Informatie voor familie en naasten
Behandeling / Begeleiding

Informatie voor familie en naasten

Een psychische kwetsbaarheid, een verslaving of een gepleegd delict is niet alleen ingrijpend voor de patiënt, maar ook voor familie/naasten. Op deze pagina lees je hoe wij familie/naasten informeren over en betrekken in de behandeling, hoe hun belangen worden behartigd en waar zij terecht kunnen voor advies, ondersteuning, bemiddeling en bijstand.

Samenwerken om herstel te versnellen

Familie en naasten kunnen een belangrijke informatiebron zijn voor onze behandelaren. Wij betrekken ze daarom graag bij de behandeling. De samenwerking is gericht op het zo goed mogelijk ondersteunen van de patiënt. En, waar nodig, ook op het ondersteunen van de familie en naasten in de rol die zij naar de patiënt vervullen. Dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van de patiënt en het proces naar herstel versnellen.

Goede informatie

Wij vinden contact met familie en naasten belangrijk. Bij de start van de behandeling noteren wij altijd een contactpersoon. De patiënt vertellen we dat het betrekken van familie en naasten bij de standaardprocedure hoort. We geven familie en naasten altijd informatie over:

Informatiefolder voor familie en naasten

Naastbetrokkenenraad (NBR)

Fivoor heeft een actieve naastbetrokkenenraad. De NBR bestaat uit mensen die zelf familie/naaste zijn van een patiënt die in behandeling is of was bij Fivoor. Zij weten als geen ander wat het betekent om naaste/familie te zijn. Deze ervaringsdeskundigheid kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de zorg en hulpverlening aan onze patiënten. Wij zijn daarom blij met de NBR. Dit is wat de NBR doet:

 • Behartigt de gezamenlijke belangen van familie en naastbetrokkenen;
 • Stimuleert de betrokkenheid van familie en naastbetrokkenen bij de behandeling;
 • Informeert en ondersteunt familie en naastbetrokkenen;
 • Overlegt met en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies aan de bestuurders van Fivoor;
 • Overlegt met de cliëntenraad en de patiëntenraad;
 • Bemiddelt bij collectieve klachten, vragen en problemen;
 • Verwijst bij individuele klachten naar de familievertrouwenspersoon (FVP).

NBR Nieuwsbrief

De naastbetrokkenenraad verstuurt regelmatig een digitale nieuwsbrief met meer informatie over de raad en haar leden, de activiteiten en de speerpunten voor de komende tijd. Dit zijn de laatst verstuurde nieuwsbrieven:

Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Via onderstaande button meldt u zich aan:

Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief

De NBR kan altijd versterking gebruiken!

Bent u familielid of naaste van een patiënt en wilt u zich inzetten om de zorg en hulpverlening voor onze patiënten te verbeteren? Word dan lid van de NBR! Dit krijgt u terug voor uw werk als lid van de naastbetrokkenenraad:

 • Positieve energie! Uw ervaringsdeskundigheid is betekenisvol en wordt gewaardeerd;
 • Nieuwe contacten en ervaringen, waardoor uw eigen ontwikkeling wordt gestimuleerd;
 • Een vrijwilligersvergoeding, vergoeding van reiskosten en relevante aantoonbare kosten;
 • Trainingen en cursussen die van belang zijn voor de functie.
Play

Contactgegevens

Postbus 900 | 3160 AC Rhoon
Telefoon: 06-57164160
E-mail: naastbetrokkenenraad@fivoor.nl

 

Fivoor

Familievertrouwenspersonen

De familievertrouwenspersonen zijn onderdeel van de onafhankelijke landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen. Deze stichting biedt informatie, advies, ondersteuning, bemiddeling en bijstand bij een klachtenprocedure aan familie en naasten van patiënten/cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Een familievertrouwenspersonen kan u helpen als u familie/naaste bent van iemand:

 • die ambulant of klinisch verplichte zorg ontvangt met een zorgmachtiging of crisismaatregel conform Wet verplichte GGZ;
 • voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt voorbereid;
 • die verplichte zorg in een kliniek ontvangt, door een rechter opgelegd vanuit een juridische maatregel zoals een TBS of een TBS met voorwaarden*
 • die vrijwillig is opgenomen op een afdeling waar ook verplichte zorg wordt gegeven.

*De FVP biedt geen ondersteuning bij juridische vragen over de door justitie opgelegde maatregel.

Familievertrouwenspersonen per regio

Familievertrouwenspersonen
Play

Familievertrouwenspersonen

Klachten van familie/naastbetrokkene

In bepaalde gevallen is het mogelijk om als familie/naastbetrokkene van een cliënt of patiënt van Fivoor een klacht voor te leggen aan de klachtenfunctionaris en/of de klachtencommissie. Deze mogelijkheden zijn opgenomen in de Procedure voor de behandeling van klachten van naastbetrokkenen. Meer informatie over klachtenafhandeling in het algemeen leest u onder klachtenregeling.

Nuttige informatie

Leestips van de naastbetrokkenraad

 • “Wanneer het misgaat in je hoofd” van Pieter Webeling.
 • “Als helpen niet helpt” van Thea van Bodegraven

Websites 

 • Naasten in Kracht: Naasten in Kracht is er voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid (partners, kinderen, ouders, broers, zussen en goede vrienden).Naasten in kracht doet vraagt naastbetrokkenen om hun ervaringsverhaal te delen over werken in combinatie met een dierbare. Werk in combinatie met een dierbare die psychisch uit balans is, is uitdagend. Hoe houd je de balans goed tussen zorgen voor of er zijn voor je dierbare en je werk, het huishouden, andere huisgenoten/familieleden en eigen momenten van rust en ontspanning? Lees hier meer informatie en hoe je je verhaal kunt delen.
 • Herstelproces.nl: Herstelproces.nl is een initiatief van de Stichting Herstelproces en Boedies (maatschap onafhankelijke ervaringsdeskundigen). Beide organisaties zetten zich in om mensen met een (psychische) kwetsbaarheid te ondersteunen bij hun herstel.
 • MIND Naasten Centraal: zij zetten zich in voor naasten van mensen met psychische en psychiatrische problemen. Met name voor mensen die, doordat ze overbelast raken, zelf ook hulp nodig hebben. MIND Naasten Centraal gebruikt hun ervaringsdeskundigheid om deze mensen weer op weg te helpen.
 • MIND Ypsilon: is er voor familieleden en naasten van mensen met psychosegevoeligheid. Zij geven advies, informatie en lotgenotencontact.
 • Leven met een suïcidale naaste: informatie en ondersteuning voor naasten van iemand met gedachten aan zelfdoding.
 • BovenJan: een community voor mentale gezondheid. Een veilige plek waar je elkaar gemakkelijk vindt en waar ervaringskennis gebruikt wordt om vooruit te komen.

Generieke Module Naasten

De generieke module gaat over de samenwerking met en ondersteuning van naasten van mensen met psychische problematiek. In de zorg is er grote behoefte aan concrete handvatten hoe de samenwerking tussen patiënt, naaste(n) en professional kan worden geoptimaliseerd. De generieke module en de bijbehorende werkkaarten voorzien hierin.

 • Lees hier meer over de generieke module op de pagina van GGz Standaarden.