Familiebeleid: informatie voor familie en naasten
Behandeling / Begeleiding

Familiebeleid: informatie voor familie en naasten

Een psychiatrische kwetsbaarheid, een verslaving of een gepleegd delict is niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de familie en naasten ingrijpend. Fivoor informeert en betrekt hen daarom zo goed als mogelijk over en bij de behandeling. Het streven is een respectvolle en effectieve samenwerking tussen de patiënt, de familie of naastbetrokkenen en de professionals. Hiermee willen we de kwaliteit van leven van de patiënt verbeteren en het proces naar herstel versnellen.

Informatieverstrekking

Aan de familie/naastbetrokkenen wordt altijd informatie verstrekt over:

 • De algemene gang van zaken binnen Fivoor en de betreffende afdeling
 • Algemene, niet-persoonsgebonden informatie over de ziekte en behandeling
 • Familie- en naastenbeleid
 • Bijeenkomsten voor naastbetrokkenen en cursusaanbod, voorlichting en ondersteuning
 • Familievertrouwenspersoon als laagdrempelig aanspreekpunt voor familie
 • De naastbetrokkenenraad
 • (Familie) klachtrecht
 • Belangenverenigingen, familie- en patiëntenorganisaties

Visie

De familie en naasten zijn vaak betrokken bij de zorg en begeleiding van patiënten. Soms worden zij ingeschakeld bij de zorgverlening of hebben zij bijvoorbeeld zelf ondersteuning nodig. Fivoor richt zich op het in balans brengen en houden van het (dagelijkse) leven van onze patienten middels diagnostiek, behandeling, case management en/of begeleiding. Dat kan alleen met aandacht voor de naastbetrokkenen, de achtergrond, cultuur en leefomgeving van de patiënten, rekening houdend met hun autonomie.

Doel van het familiebeleid

Het doel van het familie- en naastenbeleid is dat zij geïnformeerd zijn over de behandeling en/of begeleiding van hun dierbare en daarbij zo betrokken en ondersteund worden dat er een respectvolle en effectieve samenwerking ontstaat tussen de patiënt, de naastbetrokkene en de professionals. De samenwerking tussen deze drie partijen – ook wel ‘triadisch werken’ genoemd – helpt de professionals van Fivoor de meest optimale zorg te bieden en zo het herstel van de patiënt te bevorderen.

Uitgangspunten familiebeleid

Het familiebeleid begint met goede informatievoorziening aan hen, maar zij zijn op hun beurt ook een belangrijke informatiebron voor de behandelaren. Zo ontstaat een basis voor een vruchtbare samenwerkingsrelatie, gericht op het zo goed mogelijk ondersteunen van de patiënt en waar nodig ook gericht op het ondersteunen van de familieleden en naasten zelf in de rol die zij naar de patiënt vervullen.

Het komt voor dat een patiënt (tijdelijk) geen contact wenst met de naastbetrokkenen, Fivoor respecteert dat. De professionals hebben een inspanningsverplichting te trachten het contact tussen familie/naasten en patiënt zodanig te herstellen dat zij geïnformeerd en betrokken zijn. Van het begin af aan wordt naar de patiënt gecommuniceerd dat het betrekken van de naastbetrokkenen hoort bij de standaardprocedure. Alles gebeurt in samenwerking of overleg met de patiënt, met inachtneming van diens autonomie en privacy.

Bij de start van de behandeling wordt altijd een contactpersoon genoteerd. Bij een uitnodiging voor een intake wordt aangegeven dat de patiënt iemand mee kan nemen, tenzij dit bij de betreffende afdeling niet mogelijk is.

Naastbetrokkenenraad

De naastbetrokkenenraad (NBR) zet zich in voor de gezamenlijke belangen van familie en naastbetrokkenen. Om dat goed te kunnen doen is het voor de NBR belangrijk ervaringen te horen van familie en naasten. Deze ervaringsdeskundigheid kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de zorg en hulpverlening aan onze patiënten en cliënten. Om deze reden vindt Fivoor het belangrijk dat er een actieve naastbetrokkenenraad is.

Lees hier meer over de naastbetrokkenenraad.

Download de NBR informatiekaart

Contactgegevens:
Postbus 900 | 3160 AC Rhoon
naastbetrokkenenraad@fivoor.nl
Telefoonnummer: 088 – 1786 950

Fivoor

Klachten van naastbetrokkenen

In bepaalde gevallen is het mogelijk om als naastbetrokkene van een cliënt of patiënt van Fivoor een klacht voor te leggen aan de klachtenfunctionaris en/of de klachtencommissie. Deze mogelijkheden zijn opgenomen in de Procedure voor de behandeling van klachten van naastbetrokkenen. Meer informatie over klachtenafhandeling in het algemeen is te vinden onder klachtenregeling.

Familievertrouwenspersonen

De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) biedt informatie, advies en ondersteuning aan familie en naasten van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Ondersteuning naasten door familievertrouwenspersoon
Bent u vader, moeder, partner of een andere belangrijke naaste van iemand:

 • Die ambulant of klinisch verplichte zorg ontvangt met een zorgmachtiging of crisismaatregel conform Wet verplichte GGZ?
 • Voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt voorbereid?
 • Die verplichte zorg in een kliniek ontvangt, door een rechter opgelegd vanuit een juridische maatregel zoals een TBS of een TBS met voorwaarden? (wij bieden geen ondersteuning bij juridische vragen over de door justitie opgelegde maatregel)
 • Die vrijwillig is opgenomen op een afdeling waar ook verplichte zorg wordt gegeven?

Dan kan de familievertrouwenspersoon u helpen.

De familievertrouwenspersoon biedt u:

 • Informatie
 • Advies
 • Ondersteuning
 • Bemiddeling
 • Bijstand bij een klachtenprocedure

De familievertrouwenspersonen per regio zijn: