triangle

Privacyverklaring

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld vanuit Fivoor. Fivoor is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Om de gebruikservaring en bezoekersstromen te verbeteren gebruiken wij cookies op onze website. In tegenstelling tot wat de naam soms doet denken zijn technische cookies niet eetbaar. Cookies zijn hele kleine bestanden die door uw internetbrowser worden opgeslagen bij het gebruik van onze website. Vaak zijn cookies bedoeld om het gebruik van een website gemakkelijker te maken. Voor meer informatie over onze cookiebeleid zie https://www.fivoor.nl/cookieverklaring/.

Klikgedrag

Op alle websites van Fivoor worden algemene bezoekgegevens bijgehouden met behulp van Google Analytics en Tag Manager. Bezoekers worden niet geïdentificeerd, we anonimiseren alle statistische gegevens, door het verwijderen van het laatste deel van uw IP-adres voordat statistische data wordt verwerkt. We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De statische data wordt alleen ingezet voor eigen gebruik door website beheerders van Fivoor, we delen geen gegevens met Google zelf of andere diensten van Google en gebruiken de analytics cookies niet voor andere diensten.

Beveiligde verbinding

De website maakt altijd gebruik van een extra beveiligde https:// verbinding, te herkennen aan het slotje in de browser. Deze zorgt voor een veilige verbinding tussen de computer van de gebruiker en onze website. Hierdoor worden gegevens (bijvoorbeeld uit formulieren) veilig en met encryptie verstuurd van de browser van de gebruiker naar onze webserver.

Toepassing privacyverklaring

Fivoor respecteer de privacy  en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in onze organisatie. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. De privacyverklaring sluit aan op ons privacy reglement en informatiebeveiligingsbeleid en is van toepassing op de gegevensverwerking door Fivoor.

Welke gegevens worden door Fivoor verwerkt?

Persoonsgegevens

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie die herleidbaar is tot een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen. Denk daarbij aan: naam, adres, burgerservice nummer, telefoonnummer, informatie over psychische klachten en verzekeringsgegevens.

Doelstelling gegevensverwerking

De persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben wij nodig om aan u de door u verzochte dienstverlening te kunnen bieden, om ons te verantwoorden ten aanzien van de kosten (ziektekostenverzekeraar of gemeente) en de inhoud van de zorg (Inspectie voor de Gezondheidszorg).

Fivoor houdt voor iedere patiënt een elektronisch patiëntdossier bij. Zorgverleners registreren hierin systematisch iedere patiëntgebonden activiteit en andere gegevens die van belang zijn voor goede en veilige hulpverlening aan de patiënt en voor de verantwoording en toetsbaarheid van het medisch handelen.

Uw elektronisch dossier wordt veilig opgeslagen op het netwerk van Fivoor. Er zijn technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw elektronisch dossier te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging en vernietiging.

Behoudens wettelijke verplichtingen deelt Fivoor geen patiëntgegevens met derden, tenzij er expliciete en specifieke toestemming is van de patiënt.

In uitzonderingsgevallen handelt Fivoor conform de Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens van het KNMG.

Fivoor bewaakt de privacy van de patiënt door alleen zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling van de patiënt, toegang te verschaffen tot het patiëntdossier. Voor een aantal medewerkers is met oog op de borging van de kwaliteit en continuïteit van de zorg hiervoor een uitzondering voor gemaakt (buiten-autorisatie functie). In principe kunnen zorgverzekeraars medische gegevens opvragen bij Fivoor in geval van het verlenen van toestemming voor bepaalde vormen van behandeling (machtiging door de zorgverzekeraar), en in het kader van materiële controles.

In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken moet worden, zoals bij suïcidegevaar of vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld, handelt Fivoor conform de richtlijnen van de beroepsgroep en wettelijke regelingen, zoals de Wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de daaruit voortvloeiende kindcheck.

In geval van gegevensverstrekking ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek is toestemming van de patiënt vereist, tenzij het niet-herleidbare gegevens betreft.

Waar en hoelang worden uw persoonsgegevens door ons opgeslagen?

Uw persoonsgegevens worden niet bewaard op onze internetservers maar direct versleuteld verzonden naar onze systemen en gewist van onze publieke online omgevingen. In onze systemen wordt de bewaartermijn toegepast die we verplicht zijn op grond van een wettelijk voorschrift.

Het medisch dossier wordt bewaard conform de wettelijke termijn van 20 jaar of zoveel langer voor zover uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.

Ten behoeve van de bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van die gegevens te voorkomen.

Naast de reguliere beschermingsmaatregelen die voor al uw persoonsgegevens gelden, worden gevoelige persoonsgegevens versleuteld verzonden, zodat een onbevoegde derde geen kennis kan nemen van die gegevens.

Patiëntendossier

Kijk op de pagina Patiëntendossier voor meer informatie over het patiëntendossier. Hier staat bijvoorbeeld:

  • hoe wij omgaan met gegevens die in het dossier staan;
  • de mogelijkheid om deze gegevens te laten verwijderen;
  • welke informatie gedeeld wordt met andere instanties, bijvoorbeeld de NZa zorgvraagtypering.

Vragen en feedback

Fivoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@fivoor.nl.