Behandeling in een FPK
Behandeling / Begeleiding

Behandeling in een FPK

In de Forensische Psychiatrische Kliniek (FPK) worden patiënten behandeld die met justitie in aanraking zijn gekomen, maar die ook te maken hebben met gedragsproblemen en psychiatrische en verslavingsproblematiek.. Een opname op de FPK vindt in principe plaats met een strafrechtelijke maatregel. Een opname met zorgmachtiging of een vrijwillige opname behoort ook tot de mogelijkheden.

Beveiligingsniveau

Een FPK is een beveiligde kliniek, met beveiligingsniveau 3. Dit houdt in dat er sprake is van een gesloten setting met geringe bewegingsvrijheid en toegangscontrole. De FPK Rotterdam ligt op het terrein van Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden (FPC), maar buiten de muur van het FPC. Op de afdelingen kunnen de deuren van de kamerdeuren op slot, in geval van nood, en er is sprake van direct toezicht en/of cameratoezicht. Fivoor heeft 1 FPK: FPK Rotterdam.

Doelgroep

Wij zijn er voor mensen met een psychiatrische stoornis, al dan niet in combinatie met persoonlijkheids- en/of verslavingsproblemen en bij wie een oorzakelijk verband bestaat tussen de psychiatrische stoornis en het delictgedrag. Aan opname zijn een aantal voorwaarden verbonden: de patiënt is 18 jaar of ouder en heeft een IQ boven de 70. Verder is het belangrijk dat de patiënt de Nederlandse taal voldoende beheerst en gemotiveerd is om aan zichzelf te werken.

Doel van de behandeling

De behandeling is erop gericht de patiënt veilig en succesvol te laten terugkeren in de maatschappij, al dan niet via reguliere psychiatrie. Tijdens de behandeling zetten we in op drie punten:

 • Het verhelpen van klachten en/of de psychiatrische ziekte;
 • Het voorkomen van toekomstige criminaliteit;
 • Het ondersteunen op probleemgebieden (bijv. financiële problemen of werkloosheid) die kunnen leiden tot crimineel gedrag.

Behandeling

Ons behandelaanbod is gebaseerd op het RNR model:

 • Risk: de hoogte van het risico op delictgedrag bepaalt de intensiteit van de behandeling.
 • Needs: de behandeling is gericht op de criminogene behoeften, vaak de dynamische risicofactoren genoemd.
 • Responsivity: de behandeling sluit aan bij de mogelijkheden van de patiënt.

Medicatie, individuele therapie, groepstherapieën en behandelmodules maken deel uit van het behandelplan. De behandelmodules zijn gericht op het omgaan met verslaving, agressie, emotieregulatie, psychiatrische symptomen, sociale relaties en het omgaan met impulsiviteit.

Naast aandacht voor psychiatrische problemen nemen we ook de praktische zaken in het leven mee, waaronder hulp bij financiële problemen, aandacht voor problemen in het familieleven, de algemene verzorging en het vinden van werk. Maatschappelijk werk maakt deel uit van het behandelteam en helpt bij het op orde brengen (of houden) van de sociaalmaatschappelijke en financiële zaken.

Einde van de behandeling
De behandeling op FPK Rotterdam wordt in principe beëindigd wanneer de strafrechtelijke en/of civielrechtelijke maatregel afloopt of wanneer de patiënt doorstroomt naar een lager beveiligingsniveau of de reguliere zorg. Een behandeling duurt gemiddeld tussen de 8 en 18 maanden. Na behandeling op FPK Rotterdam verwijzen we de patiënt voor het vervolg van de behandeling meestal naar een psychiatrische instelling, ambulante zorg of woonprogramma in de regio waar de patiënt vandaan komt.

Afdelingmilieus

Binnen  FPK Rotterdam hebben we twee verschillende afdelingsmilieus. Afhankelijk van de draagkracht van de patiënt, de ernst van de psychiatrische problematiek en gedragsproblemen en de behoefte aan begeleiding wordt de patiënt opgenomen op een van de twee behandelafdelingen. Bij de aanmelding beoordelen we welk milieu het beste bij iemand past:

 • Sociaal therapeutisch: dit afdelingsmilieu richt zich op mensen waarbij gedragsproblematiek op de voorgrond staat, maar die wel groepsgeschikt zijn. Denk aan persoonlijkheidsproblematiek en verslaving. Binnen dit milieu verwachten we dat patiënten enige zelfstandigheid hebben en actief meedoen in hun behandeling.
 • Supportief: dit afdelingsmilieu richt zich op mensen met psychotische problematiek en die minder groepsgeschikt zijn. Het afdelingsmilieu biedt meer structuur en houvast en onze medewerkers ondersteunen bij het invullen van de dagelijkse routine. Er zijn vaste groepsmomenten om te oefenen met vaardigheden, maar er is ook oog voor ieders draagkracht.

Dwangbehandeling en/of noodsituatie

We doen er alles aan om gevaarlijke situaties te voorkomen. Helaas gaat het soms mis en vormt een patiënt een acuut gevaar voor zichzelf of voor anderen. In zo’n geval is dwangbehandeling noodzakelijk en kunnen we de volgende middelen en maatregelen toepassen:

 • Separatie
 • Kamerafzondering
 • Toedienen van medicatie
 • Contact buiten de kliniek

Aanmelden

Een behandeling kan alleen gestart worden op verzoek van een verwijzer. Verwijzers zijn reclassering, penitentiaire inrichtingen (via de afdeling DIZ van het Ministerie van Veiligheid en Justitie) en reguliere GGZ-instellingen. Ook andere zorgdomeinen van Fivoor melden patiënten bij ons aan. Strafrechtelijke trajecten lopen via het Informatiesysteem Forensische Zorg (IFZO). Andere aanmeldingen lopen via de aanmeldfunctionaris van de locatie.

Bezoek

Patiënten op de FPK Rotterdam mogen op dinsdag- en woensdagavond en in het weekend bezoek ontvangen. Vooraf aan het eerste bezoek wordt de bezoeker gescreend door maatschappelijk werk. Bezoekers dienen zich aan regels en afspraken te houden die gelden in onze kliniek en worden geacht mee te werken aan de controles om de kliniek binnen te komen. Deze regels en afspraken worden uitgelegd tijdens de screening.

Naasten

We vinden het van belang dat er bij iedere patiënt op zijn minst 1 naaste of contactpersoon betrokken is. De naaste wordt uitgenodigd voor gesprekken die bijdragen aan de behandeling met de patiënt. Zo sluit diegene ook aan bij de behandelplanbesprekingen die in het teken staan van stabilisatie of resocialisatie. Voor de ondersteuning van naasten hebben we een naastbetrokkenenraad.

Huisregels

In de kliniek hebben we huisregels. Deze worden bij aankomst in de kliniek met de patiënt gedeeld.

Verlof

De behandeling is erop gericht de patiënt veilig en succesvol te laten terugkeren in de maatschappij. Verlof is daarom een belangrijk onderdeel van de behandeling. Het verlof wordt gefaseerd opgebouwd en behoort tot de mogelijkheden vanaf 6 weken opname, mits de patiënt zich houdt aan de geldende regels en inzet toont voor zijn behandeling.

Het begint bij begeleid verlof. Als alles goed verloopt, breiden we de vrijheden en het verlof steeds verder uit in aantal en omvang en bouwen we de begeleiding steeds verder af. De overgang van de ene fase naar de volgende wordt altijd besloten in multidisciplinair overleg, om zeker te weten dat de patiënt toe is aan de volgende stap.

Indien van toepassing mag een patiënt pas na toestemming van de reclassering of de Penitentiarie Inrichting van herkomst naar buiten.

Patiëntendossier

De patiëntgegevens worden in een elektronisch dossier bewaard; het patiëntendossier. Het dossier bevat bijvoorbeeld het behandelplan, de voortgang van de behandeling en de resultaten van onderzoeken. In het behandelplan worden afspraken gemaakt over de duur van de behandeling.

Relatie tussen medewerker en patiënt

Seksuele relaties van medewerkers met patiënten zijn ontoelaatbaar. In Nederland is het vastgelegd in het wetboek van strafrecht dat intimiteit en relatievorming met patiënten strafbaar is. Wanneer er vermoedens zijn van relatievorming tussen een patiënt en een medewerker wordt dit altijd serieus onderzocht. Als er daadwerkelijk sprake is van een relatie, ondernemen we stappen:

 • We beëindigen de arbeidsovereenkomst
 • We doen een melding bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Als de patiënt onder de verantwoordelijkheid valt van het Ministerie van Veiligheid en Justitie doen we ook melding bij de toezichthouder (reclassering of gevangenis);
 • We doen aangifte tegen de medewerker.

Relatie tussen patiënten

We kunnen relaties tussen patiënten niet verbieden. Een relatie kan een beschermende factor zijn, maar ook een risicofactor. Daarom is dit altijd onderwerp van gesprek in de behandeling. Patiënten die een relatie met elkaar hebben of krijgen, plaatsen we op gescheiden afdelingen.

Drugs en alcohol

Het bezit en gebruik van alcohol en drugs binnen de kliniek is verboden. Iedereen moet meewerken aan controles op het gebruik daarvan. Voor sommige patiënten is het zelfs onderdeel van de juridische maatregel dat zij geen alcohol of drugs gebruiken. Voor hen kunnen de gevolgen van gebruik heel groot zijn. Zo kunnen zij opnieuw in de gevangenis komen.

Wij doen er alles aan om drugs te weren uit de kliniek. Zo controleren we regelmatig op de aanwezigheid van drugs met kamercontroles en het controleren van binnengekomen tassen van patiënten. Ook worden de spullen van bezoekers gecontroleerd. Tevens controleren we (gepland en op indicatie) urine en het mondslijm van patiënten op drugs. Patiënten moeten ook geregeld (gepland en op indicatie) testen op alcoholgebruik.