Verantwoording
Over

Verantwoording

Bij Fivoor werken we samen aan een veiligere samenleving. Dit gaat alleen met behulp van verschillende partijen zoals aandeelhouders, toezichthouders, financiers en overige betrokkenen. Aan deze partijen legt Fivoor verantwoording af door haar beleid en de activiteiten jaarlijks te presenteren in een jaarverslag.

Jaarverslag 2022

In dit jaarverslag presenteert Fivoor haar organisatie, beleid en de activiteiten in het afgelopen jaar. Hiermee legt Fivoor verantwoording af aan haar aandeelhouders, toezichthouders, financiers en overige belanghebbenden.

U leest een terugblik en vooruitblik van de raad van bestuur en u krijgt door middel van facts en figures een beeld van de activiteiten, zowel Fivoor breed als per zorgdomein. Dit wordt afgewisseld met een aantal persoonlijke verhalen van medewerkers die vertellen over belangrijke gebeurtenissen en projecten die plaats hebben gevonden.

Net als vorig jaar is de verslaglegging over Stichting FPC de Kijvelanden ook verwerkt in dit verslag en is er geen apart verslag gemaakt.

Fivoor legt ook verantwoording af in DigiMV, het digitale verantwoordingssysteem van het ministerie van VWS.

Klik hier voor ons jaarverslag

Jaarrekening

Download de jaarrekening Fivoor 2022 Download de jaarrekening FPC De Kijvelanden 2022

Strategisch meerjarenplan 2024 - 2028

Fivoor richt zich de komende jaren op het toekomstbestendig houden van de zorg voor de mensen die dit nodig hebben. Het primaire doel hierbij is een bijdrage te leveren aan de veiligheid van de maatschappij. De houdbaarheid van de zorgsector staat in personeel, maatschappelijk en financieel opzicht steeds meer onder druk en Fivoor zal zich daar de komende jaren toe moeten verhouden.​​​​​​​ Alle prioriteiten en ambities voor de komende vier jaar staan beschreven in het strategisch meerjarenplan.

Passend en flexibel zorgaanbod

Ambitie: We hebben een zorgaanbod dat aansluit bij de veranderende wensen van de patiënt en de samenleving. We bieden zorg op maat en werken hierin samen met de patiënt, de naastbetrokkenen en andere contacten in het netwerk. Daaraan ondersteunend werken we (pro)actief samen binnen onze eigen organisatie en daarbuiten. We zijn een betrouwbare netwerkpartner.

Voldoende, bekwame en gemotiveerde collega’s

Ambitie: We hebben voldoende bekwame en gemotiveerde collega’s om kwalitatief goede zorg en behandeling aan de patiënt te bieden. We zijn een aantrekkelijke werkgever waar iedereen zich welkom en vitaal voelt.

Actief in de buitenwereld

Ambitie: We maken proactief zichtbaar wat wij als Fivoor doen om de samenleving veiliger te maken en perspectief te bieden voor mensen met een forensische en psychiatrische kwetsbaarheid. We delen actief onze kennis, succesverhalen en risico’s.

Klik hier voor ons meerjarenplan

Statuten

Kwaliteitsstatuut

Het kwaliteitsstatuut geeft de patiënt inzicht in de inhoud en het verloop van de verschillende fasen van de zorgverlening, zodat deze zich een beeld kan vormen van wat hem te wachten staat en wat van hem verwacht wordt. Dit inzicht helpt de patiënt te beoordelen of hij goede en passende zorg krijgt en ondersteunt zijn deelname aan de gezamenlijke besluitvorming in het behandelproces. Daarnaast dienst het statuut als kader voor werkafspraken binnen de instelling en het professionele netwerk en stel financiers, toetsende en toezichthoudende instanties in de gelegenheid de kwaliteit van de zorg te beoordelen.

Dit kwaliteitsstatuut is niet van toepassing op tbs-patiënten in FPC de Kijvelanden.

Professioneel statuut

Het professioneel statuut heeft tot doel duidelijkheid te bieden over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van iedere professional in de multidisciplinaire samenwerking; een beschrijving van het deskundigheidsgebied van de beroepsgroepen vormt daarvoor de basis. Het professioneel statuut sluit aan op het kwaliteitsstatuut.

Kwaliteitsstatuut Fivoor
Professioneel statuut Fivoor