Hoe worden we ondersteund?
Terug naar het overzicht

Hoe worden we ondersteund?

Gelezen
Copy triangle

Om te werken aan onze ambities en ons te kunnen focussen op de kerntaken (het bieden van de juiste zorg aan patiënten), wordt domein Reclassering ondersteund door verschillende afdelingen. Deze afdelingen zijn:

BIIT (ICT)

BIIT staat voor Business Information Innovation and Technology. In iets begrijpelijkere taal: dit is ICT, informatiemanagement, applicatiebeheer en de Servicedesk.

De afdeling BIIT is heel belangrijk voor de continuïteit van de zorg en de organisatie. Bijvoorbeeld  het elektronisch patiëntendossier, diverse kantoorapplicaties, maar daarnaast wordt ook gewerkt aan allerlei innovaties als eHealth, virtual reality en video conference.

Contactinformatie
Mocht je problemen of vragen hebben op het gebied van ICT en het elektronisch patiëntendossier, neem dan contact op met de ICT Servicedesk: 088-0282222 of ict@fivoor.nl.

Bureau Geneesheer Directeur

Ons Bureau Geneesheer Directeur bestaat uit twee psychiaters die zich als belangrijkste taak bezighouden met het bijhouden en vertalen van de wet- en regelgeving naar hanteerbare adviezen en richtlijnen voor de hulpverleners. De geneesheer directeuren hebben een belangrijke rol bij de uitvoering van de Wet verplichte ggz. Zij bewaken de kwaliteit van zorg binnen de instelling en zijn betrokken bij klachtenprocedures, incidentenmeldingen en calamiteitenonderzoeken. Zij worden ondersteund door een drie secretaresses.

Contactinformatie
Regio Rotterdam (incl. Dordrecht):
BGD_Rotterdam@fivoor.nl

Locaties: CIB en CDP en Ambulante centra Gouda, Leiden, Haarlem, Zaandam, Purmerend:
BGD_Den_Haag@fivoor.nl

Locaties: FPA Den Haag en Ambulant Centrum Den Haag:
BGD_Den_Haag@fivoor.nl

Regio Utrecht (incl. Tilburg en Breda):
BGD_Utrecht@fivoor.nl

Communicatie

De afdeling Communicatie werkt veel samen met andere ondersteunende diensten, zoals HR, Kwaliteit & Veiligheid en ICT. Communicatie werkt vanuit de volgende communicatiedisciplines:

 • Interne communicatie: samenwerken met en verbinden van de diverse onderdelen van Fivoor.
 • Externe communicatie: inzet en ontwikkelen van diverse middelen (zoals persvoorlichting, huisstijl materiaal, evenementen, website en social media).

Je kan de afdeling betrekken bij vragen en werkzaamheden op het gebied van huisstijl (bijvoorbeeld een presentatie), huisstijlmiddelen, het reserveren van een beursstand, het meedenken over communicatievraagstukken, etc. Het team denkt met je mee en ondersteunt als dat nodig is bij de uitvoering.

Contactinformatie
communicatie@fivoor.nl

Control

De afdeling Control bewaakt de financiële positie en de resultaten van Fivoor. Control ondersteunt bij het opstellen van een begroting voor de domeinen en het monitoren van de resultaten. Zij leveren periodieke financiële rapportages aan de verschillende domeinen/afdelingen en denken mee over eventuele (bij)sturing. Daarnaast houden ze zich bezig met interne en externe geldstromen en zitten aan tafel met onze financiers om te zorgen dat de te leveren zorg betaald wordt met een redelijke prijs.

De afdeling houdt zich ook bezig met managementinformatiesystemen (BI-User) voor het meten en evalueren van prestaties van de verschillende domeinen van Fivoor. Ze hebben een rol bij het opstellen van procedures en werkwijzen rondom de administratieve processen van de zorg (elektronisch patiëntendossier). Elk domein heeft een aanspreekpunt binnen de afdeling.

Contactinformatie
Miranda Beijer: concern controller (miranda.beijer@fivoor.nl)
Annemarie de Winter: Ondersteunende diensten en Wier (annemarie.de.winter@fivoor.nl)
Fabian Boedhoe: Ambulant (fabian.boehoe@fivoor.nl)
Dick Smits: OFZ (dick.smits@fivoor.nl)

Voor facturen en status van betalingen:
088-3577911 en crediteuren@fivoor.nl

HR

Vanuit onze kernwaarden (hart voor iedereen, samen doen, eigenaarschap, staan voor ons vak en nieuwsgierig en onderzoekend) draagt de visie van HR bij aan de ambitie van Fivoor.

Wij geloven dat onze medewerkers binnen Fivoor hun talenten willen inzetten, dat zij zich willen ontwikkelen en samen de beste zorg willen leveren aan patiënten. In ons HR beleid gaan we uit van vertrouwen hebben in elkaar. Er is aandacht voor persoonlijke waardering en autonomie met een daarbij passende leiderschapsstijl.

Van medewerkers verwachten wij dat zij verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering van hun werkzaamheden, de samenwerking met collega’s, hun eigen ontwikkeling, motivatie en inzetbaarheid.

Ondersteunende onderdelen binnen HR

 • HR Servicedesk: de Servicedesk is de vraagbaak voor de organisatie rondom salaris en personele regelingen (Fivoor medewerkers kunnen via de link meer informatie vinden over bv. reiskosten en contracten), maar ook voor vragen rondom het gebruik van ESS/MSS en het inregelen van autorisaties.
 • HR Recruitment: houdt zich bezig met het werven van onze nieuwe collega’s en het uitvoering geven aan de arbeidsmarktcommunicatie. Je komt ze tegen op wervingsevents binnen en buiten Fivoor! Beurzen, congressen, banenmarkten.
 • HR advies: onze HR adviseur ondersteunt ons op allerlei vlakken die met medewerkers te maken hebben. Niet alleen als het slecht gaat maar ook juist om samen te kijken hoe we alle medewerkers binnen Fivoor op de juiste plek hebben waarbij we rekening houden met de uitdagingen van de ambulante centrums maar ook zeker met de ambities van individuele medewerkers.
 • HR verzuim: de verzuimspecialist ondersteunt, adviseert, coacht en begeleidt leidinggevenden en medewerkers door het verzuimtraject. De verzuimspecialist coördineert de te nemen stappen en zoekt voortdurend naar de beste en de snelste wegen voor herstel. Ben je in dienst bij Fivoor en wil je meer weten over ons beleid rondom gezondheid & verzuim, Arbo, vitaliteit en loopbaanontwikkeling? Klik dan hier.
 • HR beleid: Fivoor is een fusieorganisatie en de HR-specialist beleid houdt zich bezig met het harmoniseren, ontwikkelen en evalueren van allerlei regelingen, afspraken en beleid rondom HR processen.
 • HR opleiden & ontwikkelen: houdt zich bezig met het leren en ontwikkelen van medewerkers binnen Fivoor. Dit omvat persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en ook het leren als organisatie. Ben je in dienst bij Fivoor en wil je meer weten over het leren en ontwikkelen bij Fivoor? Klik dan hier.


Contactinformatie

HR Servicedesk
010-5031265 en hr@fivoor.nl

Recruitment
010-5034240 en sollicitaties@fivoor.nl

Kwaliteit & Veiligheid (K&V)

Binnen Fivoor is het opstellen van kwaliteits- en veiligheidsbeleid centraal georganiseerd. De afdeling Kwaliteit en Veiligheid heeft als opdracht het bewaken en regisseren van een continu verbeterproces zodat:

 • Risico’s op diverse gebieden worden verkleind of voorkomen;
 • Wordt bijgedragen en ondersteund aan (optimale) kwaliteit en veiligheid van zorg.

Dit wordt georganiseerd vanuit een driedelige visie:

 • Veiligheid staat aan de basis van de zorg; zonder veiligheid kan er geen kwaliteit geleverd worden;
 • Structurele borging vindt plaats via een veiligheidssysteem, bestaand uit bouwstenen. Op indicatie wordt dit aangevuld met projecten, evaluaties etc.;
 • Een integrale benadering van kwaliteit en veiligheid voorkomt domeinvorming en zorgt voor verbinding tussen verschillende diensten.

Tijdens de introductiedag voor nieuwe Fivoor medewerkers geeft de afdeling een presentatie over de rol van de afdeling in relatie tot het werk van de medewerkers.

Contactinformatie
kwaliteitenveiligheid@fivoor.nl

Medezeggenschapsraden

Binnen Fivoor zijn er actieve medezeggenschapsraden die meedenken over onderwerpen die voor onze patiënten van belang zijn. Meer informatie over deze raden is te vinden op hun eigen pagina’s op ons intranet.

Cliëntenraad
Naastbetrokkenenraad
Ondernemingsraad (OR)
Patiëntenraad tbs
Verpleegkundige en Agogische Raad (VAR)

Patiëntenlogistiek & Zorgadministratie (PL&ZA)

De Patiëntenlogistiek richt zich op een optimale in-, door- en uitstroom van patiënten van Fivoor en een optimaal relatiebeheer met de instanties die rondom in-, door- en uitstroom van belang zijn; zoals de verwijzende instanties en instanties waar wij naar doorverwijzen.

De Zorgadministratie richt zich op de uitvoering van de administratieve procedures binnen de opgestelde kaders en richtlijnen vanuit wet- en regelgeving, zorginkoop en declaratiebepalingen. Te denken valt aan het verzorgen van de juiste verwijzing voordat we een patiënt in behandeling nemen. Of controle op de db(b)c en het oplossen van eventuele fouten. Door dit centraal te beleggen bij deze afdeling voorkomen we dat db(b)c worden afgekeurd ende zorg geheel/gedeeltelijk niet wordt vergoed.

Naast de zorgadministratie beschikt PL&ZA over een aantal AO-adviseurs (Administratieve Organisatie) en specialisten die voor alle regio’s werkzaam zijn. Deze adviseurs vertalen eisen en wet- en regelgeving naar beleid (in samenwerking met control en contractbeheer), beleid naar werkprocessen, processen naar instructies en signaleren en verbeteren afwijkingen daarop.

Contactinformatie zorgadministratie

Zorgadministratie.denhaag@fivoor.nl

Zorgadministratie.Rotterdam@fivoor.nl

Zorgadministratie.Utrecht@fivoor.nl

AO adviseurs: FVR_lijst_AO-adviseurs@intern.fpcr.eu

Heb je vragen  over het registreren van een contact of andere onderdelen van je agenda in USER, dan kan je een mail sturen naar agendacoach@fivoor.nl.

Vastgoed, Facilitair en Inkoop (VF&I)

De afdeling Vastgoed, Facilitair & Inkoop houdt zich bezig met alles rondom je werkplek. In 2021 wordt er voor medewerkers een Service Meldsysteem geïmplementeerd. In dit systeem kan alles worden gemeld dat te maken heeft met vastgoed (gebouw en beheer, afval, montagestoring, materiele beveiliging), facilitair (werkplekvoorzieningen, vergaderzalen, lunchbestellingen, boodschappen voor patiëntenafdelingen), ICT en inkoop (bedrijfskleding, wc papier, mondkapjes, kantoorartikelen).

Contactinformatie
Klantenservice/facilitaire servicedesk
Regio Rotterdam: 010-5032648
Regio Utrecht: 030-2256541
Regio Den Haag: 088-3576611

Wetenschap & Behandelinnovatie (W&Bi)

Wetenschappelijk onderzoek, kennisontwikkeling, kennisdeling en behandelinnovatie zijn belangrijke redenen voor samenwerking binnen Fivoor. De divisie Wetenschap en Behandelinnovatie (W&Bi) voert hoogstaand wetenschappelijk onderzoek uit ter verbetering van de integrale behandeling van forensisch psychiatrische patiënten en patiënten in hoog intensieve zorg. Door een continue wisselwerking tussen het onderzoek en de klinische praktijk, kan de zorg steeds verder verbeteren. De afdeling wordt aangestuurd door Prof. Dr. S. Bogaerts.

Contactinformatie
fivoorw&bi@fivoor.nl