triangle
Nieuws / Fivoor algemeen

Financiering forensisch Levensloopcoördinator is nog niet geregeld

Een belangrijke randvoorwaarde voor het uit kunnen voeren van de Levensloopaanpak, is een dekking van de kosten die gemeenten, zorg- en veiligheidshuizen en de levensloopaanbieder maken. De financiering van de levensloopaanbieder is nog niet geregeld.

Welke financiering is al geregeld?

Afgelopen juli heeft Fivoor een memo geschreven (samen met zorg- en veiligheidshuizen Regio Utrecht en Haaglanden, en de gemeenten Utrecht en Den Haag) aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Die memo was de start van een actieve lobby. Inmiddels is de benodigde financiering voor de gemeenten en voor de zorg- en veiligheidshuizen geregeld. De financiering van de levensloopaanbieder is echter nog niet geregeld.

Wat doet de levensloopaanbieder precies?

De levensloopaanbieder koppelt aan elke Levensloopcliënt een forensisch Levensloopcoördinator. De forensisch Levensloopcoördinator is onderdeel van het forensisch FACT-team dat multidisciplinair zicht houdt op het forensisch risico van een Levensloopcliënt. Hij/zij houdt contact met de Levensloopcliënt en alle netwerkpartners in het zorg- en veiligheidshuis, organiseert het op- en afschalen in de zorgketen, en houdt (samen met een partner van de gemeente) continu zicht op de ondersteuningsbehoefte met betrekking tot de basisbestaanszekerheden.

Waarom kunnen we deze kosten niet op de reguliere manier financieren?

Omdat de reguliere financieringswijzen niet volledig passend blijken voor de Levensloopaanpak. De kern van de Levensloopaanpak is immers dat de Levensloopcoördinator langdurig, in alle fases van iemands leven, betrokken blijft, ongeacht waar de Levensloopcliënt nog meer in zorg is en vanuit welke financieringswet de zorg op dat moment wordt bekostigd. Om de forensisch Levensloopcoördinatie te kunnen blijven bieden, moet de financiële infrastructuur voor deze zorg worden gerealiseerd (lees: een aparte betaaltitel).

Hm. Niet passend voor de Levensloopaanpak inderdaad. Wat zou wél kunnen werken?

Fivoor stelt nu als oplossingsrichting voor dat er een nieuwe betaaltitel in het ZPM komt voor de inzet van de forensische Levensloopcoördinator. Een betaaltitel waarbij sprake is van een vergoeding op basis van een vaste dagprijs (bijv. 33 euro) per cliënt aan de zorgaanbieder. Het Forensisch Psychiatrisch Toezicht (dat gericht is op de veilige en verantwoorde uitstroom van tbs’ers in de maatschappij) werkt bijvoorbeeld ook met een vaste dagprijs. Inmiddels wordt er landelijk gewerkt aan een betaaltitel die mogelijk per 2023 in kan gaan.

Klinkt goed, maar is er ook een plan voor 2022?

Zolang deze (of een andere) structurele financiering er niet is, is er voor 2022 een overbruggingsbudget nodig van ongeveer 5 miljoen. Anders kunnen we de Levensloopaanpak niet gaan uitvoeren in Nederland. Dat bedrag is gebaseerd op de dagprijs van 33 euro per Levensloopcliënt, en het, in 2022, includeren van de helft van het aantal beoogde personen, namelijk 750 in plaats van de beoogde 1500 personen. Vanuit de Nederlandse ggz en Zorgverzekeraars Nederland komt een factsheet ter ondersteuning van het gesprek tussen de Levensloopaanbieder en de zorgverzekeraars. Voor 2022 is het aan elke Levensloopaanbieder om afspraken te maken met alle financiers.

Wat is nu de eerstvolgende stap in dit proces om tot financiering voor 2022 te komen?

Deze weken voert Fivoor, samen met Parnassia Groep, de nodige gesprekken met zorgverzekeraars en DJI in de verschillende regio’s om de financiering alsnog rond te krijgen voor 2022. In deze gesprekken wordt door alle financiers het belang van de Levensloopaanpak als inhoudelijke ontwikkeling onderstreept, en wordt aangegeven dat de oplossing voor de financiering het beste landelijk kan worden uitgewerkt. Dit betekent concreet dat het Fivoor voorlopig nog niet lukt om de financiering voor 2022 te regelen.

Blijft dit zo dan ziet Fivoor zich genoodzaakt om vanaf 1 januari 2022 geen nieuwe personen meer te includeren in de Levensloopaanpak.

We houden u op de hoogte van alle (financierings)ontwikkelingen in de Levensloopaanpak!