Volwassenen | Ambulant Centrum Utrecht

Volwassenen | Ambulant Centrum Utrecht

Vijf teams binnen ons ambulant centrum richten zich op volwassenen, elk met hun eigen expertise en doelgroep: Poli Wier, Fact Wier, Kade17, en de forensische Fact teams voor LVB doelgroep en regio.

Poli Wier

Onze poli richt zich op patiënten vanaf 18 jaar met een IQ tussen de 50 en 75 en complexe gedragsproblematiek en/of psychiatrische stoornissen (soms kan het IQ hoger zijn, als de problematiek daarom vraagt). Onze patiënten komen bij ons met vaak complexe problemen, die divers zijn en meestal al langere tijd bestaan; patiënten hebben vaak al andere behandeltrajecten geprobeerd. Vaak kan ons team wél voortgang boeken, door verschillende therapievormen (individueel en groep, verbaal, maar ook non-verbaal) en samenwerking met ouders, woonbegeleiders of gedragsdeskundigen van woonlocaties.

Wij zeggen altijd tegen onze patiënten: wij willen graag dat jij weer verder kan met jouw leven, als je behandeling klaar is. En we leggen heel graag uit hoe we dat doen, dat is ook bij iedereen verschillend!

Het Fact Wier-team

Ons team werkt outreachend, assertief en multidisciplinair, we richten ons daarbij op afname van de psychiatrische/psychische klachten. Het gaat hierbij om de LVB-doelgroep. Daarnaast vinden we ‘herstel’ heel belangrijk: de patiënt kan dan sociaal en maatschappelijk optimaal functioneren gezien zijn mogelijkheden. Vandaar dat iedere patiënt een duidelijke eindverantwoordelijke behandelaar heeft, die in korte tijd kan op- en afschalen. We werken dáár waar het nodig is, bij de patiënt thuis of in de werksituatie.

Kade17

Onze poli Kade17 biedt forensische zorg, in principe op het ambulant centrum, maar incidenteel ook bij patiënten thuis. Het (dreigend) probleem- of delict gedrag is daarbij ons uitgangspunt, dat zowel wordt uitgelokt door risicofactoren, als op onderliggende psychiatrische stoornissen.
Dat betekent dat risicotaxatie en delictanalyse belangrijke onderdelen zijn, waardoor we behandeling op maat kunnen aanbieden. Immers, je wilt de beschermende factoren versterken, en de risicofactoren verminderen.

Evidencebased practice werken vinden we belangrijk en elke cliënt heeft een regiebehandelaar die in nauwe samenspraak met mede-behandelaren de behandeling aanbiedt. Natuurlijk werken we daarbij nauw samen met andere expertises binnen het Ambulant Centrum en ketenpartners als reclassering, (forensische) klinieken, begeleid woonvormen maar ook met bv. Jeugdzorg.

Forensisch Fact

Ons team levert (outreachende) zorg aan mensen met complexe psychiatrische problematiek, al dan niet gecombineerd met verslavingsproblematiek die in aanraking (dreigen) te komen met politie/ justitie vanwege grensoverschrijdend gedrag.

Onze expertise ligt daarbij zowel op het vlak van normaal begaafden als patiënten met LVB-problematiek, in Utrecht en omstreken. Ons team richt zich op het voorkomen van recidive, afname (psychiatrische) klachten en toewerken naar stabiliteit/ herstel.

We horen altijd dat onze ‘no nonsens – en praktische aanpak’ wordt gewaardeerd, we willen graag in laagdrempelig contact samen met de patiënt stappen vooruit zetten. Daarbij is er geen vaste contactfrequentie: in tijden van (dreigende) crisis kan de zorg worden geïntensiveerd om eenmaal in rustiger vaarwater weer af te bouwen. Flexibiliteit is ons kernwoord.

Forensisch fact kent twee teams: één voor de LVB-doelgroep in de stad Utrecht, en een regioteam dat zowel de LVB- als normaalbegaafde doelgroep bedient.