triangle

Divisie Forensisch van Antes gaat per 1 november deels over naar Fivoor

Zorgorganisaties Antes en Fivoor zijn op verschillende manieren met elkaar verbonden. We werken, ieder vanuit onze eigen expertise, samen in dezelfde regio op hetzelfde zorgterrein aan goede psychiatrische zorg. Per 1 november 2022 draagt Antes Zorg een deel van haar huidige Divisie Forensisch over aan Fivoor.

Waarom draagt Antes een deel van de zorg over aan Fivoor?

Fivoor is meer dan Antes gespecialiseerd in forensische en intensieve zorg. Antes draagt het onderdeel Antes Divisie Forensisch over aan Fivoor, omdat dit type zorg beter past bij het aanbod van Fivoor.

Zorgvuldige overdracht

De werkwijze van Fivoor sluit goed aan op die van Antes. Fivoor heeft met Antes goede afspraken gemaakt over de samenwerking tijdens en na de overdracht. Ons gezamenlijk uitgangspunt is dat cliënten van deze overdracht geen hinder mogen ondervinden. Als voorbereiding op de overdracht werken Antes en Fivoor sinds begin dit jaar al nauw met elkaar samen.

Wat betekent dit voor cliënten en naasten?

Voor cliënten verandert er bijna niets. Zij houden dezelfde behandelaar en begeleiders en de behandeling en begeleiding gaan door vanuit hetzelfde gebouw. Wat er verandert, is dat Fivoor verantwoordelijk wordt voor de zorg die geboden wordt, in plaats van Antes.

Om de best mogelijke behandeling te kunnen bieden, is het belangrijk dat hulpverleners ook na de overgang toegang houden tot het zorgdossier van cliënten. Daarom draagt Antes de zorgdossiers en persoonsgegevens over aan Fivoor. Cliënten ontvangen hierover een brief waarin staat wat zij kunnen doen als ze hier bezwaar tegen hebben.

Indien cliënten een zorgmachtiging hebben, gaat deze ook over naar Fivoor. Hierover ontvangen cliënten een aparte brief.

Wel wijzigen na de overdracht een aantal contactgegevens en aanspreekpunten, zoals van de cliëntenraad, de naastbetrokkenenraad, de klachtencommissie en vertrouwenspersonen. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht. Cliënten kunnen er ook naar vragen bij een van de medewerkers

Heeft u vragen?

Cliënten en hun naasten kunnen voor vragen over de overdracht terecht bij de behandelaar/begeleider.

Belangrijke contactgegevens Fivoor voor cliënten en naasten

Hieronder staan de contactgegevens die belangrijk zijn voor u als cliënt of naaste van een cliënt van Fivoor.

Cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit cliënten en ex-cliënten van Fivoor. Alle leden praten dus uit eigen ervaring mee over de kwaliteit van zorg bij Fivoor en helpen mee om deze te verbeteren. De cliëntenraad informeert en praat met cliënten van Fivoor over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Bijvoorbeeld over urinetesten, Wi-Fi, (wijzigingen in) huisregels, behandeling en activiteiten, veiligheid, bezoek en eten. Zij geven de organisatie gevraagd en ongevraagd advies en hebben op belangrijke thema’s ook instemmingsrecht.

Meer informatie: websitepagina cliëntenraad

Contactgegevens: clientenraad@fivoor.nl | Of bellen met Yasna Tomala, ambtelijk secretaris van de cliëntenraad, 06 – 135 377 59.

Klachtenfunctionaris

Als u als cliënt een klacht in wilt dienen neemt u eerst contact op met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en kan u helpen de klacht op te lossen door te bemiddelen tussen u en degene over wie u een klacht heeft.

Meer informatie: websitepagina Klachtenregeling 
Contactgegevens: Roos Hartings en Melissa Hollebrandse | klachtenfunctionaris@fivoor.nl | 088 – 178 69 99

Er is ook een klachtenregeling voor familie en naasten.

Patiëntenvertrouwenspersoon

U kunt naast het contact met de klachtenfunctionaris in sommige gevallen ook contact opnemen met de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). Dit hangt af van waar u in zorg bent en hoe de zorg gefinancierd is. Op de afdeling is bekend wie de PVP is. De klachtenfunctionaris helpt u ook om in contact te komen met de PVP. De PVP staat aan de kant van de patiënt/cliënt en is dus partijdig. Hij of zij is niet in dienst van Fivoor, maar van de Stichting PVP.

Meer informatie: websitepagina Klachtenregeling 

Naastbetrokkenenraad

De naastbetrokkenenraad van Fivoor is er voor familie en naasten van cliënten. De naastbetrokkenraad behartigt de belangen van familie en naastbetrokkenen en zij stimuleren hun betrokkenheid. Zij geven de organisatie gevraagd en ongevraagd advies.

Meer informatie: websitepagina naastbetrokkenenraad
Contactgegevens: naastbetrokkenenraad@fivoor.nl | 088 – 1786 950

Familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon biedt informatie, advies, ondersteuning, bemiddeling en bijstand bij een klachtenprocedure aan familie/naasten van de cliënt.

Meer informatie: websitepagina naastbetrokkenraad
Contactgegevens familievertrouwenspersoon regio Rijnmond: Pim Stumpe | 06-21149510