triangle

Patiëntendossier

De persoonsgegevens die wij van u ontvangen, hebben wij nodig om de door u verzochte dienstverlening te kunnen bieden. U vindt op deze pagina informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens, uw privacy waarborgen en het patiëntendossier.

Welke gegevens worden door Fivoor verwerkt?

Fivoor verwerkt de volgende gegevens:

Persoonsgegevens

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie die herleidbaar is tot een persoon. Gegevens die indirect iets over iemand zeggen, tellen ook mee. Denk daarbij aan: naam, adres, burgerservice nummer, telefoonnummer, informatie over psychische klachten en verzekeringsgegevens.

Doelstelling gegevensverwerking

Wij hebben de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben nodig, om aan u de verzochte dienstverlening te kunnen bieden, om ons te verantwoorden ten aanzien van de kosten (ziektekostenverzekeraar of gemeente) en de inhoud van de zorg (Inspectie voor de Gezondheidszorg).

Er wordt voor iedere patiënt door Fivoor een elektronisch patiëntdossier bijgehouden. Hierin worden door zorgverleners systematisch iedere patiëntgebonden activiteit geregistreerd. Ook andere gegevens die van belang zijn voor goede en veilige hulpverlening aan de patiënt en voor de verantwoording en toetsbaarheid van het medisch handelen, worden hierin bijgehouden.

Uw elektronisch dossier staat veilig opgeslagen op het netwerk van Fivoor. Er zijn technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw elektronisch dossier te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging en vernietiging.

Behoudens wettelijke verplichtingen deelt Fivoor geen patiëntgegevens met derden, tenzij er expliciete en specifieke toestemming is van de patiënt.

In uitzonderingsgevallen handelt Fivoor conform de Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens van het KNMG.

Fivoor bewaakt de privacy van de patiënt door alleen zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling van de patiënt, toegang te verschaffen tot het patiëntdossier. Met het oog op de borging van kwaliteit en continuïteit van de zorg, is voor een aantal medewerkers hiervoor een uitzondering gemaakt (buiten-autorisatie functie). Zorgverzekeraars kunnen in principe medische gegevens opvragen bij Fivoor in geval van het verlenen van toestemming voor bepaalde vormen van behandeling (machtiging door de zorgverzekeraar), en in het kader van materiële controles.

In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken moet worden, zoals bij suïcidegevaar of vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld, handelt Fivoor conform de richtlijnen van de beroepsgroep en wettelijke regelingen, zoals de Wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de daaruit voortvloeiende kindcheck.

In geval van gegevensverstrekking voor wetenschappelijk onderzoek is toestemming van de patiënt vereist, tenzij het niet-herleidbare gegevens betreft.

Waar en hoelang worden uw persoonsgegevens door ons opgeslagen?

Uw persoonsgegevens worden niet bewaard op onze internetservers maar direct versleuteld verzonden naar onze systemen. Tevens worden ze gewist van onze publieke online omgevingen. In onze systemen wordt de bewaartermijn toegepast die we verplicht zijn op grond van een wettelijk voorschrift.

Het medisch dossier wordt bewaard conform de wettelijke termijn van 20 jaar of zoveel langer voor zover uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.

Hoe worden mijn gegevens beschermd?

Voor de van uw persoonsgegevens hebben wij passende organisatorische en technische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van deze gegevens te voorkomen.

Naast de reguliere beschermingsmaatregelen die voor al uw persoonsgegevens gelden, worden gevoelige persoonsgegevens versleuteld verzonden, zodat een onbevoegde derde geen kennis kan nemen van die gegevens.

Inzage in, afschrift, correctie en vernietiging van uw dossier

U heeft, binnen de termijn van de wettelijke bewaarplicht, recht op inzage,  afschrift, correctie en vernietiging van uw elektronisch patiëntdossier.

Hoe dien ik een verzoek in?

U kunt hiervoor schriftelijk een verzoek indienen bij uw regiebehandelaar, door het invullen, ondertekenen en opsturen of afgeven van dit formulier.

Wanneer u niet meer in behandeling bent bij Fivoor kunt u het formulier sturen aan de Geneesheer Directeur:
Fivoor, t.a.v. Geneesheer Directeur
Postbus 743
3170 AA Poortugaal

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) aub zwart maken, ter bescherming van uw privacy.

Fivoor zal, conform de AVG (artikel 12, lid 3) zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met twee maanden worden verlengd. Fivoor stelt u binnen vier weken na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging. In uw aanvraag kunt u ook aangeven of u uw dossier liever fysiek ontvangt of liever digitaal. Als u uw dossier liever digitaal ontvangt, zullen wij dit via de beveiligde mail naar u sturen.

Verder heeft u krachtens de wet recht op correctie van uw dossier indien opgenomen feitelijke gegevens niet kloppen. Dit geeft u ook aan bij uw regiebehandelaar of, wanneer u uit zorg bent, via bovenstaande contactgegevens bij de Geneesheer Directeur.

Tenslotte kunt u een verzoek tot vernietiging van uw dossier bij de Geneesheer Directeur indienen.

Mocht u vragen hebben over de manier waarop Fivoor persoonsgegevens verwerkt, lees dan de privacyverklaring

NZa zorgvraagtypering en privacy

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vraagt aan alle ggz-organisaties om gegevens van patiënten die te maken hebben met de ‘zorgvraagtypering‘. Deze gegevens verzamelt de NZa om een beter beeld te krijgen over de hoeveelheid zorg die nodig is voor een bepaalde aandoening en om te zien wat dit kost. Dit is heel nuttige informatie om de geestelijke gezondheidszorg in Nederland te kunnen verbeteren.

Fivoor levert deze informatie beveiligd aan en dit is niet aan patiënten te koppelen. Toch weten we niet 100% zeker of de NZa de privacy van onze patiënten kan garanderen. We willen je daarom informeren over de mogelijkheid van het tekenen van een privacyverklaring. Hiermee worden jouw gegevens voor de zorgvraagtypering niet gedeeld met het NZa.

Welke gegevens worden er gedeeld voor de zorgvraagtypering?

De informatie die wij bijhouden voor de zorgvraagtypering zijn de gegevens die jouw behandelaar in jouw dossier neerzet. Het gaat bijvoorbeeld om informatie over:

  • de psychische aandoeningen waarvoor je in behandeling bent,
  • de ernst van je klachten,
  • de antwoorden op de HonOS+ vragen,
  • de Wvggz en Wzd geschiedenis,
  • de aanpak en duur van jouw behandeling,
  • de kans op herstel.

Ik wil niet dat mijn gegevens worden gedeeld voor de zorgvraagtypering

De NZa heeft volgens de wet het recht om naar deze informatie te vragen. Als patiënt heb jij ook het recht om niet akkoord te gaan met het geven van deze informatie aan de NZa.

Als je niet akkoord bent met het delen van jouw gegevens voor de zorgvraagtypering, dan geef je dit aan in de privacyverklaring. Je kunt je ingevulde privacyverklaring inleveren bij je behandelaar. Die verwerkt dit in jouw patiëntendossier. Fivoor deelt dan jouw gegevens over de zorgvraagtypering niet met de NZa.

Bekijk hier de informatiekaart
Bekijk hier de NZa patiëntfolder zorgvraagtypering ggz

Privacyverklaring

Meer informatie over hoe wij in algemene zin omgaan met uw privacy met betrekking tot klikgedrag, cookies en een beveiligde verbinding, vindt u op de pagina Privacyverklaring.

Vragen en feedback

Fivoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fivoor.nl.