Familiebeleid: informatie voor familie en naasten
Behandeling / Begeleiding

Familiebeleid: informatie voor familie en naasten

Een psychiatrische kwetsbaarheid, een verslaving of een gepleegd delict is niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de familie en naasten ingrijpend. Fivoor informeert en betrekt hen daarom zo goed als mogelijk over en bij de behandeling. Het streven is een respectvolle en effectieve samenwerking tussen de patiënt, de familie of naastbetrokkenen en de professionals. Hiermee willen we de kwaliteit van leven van de patiënt verbeteren en het proces naar herstel versnellen.

Informatieverstrekking

Aan de familie/naastbetrokkenen wordt altijd informatie verstrekt over:

 • De algemene gang van zaken binnen Fivoor en de betreffende afdeling
 • Algemene, niet-persoonsgebonden informatie over de ziekte en behandeling
 • Familie- en naastenbeleid
 • Bijeenkomsten voor naastbetrokkenen en cursusaanbod, voorlichting en ondersteuning
 • Familievertrouwenspersoon als laagdrempelig aanspreekpunt voor familie
 • De naastbetrokkenenraad
 • (Familie) klachtrecht
 • Belangenverenigingen, familie- en patiëntenorganisaties
Download de NBR informatiekaart

Visie

De familie en naasten zijn vaak betrokken bij de zorg en begeleiding van patiënten. Soms worden zij ingeschakeld bij de zorgverlening of hebben zij bijvoorbeeld zelf ondersteuning nodig. Fivoor richt zich op het in balans brengen en houden van het (dagelijkse) leven van onze patienten middels diagnostiek, behandeling, case management en/of begeleiding. Dat kan alleen met aandacht voor de naastbetrokkenen, de achtergrond, cultuur en leefomgeving van de patiënten, rekening houdend met hun autonomie.

Doel van het familiebeleid

Het doel van het familie- en naastenbeleid is dat zij geïnformeerd zijn over de behandeling en/of begeleiding van hun dierbare en daarbij zo betrokken en ondersteund worden dat er een respectvolle en effectieve samenwerking ontstaat tussen de patiënt, de naastbetrokkene en de professionals. De samenwerking tussen deze drie partijen – ook wel ‘triadisch werken’ genoemd – helpt de professionals van Fivoor de meest optimale zorg te bieden en zo het herstel van de patiënt te bevorderen.

Uitgangspunten familiebeleid

Het familiebeleid begint met goede informatievoorziening aan hen, maar zij zijn op hun beurt ook een belangrijke informatiebron voor de behandelaren. Zo ontstaat een basis voor een vruchtbare samenwerkingsrelatie, gericht op het zo goed mogelijk ondersteunen van de patiënt en waar nodig ook gericht op het ondersteunen van de familieleden en naasten zelf in de rol die zij naar de patiënt vervullen.

Het komt voor dat een patiënt (tijdelijk) geen contact wenst met de naastbetrokkenen, Fivoor respecteert dat. De professionals hebben een inspanningsverplichting te trachten het contact tussen familie/naasten en patiënt zodanig te herstellen dat zij geïnformeerd en betrokken zijn. Van het begin af aan wordt naar de patiënt gecommuniceerd dat het betrekken van de naastbetrokkenen hoort bij de standaardprocedure. Alles gebeurt in samenwerking of overleg met de patiënt, met inachtneming van diens autonomie en privacy.

Bij de start van de behandeling wordt altijd een contactpersoon genoteerd. Bij een uitnodiging voor een intake wordt aangegeven dat de patiënt iemand mee kan nemen, tenzij dit bij de betreffende afdeling niet mogelijk is.

Naastbetrokkenenraad

De naastbetrokkenenraad is een klankbord/adviesorgaan voor de collectieve belangenbehartiging van familie en naasten.

Contactgegevens:
Postbus 900 I 3160 AC Rhoon
naastbetrokkenenraad@fivoor.nl

Telefoonnummer: 010-5034253
Mobiel nummer: 06-57083977
Algemeen telefoonnummer: 010-5031212

Naastbetrokkenenraad
Laatste nieuwsbrief

Nuttige informatie

Leestips van de naastbetrokkenraad

 • “Wanneer het misgaat in je hoofd” van Pieter Webeling.
 • “Als helpen niet helpt” van Thea van Bodegraven.

Aanbevolen links

 • Naasten in Kracht: Naasten in Kracht is er voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid (partners, kinderen, ouders, broers, zussen en goede vrienden).
 • Herstelprocesonline: Herstelprocesonline is een initiatief van de Stichting Herstelproces en Boedies (maatschap onafhankelijke ervaringsdeskundigen). Beide organisaties zetten zich in om mensen met een (psychische) kwetsbaarheid te ondersteunen bij hun herstel.
 • Leven met een suïcidale naaste

Naasten en Corona

 • Lees hier wat de naastbetrokkenenraad in deze ‘coronatijd’ voor naasten kan betekenen.
 • Webinar ‘Naasten dichtbij in coronatijd’: Hoe werk je samen met naasten van cliënten bij (risico op) suïcidaliteit? Op dit thema organiseerde Supranet GGZ een webinar voor naasten, behandelaren en betrokken professionals bij de zorg voor mensen met (risico op) suïcidaliteit.

Klachten van naastbetrokkenen

In bepaalde gevallen is het mogelijk om als naastbetrokkene van een cliënt op patiënt van Fivoor een klacht voor de leggen aan de klachtenfunctionaris en/of de klachtencommissie. Deze mogelijkheden zijn opgenomen in de Procedure voor de behandeling van klachten van naastbetrokkenen. Meer informatie over klachtenafhandeling in het algemeen is te vinden onder klachtenregeling.

LSFVP

De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) biedt informatie, advies en ondersteuning aan familie en naasten van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

De familievertrouwenspersonen voor de regio:

Bezoek de website van de LSFVP voor meer informatie.