triangle

Patiëntendossier

De persoonsgegevens die wij van u ontvangen, hebben wij nodig om de door u verzochte dienstverlening te kunnen bieden. U vindt op deze pagina informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens, uw privacy waarborgen en het patiëntendossier.

Welke gegevens worden door Fivoor verwerkt?

Fivoor verwerkt de volgende gegevens:

Persoonsgegevens

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie die herleidbaar is tot een persoon. Gegevens die indirect iets over iemand zeggen, tellen ook mee. Denk daarbij aan: naam, adres, burgerservice nummer, telefoonnummer, informatie over psychische klachten en verzekeringsgegevens.

Doelstelling gegevensverwerking

Wij hebben de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben nodig, om aan u de verzochte dienstverlening te kunnen bieden, om ons te verantwoorden ten aanzien van de kosten (ziektekostenverzekeraar of gemeente) en de inhoud van de zorg (Inspectie voor de Gezondheidszorg).

Er wordt voor iedere patiënt door Fivoor een elektronisch patiëntdossier bijgehouden. Hierin worden door zorgverleners systematisch iedere patiëntgebonden activiteit geregistreerd. Ook andere gegevens die van belang zijn voor goede en veilige hulpverlening aan de patiënt en voor de verantwoording en toetsbaarheid van het medisch handelen, worden hierin bijgehouden.

Uw elektronisch dossier staat veilig opgeslagen op het netwerk van Fivoor. Er zijn technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw elektronisch dossier te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging en vernietiging.

Behoudens wettelijke verplichtingen deelt Fivoor geen patiëntgegevens met derden, tenzij er expliciete en specifieke toestemming is van de patiënt.

In uitzonderingsgevallen handelt Fivoor conform de Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens van het KNMG.

Fivoor bewaakt de privacy van de patiënt door alleen zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling van de patiënt, toegang te verschaffen tot het patiëntdossier. Met het oog op de borging van kwaliteit en continuïteit van de zorg, is voor een aantal medewerkers hiervoor een uitzondering gemaakt (buiten-autorisatie functie). Zorgverzekeraars kunnen in principe medische gegevens opvragen bij Fivoor in geval van het verlenen van toestemming voor bepaalde vormen van behandeling (machtiging door de zorgverzekeraar), en in het kader van materiële controles.

In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken moet worden, zoals bij suïcidegevaar of vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld, handelt Fivoor conform de richtlijnen van de beroepsgroep en wettelijke regelingen, zoals de Wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de daaruit voortvloeiende kindcheck.

In geval van gegevensverstrekking voor wetenschappelijk onderzoek is toestemming van de patiënt vereist, tenzij het niet-herleidbare gegevens betreft.

Waar en hoelang worden uw persoonsgegevens door ons opgeslagen?

Uw persoonsgegevens worden niet bewaard op onze internetservers maar direct versleuteld verzonden naar onze systemen. Tevens worden ze gewist van onze publieke online omgevingen. In onze systemen wordt de bewaartermijn toegepast die we verplicht zijn op grond van een wettelijk voorschrift.

Het medisch dossier wordt bewaard conform de wettelijke termijn van 20 jaar of zoveel langer voor zover uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.

Hoe worden mijn gegevens beschermd?

Voor de van uw persoonsgegevens hebben wij passende organisatorische en technische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van deze gegevens te voorkomen.

Naast de reguliere beschermingsmaatregelen die voor al uw persoonsgegevens gelden, worden gevoelige persoonsgegevens versleuteld verzonden, zodat een onbevoegde derde geen kennis kan nemen van die gegevens.

Inzage in, afschrift, correctie en vernietiging van uw dossier

U heeft, binnen de termijn van de wettelijke bewaarplicht, recht op inzage,  afschrift, correctie en vernietiging van uw elektronisch patiëntdossier.

Hoe dien ik een verzoek in?

U kunt hiervoor schriftelijk een verzoek indienen bij uw regiebehandelaar, door het invullen, ondertekenen en opsturen of afgeven van dit formulier.

Wanneer u niet meer in behandeling bent bij Fivoor kunt u het formulier sturen aan de Geneesheer Directeur:
Fivoor, t.a.v. Geneesheer Directeur
Postbus 743
3170 AA Poortugaal

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) aub zwart maken, ter bescherming van uw privacy.

Fivoor zal, conform de AVG (artikel 12, lid 3) zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met twee maanden worden verlengd. Fivoor stelt u binnen vier weken na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging. In uw aanvraag kunt u ook aangeven of u uw dossier liever fysiek ontvangt of liever digitaal. Als u uw dossier liever digitaal ontvangt, zullen wij dit via de beveiligde mail naar u sturen.

Verder heeft u krachtens de wet recht op correctie van uw dossier indien opgenomen feitelijke gegevens niet kloppen. Dit geeft u ook aan bij uw regiebehandelaar of, wanneer u uit zorg bent, via bovenstaande contactgegevens bij de Geneesheer Directeur.

Tenslotte kunt u een verzoek tot vernietiging van uw dossier bij de Geneesheer Directeur indienen.

Mocht u vragen hebben over de manier waarop Fivoor persoonsgegevens verwerkt, lees dan de privacyverklaring

NZa zorgvraagtypering en privacy

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vraagt alle organisaties in de geestelijke gezondheidszorg de gegevens van cliënten te delen. Zo ook aan Fivoor. Fivoor deelt de gegevens beveiligd en anoniem. Op deze kaart lees je wat dit voor jou betekent. En wat je kan doen als je niet wilt dat jouw gegevens worden gedeeld.

De privacy van onze cliënten vinden wij erg belangrijk. We willen je daarom informeren over de mogelijkheid van het tekenen van een privacyverklaring. Hiermee worden jouw gegevens niet gedeeld met de NZa.

Waarom delen we informatie?

Sinds 1 januari 2023 verplicht de NZa behandelaars om gegevens te delen. Dit is voor de ‘zorgvraagtypering’. De zorgvraagtypering is het verzamelen van informatie om te zien wat de zorgbehoefte is in Nederland. Bijvoorbeeld welke behandelingen er gegeven worden en hoe lang een behandeling duurt. Deze informatie gebruikt de NZa om de gezondheidszorg in Nederland te verbeteren.

Welke informatie delen we?

Fivoor deelt informatie uit jouw dossier. Het gaat bijvoorbeeld om informatie over:

  • de psychische aandoening waarvoor je in behandeling bent;
  • de ernst van je klachten;
  • je zorgvraag;
  • de aanpak en duur van je behandeling;
  • of er sprake is van verplichte zorg;
  • de kans op herstel.

Wil jij je gegevens delen?

De NZa mag volgens de wet gegevens bij ons opvragen. Fivoor vindt de privacy van cliënten heel belangrijk. Daarom delen wij de gegevens anoniem. Jij bepaalt als cliënt of wij jouw gegevens mogen delen. Wat wil jij?

JA, ik wil mijn gegevens delen.
Je hoeft niets te doen. We delen je gegevens vanzelf.

NEE, ik wil mijn gegevens niet delen.
Vul de privacyverklaring in. Deze kan je bij je behandelaar opvragen en samen invullen. We geven dan bij jouw dossier aan dat jouw gegevens niet gedeeld mogen worden.

Bekijk hier de informatiekaart
Bekijk hier de NZa patiëntfolder zorgvraagtypering ggz

Privacyverklaring

Meer informatie over hoe wij in algemene zin omgaan met uw privacy met betrekking tot klikgedrag, cookies en een beveiligde verbinding, vindt u op de pagina Privacyverklaring.

Vragen en feedback

Fivoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fivoor.nl.