboren hersenletsel en slechts met dwang te beheersen valt.

Hoe organiseren wij de Levensloopaanpak?

Fivoor is kartrekker van het project in de Zorg- en Veiligheidsregio’s: Baronie Breda, Haaglanden, Hollands Midden, Kennemerland, Midden-Brabant, regio Utrecht, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Holland Zuid. In Rotterdam-Rijnmond werken we samen met Antes aan de implementatie. De uitvoering van de Levensloopaanpak is belegd bij de teams binnen alle Ambulante locaties in die regio’s. In de regio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland is Fivoor wel de coördinator van de Levensloopaanpak, maar zijn we niet de uitvoerend Levensloopaanbieder. Die rol is daar belegd bij FACT-teams van andere organisaties. In de afbeelding hieronder ziet u in welke regio’s de Levensloopaanpak gestart is, hoeveel patiënten geïncludeerd zijn en welke zorgorganisaties Levensloopaanbieder zijn. Klik op de afbeelding om in te zoomen.

Wie binnen Fivoor zijn betrokken bij de Levensloopaanpak?

Fivoor projectteam

De kern van het projectteam wordt gevormd door Elsa Doze (Directeur programma Netwerksamenwerking) en Stella Docters van Leeuwen (Beleidsadviseur programma Netwerksamenwerking). Het team bestaat daarnaast uit medewerkers vanuit verschillende afdelingen van Fivoor. Samen werken ze aan de ontwikkeling en continuïteit van de Levensloopaanpak. Bekijk hier welke medewerkers van Fivoor betrokken zijn bij de Levensloopaanpak.


Aanspreekpunten per regio

Per regio waar de Levensloopaanpak wordt geïmplementeerd, is er namens het Ambulant Centrum een vast aanspreekpunt: de regiocoördinator. Neem contact op met de regiocoördinator voor de implementatie van de Levensloopaanpak in uw regio:

Wilt u meer weten over de Levensloopaanpak of heeft u een vraag?

Op www.levensloopaanpak.nl vindt u meer informatie over de opzet van de Levensloopaanpak, de rol van alle netwerkpartners en best practises uit het hele land. Kijk op www.continuïteitvanzorg.nl voor meer informatie over de achtergrond van de Levensloopaanpak. Vragen? Bekijk de pagina met de veelgestelde vragen en antwoorden. Mogelijk zit uw antwoord hier bij. Staat uw vraag er niet tussen, stuur een e-mail naar levensloopaanpak@fivoor.nl.

Veelgestelde vragen en antwoorden