triangle
Nieuwsupdate Naastbetrokkenenraad maart 2022
Nieuws / Fivoor algemeen

Nieuwsupdate Naastbetrokkenenraad maart 2022

Lees op deze pagina de nieuwsupdate Naastbetrokkenenraad maart 2022. De Naastbetrokkenenraad is een klankbord/adviesorgaan voor de collectieve belangenbehartiging van familie en naasten van patiënten/cliënten van Fivoor.

In de nieuwsupdate Naastbetrokkenenraad maart 2022 leest u meer over het gezamenlijke activiteiten van de cliëntenraad en de naastbetrokkenenraad. De cliëntenraad en de naastbetrokkenenraad van Fivoor hebben medio 2021 een eerste online gezamenlijk overleg gehad. Naast kennismaking hebben zij gedeeld waar beide raden voor staan. De cliëntenraad heeft vanuit zijn rol regelmatig contact met de cliënten in de diverse klinieken. De naastbetrokkenenraad behartigt de algemene belangen van naasten en familie van mensen in behandeling bij Fivoor, zowel ambulant als klinisch. Beide raden zetten zich in om cliënten en naasten te horen, deze te informeren met als gezamenlijk doel te kijken hoe de kwaliteit van de zorg, waar nodig, verbeterd kan worden. Om zowel cliënten als naasten zo goed mogelijk te kunnen informeren over de taken van de cliëntenraad en naastbetrokkenenraad, hebben zij besloten om twee maal per jaar een gezamenlijke nieuwsbrief te maken. De naastbetrokkenenraad is ook uitgenodigd aan te schuiven bij een aantal afdelingsbezoeken van de cliëntenraad.

Gezamenlijke afdelingsbezoeken cliëntenraad en naastbetrokkenraad van Fivoor

Voor eind 2021 waren een aantal bezoeken gepland bij o.a. FPC De Kijvelanden (Tbs kliniek), Wier+, Wier Kliniek Gesloten, FPA (Forensisch Psychiatrische Afdeling) Utrecht en FPA Den Haag. Als gevolg van de lockdowns en maatregelen van het RIVM heeft helaas alleen het bezoek aan de FPA Den Haag gezamenlijk kunnen plaatsvinden. In 2022 zijn en worden er door de cliëntenraad weer nieuwe afdelingsbezoeken gepland op alle locaties van Fivoor m.u.v. de FPC. Zowel de cliëntenraad als de naastbetrokkenenraad zien er naar uit een aantal van deze bezoeken samen te doen. Naast de thema’s die de cliëntenraad standaard bespreekt tijdens deze bezoeken, zoals bijv. voeding, behandeling, omgang met medewerkers en mede-cliënten, rookbeleid, activiteiten en wat verder aan de orde komt, kunnen cliënten kennismaken met leden van de naastbetrokkenenraad en geïnformeerd worden over wat de naastbetrokkenenraad kan betekenen voor hun naasten.

De voorzitters van de cliëntenraad stellen zich voor

Jennifer – gedeeld voorzitter van de cliëntenraad

Hallo, 

Ik wil me graag even voorstellen. Ik ben Jennifer, gedeeld voorzitter van de cliëntenraad. Ik ben alweer heel wat jaren werkzaam bij de cliëntenraad. Ik heb jarenlang in de vrouwenhulpverlening gewerkt, een eigen bedrijf gehad in coaching, groepstraining en therapie en ik dacht: “Wat zou het toch mooi zijn als ik mijn werkervaring en mijn eigen ervaringen in de hulpverlening zou kunnen inzetten voor de doelgroep die zorg ontvangt”.

Mijn insteek om bij de cliëntenraad te gaan was vooral ook, omdat ik in de wachtkamer en wandelgangen dingen hoorde waarvan ik dacht: kan dit ook anders? En dat kan dus. Niet alles en sommige dingen hebben een lange adem nodig, maar wat ik wel ervaren heb is dat de organisatie de cliëntenraad betrekt, serieus neemt en welwillend is te kijken: waar lopen we in de zorg tegenaan en hoe kan dat anders. Mooi vind ik dat. 

Ondertussen ben ik nu sinds 2 jaar voorzitter en ik vind het dankbaar werk om samen met een leuk, geïnspireerd team te kijken wat onze bijdrage kan zijn om de zorg mede te kunnen verbeteren.

Hartelijke groet, 
Jennifer

Clement – gedeeld voorzitter van de cliëntenraad

Hallo,

Ik ben Clement en al zo’n 9 jaar betrokken bij de cliëntenraad waarvan ik ruim 2 jaar gedeeld voorzitter ben samen met Jennifer. In 2013 ben ik veroordeeld voor een geweldsincident. In 2016 ben ik opgenomen geweest bij de Kijvelanden in Poortugaal.

Door de goede behandeling en de therapie draai ik sinds 2017 volledig mee in de maatschappij. Ook werk ik momenteel als leidinggevende in de sociale sector in de randstad. Om wat terug te doen voor de goede zorg die ik heb gehad en de maatschappij ben ik bij de cliëntenraad gegaan. Destijds samen met Martin Nieuwstad.

De cliëntenraad waarborgt de zorg binnen Fivoor en wijst zo nodig de raad van bestuur op verbeteringen binnen de Organisatie. Door op afdelingsbezoek te gaan, horen en zien we de dingen die verbeterd kunnen worden om de zorg zo goed mogelijk te laten zijn binnen Fivoor. Kwesties waar we met de managers op de afdeling niet uit komen bespreken wij als cliëntenraad met de raad van bestuur. Dit is even wie ik ben en wat de cliëntenraad o.a. doet.

Groeten,
Clement

De cliëntenraad van Fivoor

De voorzitter van de naastbetrokkenenraad stelt zich voor

Rita – voorzitter van de cliëntenraad

Hallo,

Ik ben Rita van Maurik, voorzitter van de naastbetrokkenenraad. Als moeder van een zoon met een dubbele diagnose heb ik ervaren hoe belangrijk het is actief te worden betrokken bij het zorgtraject van de (ernstig) psychisch zieke dierbare.

Vlak voor Kerstmis 2001 kreeg mijn zoon zijn eerste psychose. In de jaren die volgden heb ik mij herhaaldelijk afgevraagd of ik als moeder wel serieus werd genomen. Dat heeft ertoe geleid dat ik lid ben geworden van de familieraad van de instelling waar hij in behandeling was. Mijn belangrijkste motivatie: mij inzetten als belangenbehartiger voor de grote groep familie/naasten die hun weg zoeken in de (forensische) ggz, die als direct betrokkenen gehoord en erkend willen worden.

Vervolgens heb ik ervaring opgedaan met het ontwikkelen, implementeren en borgen van naastenbeleid in instellingen en als familievertrouwenspersoon. In de triade staan samenwerking en verbinding met respect voor ieders positie voor mij voorop. Alleen dan kunnen we bereiken wat we gezamenlijk voor ogen hebben: herstel en participatie van de cliënt en patiënt, voor zover de mogelijkheden, kwaliteiten en talenten van de cliënt en patiënt dat toelaten. De rol van naasten is door hun kennis van en ervaring met hun psychisch zieke naaste hierbij dan ook cruciaal. Het is het streven van de naastbetrokkenenraad de samenwerking in de triade door een uitgewerkte visie van het naastenbeleid en afgestemd op de cultuur van de organisatie, in de praktijk als een vanzelfsprekendheid te realiseren.

Groeten,
Rita

Activiteiten naastbetrokkenenraad

Informatiemapje voor naasten en familie
De naastbetrokkenenraad heeft voor 2022 nieuwe speerpunten (goede voornemens) geformuleerd. Maar eerst even een terugblik op 2021. De naastbetrokkenenraad is er trots op dat zij het speerpunt ‘Informatiemapje voor naasten en familie’ heeft kunnen verwezenlijken. We weten maar al te goed uit ervaring hoe belangrijk het is om, zeker bij een eerste kennismaking met Fivoor wegwijs te worden gemaakt in de instelling. In dit mapje vinden naasten informatie over de naastbetrokkenenraad, het familiebeleid van Fivoor en over de klachtenregeling voor naasten/familie. Locaties en teams kunnen hier eigen informatie voor naasten/familie aan toevoegen.

Naastentevredenheidsonderzoek
Een tweede speerpunt 2021 was het uitvoeren van een Naastentevredenheidsonderzoek (NTO). Daarvoor is samen met de afdeling Kwaliteit & Veiligheid een toestemmingsformulier en een vragenlijst ontwikkeld. Het streven is om in 2022 het NTO uit te voeren, zowel in een kliniek als  bij een ambulant team. Het uitvoeren van een NTO is een van de kwaliteitsindicatoren in de Generieke Module Naasten. Samen met de afdeling Kwaliteit van Fivoor zullen we ons voor de implementatie hiervan inspannen.

Meer informatie over de Generieke Module Naasten

De naastbetrokkenenraad steviger laten landen in de organisatie
Ons volgende aandachtspunt voor 2022 is om de naastbetrokkenenraad nog steviger te laten landen in de organisatie. We denken dat doel te bereiken door een duurzame relatie op te bouwen met sleutelfiguren op het gebied van het familiebeleid. Zo hebben we al een tweejaarlijks overleg met de directie van Wier, met teams van Wier+ en met het forensisch FACT (Flexible Assertive Community) Den Haag. We willen deze contacten graag uitbreiden. Een ander aandachtspunt is onderzoeken of een familiespreekuur binnen Fivoor gerealiseerd kan worden. Nu de rol van de Familievertrouwenspersoon is beperkt tot alleen het ondersteunen en begeleiden van naasten/familie van mensen die een zorgmaatregel hebben, vinden we het van belang dat naasten op een andere manier ondersteuning/begeleiding kunnen vinden binnen Fivoor. Het familiespreekuur is daarvoor een goede optie.

De organisatie LSFVP (Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen) heeft goed nieuws voor naastbetrokkenen
De naastbetrokkenenraad heeft goed nieuws ontvangen van LSFVP. De bestuurder van van deze organisatie, Rob Jongejans, heeft vorige week een overleg gehad met het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Hij heeft de vraag welke ondersteuning de LSFVP mag bieden aan naasten van forensische patiënten neergelegd bij de jurist van het ministerie van VWS.

De jurist van het ministerie van VWS heeft dit uitgezocht en heeft aangegeven dat de LSFVP familie en naasten van forensische patiënten die verblijven op een Wvggz-accommodatie wél mogen blijven ondersteunen bij vragen, klachten etc. De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg vanwege een psychische aandoening. De LSFVP mag familie en naasten niet ondersteunen bij vragen die gaan over de juridische maatregel zelf. Zij verwijst echter familie nu al bij vragen van familie hierover naar een jurist zoals de advocaat van patiënt.

Dus het enige wat nu stopt is de ondersteuning van familie en naasten van patiënten die vrijwillig ambulante zorg of forensische ambulante zorg ontvangen van een polikliniek of FACT team van Fivoor. Naasten van patiënten die ambulante zorg krijgen in kader van een zorgmachtiging ondersteunen ze wel.

Vragen?

Heeft u nog vragen voor de naastbetrokkenenraad of de cliëntenraad naar aanleiding van dit bericht, dan horen we dat graag. Neem gerust contact op via naastbetrokkenenraad@fivoor.nl of clientenraad@fivoor.nl.