triangle
Nieuwsupdate Naastbetrokkenenraad maart 2021
Nieuws / Fivoor algemeen

Nieuwsupdate Naastbetrokkenenraad maart 2021

De Naastbetrokkenenraad (NBR) begint ondanks deze lastige tijden vol enthousiasme aan het nieuwe jaar. In deze nieuwsupdate leest u over het familiebeleid van Fivoor, de ervaringen van naasten, uitbreiding van de Naastbetrokkenenraad en de familievertrouwenspersonen.

Familiebeleid Fivoor 

Fivoor heeft de visie, het doel en de uitgangspunten van het familiebeleid uitgewerkt. Deze informatie is te vinden op de pagina familiebeleid op website van Fivoor. Het streven van Fivoor is een respectvolle en effectieve samenwerking tussen de patiënt, de familie of naastbetrokkenen en de professionals tot stand te brengen. Zo wil Fivoor de kwaliteit van leven van de patiënt verbeteren en de weg naar herstel versnellen. Hoe draagt de NBR hieraan bij?

1. Start kennismakingsronde
Een van de eerste acties die we hebben ondernomen is binnen Fivoor kennismaken met enkele sleutelfiguren op het gebied van familiebeleid. Nog voor de uitbraak van de coronacrisis hebben we kennis gemaakt met Lila van de Sande (directeur patiëntenzorg) en Kirsten van Tongeren (teammanager bedrijfsvoering). Dankzij de snelle reactie van Kirsten hebben we, nog net voor de eerste coronamaatregelen, een presentatie gegeven over de rol, positie en het doel van de NBR voor 40 medewerkers van Den Haag Ambulant. We waren blij verrast met deze mooie opkomst. De NBR heeft ook kennis gemaakt met de leden van de cliëntenraad (CR) en heeft online kennis gemaakt met de directie van FPC de Kijvelanden (een fysieke afspraak staat op de planning). Sophie Koek (directeur bedrijfsvoering) is tijdens een overleg van de NBR deze zomer aangeschoven om kennis te maken en te vertellen over de inhoud van haar functie. Ook heeft zij een korte toelichting gegeven op haar rapport over het omgevingsmanagement in Den Dolder en verteld hoe de relatie met de inwoners van Den Dolder en omgeving zich positief heeft ontwikkeld. Net voor de tweede lockdown heeft de NBR nog kennisgemaakt met Andrea Westgeest en Leonie Schulte van de reclasseringstak van Fivoor.

Met veel plezier constateert de NBR dat medewerkers van Fivoor de NBR inmiddels zelf weet te vinden. In het nieuwe jaar heeft de NBR -weliswaar online- al met diverse medewerkers van meerdere locaties kennisgemaakt.

2. Berichtgeving over de NBR
Op de website van Fivoor staat een pagina over het familiebeleid. Op deze pagina kan men de informatiekaart van de NBR downloaden. We zijn blij met deze pagina waar de algemene informatie over het familiebeleid te vinden is, alsook de contactgegevens voor de NBR. Maar waar we echt naar streven is dat er direct op de homepage van Fivoor.nl een knop komt naar een eigen pagina voor de NBR, zodat naasten en familie niet op zoek hoeven te gaan naar informatie voor hen als betrokken naasten.

De coronamaatregelen binnen Fivoor maar ook corona in het algemeen heeft natuurlijk effect op de naasten van familie van de patiënten en cliënten van Fivoor. Hoewel de NBR er is voor de algemene belangenbehartiging van haar achterban, hebben we besloten hierop een uitzondering te maken. De NBR biedt een luisterend oor aan naasten die worstelen met de effecten van corona op hun leven en dat van hun zieke naaste. Deze informatie is in de communicatie over corona opgenomen, op intranet gedeeld en daarnaast is deze informatie gepubliceerd op de corona webpagina.

Ervaring van naasten

Bij FPK Rotterdam heeft familie van één van de patiënten, die daar in behandeling is geweest, in een mail aan de medewerkers laten weten dat zij de ondersteuning, het luisterend oor en de samenwerking enorm gewaardeerd hebben. Waardoor voor hen deze lastige periode beter te dragen was.

Van een moeder van wie de zoon door het levensloopteam wordt begeleid, kregen we het volgende bericht:

“Ik ben Joke van der Meulen, moeder van een zoon met complexe verslavings- en psychiatrische problematiek. Na inmiddels een jarenlange zoektocht met diverse (forensische) trajecten en verschillende settingen valt mijn zoon op dit moment onder de zogenaamde ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg. Een (nu nog) pilot waar Fivoor een belangrijke rol speelt (zie kader). Daarmee zijn de problemen niet over maar het geeft mij wel veel rust. De communicatie met mij verloopt goed, maar nog belangrijker: het team borgt een doorgaande lijn. Vóór de opname lieten ze niet los, begeleidden hem waar hij zich bevond en realiseerden ze een opname toen het echt nodig was. Tijdens de opname komen ze regelmatig langs waardoor er een band ontstaat. Nu mijn zoon toe is aan een vervolgstap zijn zij weer heel actief betrokken om dat te realiseren. Natuurlijk gaat het niet allemaal in een keer van een leien dakje. Zowel bij het realiseren van een opname als het vinden van een vervolgplek loopt ook het levensloopteam tegen allemaal obstakels aan. De winst zit kortom in de continuïteit. Het levensloopteam heeft mijn zoon meegemaakt in slechte en betere tijden, kennen hem daardoor beter en kunnen goed inschatten wat er nodig is. 

In november 2019 heeft mijn zoon zelf een interview gegeven. Ik ben daar trots op en deel het graag met jullie: Nieuwsbrief ketenveldnorm Midden Nederland november 2019

Forensische zorg en de Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg (Wvggz)

Op donderdag 11 februari 2021 vond de online webinar ‘Hoe spoort de forensische zorg met de Wvggz?’ plaats. Deze perspectiefsessie werd op verzoek van de NBR georganiseerd door MIND in samenwerking met de Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon (PvP) en de NBR. Meer dan 50 deelnemers van binnen en buiten Fivoor zijn met elkaar in gesprek gegaan en hebben naar elkaar geluisterd over drie casussen uit de forensische zorg in relatie tot de Wvggz. Waar wringt het in de praktijk en hoe kunnen we hiermee verder komen? Hoe bewaken we de menselijke maat en respecteren we de rechtspositie van degenen die met deze complexe wet- en regelgeving te maken hebben? Wat willen we meegeven aan beleidsmakers vanuit het perspectief van cliënten en naastbetrokkenen?

De NBR is verheugd over de actieve deelname van Chefren (geneesheer-directeur), Janneke (ervaringsdeskundige) en diverse andere medewerkers van Fivoor. Omdat de deelnemers nog lang niet zijn uitgepraat wordt er een vervolgsessie georganiseerd. Dan kijken de deelnemers met name naar de ervaringen in de praktijk met door de strafrechter op grond van artikel 2.3 Wfz, afgegeven zorgmachtigingen.

Op zoek naar versterking

De Naastbetrokkenenraad is hard op zoek naar versterking. Ken je of ben je familielid of naaste van een patiënt of cliënt, die zich wil inzetten om de zorg en hulpverlening voor de cliënten en patiënten te verbeteren? Neem dan contact op met de NBR. Bel naar 06 – 2708 3977 of mail naar naastbetrokkenenraad@fivoor.nl

Familievertrouwenspersoon

De Familievertrouwenspersoon (FVP) is er voor de individuele belangenbehartiging van naasten/familie van patiënten/cliënten. Bij Fivoor hebben we meerdere familievertrouwenspersonen: Wim van Lierop, Peter Brakel, Pim Stumpe, Els Dietvorst en Judith van Nimwegen. Meer informatie over de FVP is te vinden op hun website.

Tot slot

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht, dan horen we dat graag. Neem gerust contact op via naastbetrokkenenraad@fivoor.nl of kijk op de websitepagina van de Naastbetrokkenenraad