triangle

Patiëntendossier

De persoonsgegevens die wij van u ontvangen, hebben wij nodig om de door u verzochte dienstverlening te kunnen bieden. U vindt op deze pagina informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens, uw privacy waarborgen en het patiëntendossier.

Welke gegevens worden door Fivoor verwerkt?

Persoonsgegevens

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie die herleidbaar is tot een persoon. Gegevens die indirect iets over iemand zeggen, tellen ook mee. Denk daarbij aan: naam, adres, burgerservice nummer, telefoonnummer, informatie over psychische klachten en verzekeringsgegevens.

Doelstelling gegevensverwerking

Wij hebben de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben nodig, om aan u de verzochte dienstverlening te kunnen bieden, om ons te verantwoorden ten aanzien van de kosten (ziektekostenverzekeraar of gemeente) en de inhoud van de zorg (Inspectie voor de Gezondheidszorg).

Er wordt voor iedere patiënt door Fivoor een elektronisch patiëntdossier bijgehouden. Hierin worden door zorgverleners systematisch iedere patiëntgebonden activiteit geregistreerd. Ook andere gegevens die van belang zijn voor goede en veilige hulpverlening aan de patiënt en voor de verantwoording en toetsbaarheid van het medisch handelen, worden hierin bijgehouden.

Uw elektronisch dossier staat veilig opgeslagen op het netwerk van Fivoor. Er zijn technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw elektronisch dossier te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging en vernietiging.

Behoudens wettelijke verplichtingen deelt Fivoor geen patiëntgegevens met derden, tenzij er expliciete en specifieke toestemming is van de patiënt.

In uitzonderingsgevallen handelt Fivoor conform de Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens van het KNMG.

Fivoor bewaakt de privacy van de patiënt door alleen zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling van de patiënt, toegang te verschaffen tot het patiëntdossier. Met het oog op de borging van kwaliteit en continuïteit van de zorg, is voor een aantal medewerkers hiervoor een uitzondering gemaakt (buiten-autorisatie functie). Zorgverzekeraars kunnen in principe medische gegevens opvragen bij Fivoor in geval van het verlenen van toestemming voor bepaalde vormen van behandeling (machtiging door de zorgverzekeraar), en in het kader van materiële controles.

In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken moet worden, zoals bij suïcidegevaar of vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld, handelt Fivoor conform de richtlijnen van de beroepsgroep en wettelijke regelingen, zoals de Wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de daaruit voortvloeiende kindcheck.

In geval van gegevensverstrekking voor wetenschappelijk onderzoek is toestemming van de patiënt vereist, tenzij het niet-herleidbare gegevens betreft.

Waar en hoelang worden uw persoonsgegevens door ons opgeslagen?

Uw persoonsgegevens worden niet bewaard op onze internetservers maar direct versleuteld verzonden naar onze systemen. Tevens worden ze gewist van onze publieke online omgevingen. In onze systemen wordt de bewaartermijn toegepast die we verplicht zijn op grond van een wettelijk voorschrift.

Het medisch dossier wordt bewaard conform de wettelijke termijn van 20 jaar of zoveel langer voor zover uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.

Ten behoeve van de bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij passende organisatorische en technische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van deze gegevens te voorkomen.

Naast de reguliere beschermingsmaatregelen die voor al uw persoonsgegevens gelden, worden gevoelige persoonsgegevens versleuteld verzonden, zodat een onbevoegde derde geen kennis kan nemen van die gegevens.

Wijziging en verwijdering van uw gegevens

De patiënt heeft, binnen de termijn van wettelijke bewaarplicht, recht op inzage en op een afschrift van zijn patiëntdossier. Hij kan hierom verzoeken bij zijn regiebehandelaar. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Fivoor zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren

Verder heeft de patiënt krachtens de wet recht op correctie indien opgenomen feitelijke gegevens niet kloppen. Ten slotte kan hij een verzoek tot vernietiging van zijn dossier bij de geneesheer directeur indienen. Fivoor kan dit laatste met redenen omkleed weigeren.

Privacyverklaring

Meer informatie over hoe wij in algemene zin omgaan met uw privacy met betrekking tot klikgedrag, cookies en een beveiligde verbinding, vindt u op de pagina Privacyverklaring.

Vragen en feedback

Fivoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@fivoor.nl.