triangle
Vervolgonderzoek Inspectie Justitie & Veiligheid
Nieuws / Fivoor algemeen

Vervolgonderzoek Inspectie Justitie & Veiligheid

Op 1 maart 2020 slaagden twee patiënten van FPC de Kijvelanden erin om een medewerker te gijzelen en de kliniek te ontvluchten. Deze gebeurtenis had een grote impact op medewerkers, patiënten en omwonenden van de kliniek. De impact heeft de kliniek verder op scherp gezet om verbeteringen door te voeren om incidenten als deze te voorkomen.

Fivoor heeft destijds alle ingezette verbetermaatregelen in een Factsheet op een rij gezet.

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie J&V) voerde een onderzoek uit naar het incident. In het rapport van december 2020 concludeert de Inspectie J&V dat FPC de Kijvelanden al veel verbeteringen heeft doorgevoerd en doet suggesties voor verdere maatregelen. De Inspectie J&V deed onlangs een vervolgonderzoek naar de realisatie van de verbetermaatregelen die de kliniek trof na de gijzeling.

Veel verbeteringen gerealiseerd

FPC de Kijvelanden heeft het merendeel van de voorgenomen verbetermaatregelen gerealiseerd. Ook de Inspectie J&V concludeert dat FPC de Kijvelanden belangrijke stappen heeft gezet in het verbeteren van de interne veiligheid van de kliniek. Zo zijn toegangsbeleid en de werkwijze van de invoer van goederen aangescherpt. De Inspectie J&V ziet ook nog aandachtspunten, met name in de teamontwikkeling op de EVBG afdeling.

Ontwikkeling team op afdeling EVBG

Op de extra beveiligde (EVBG) afdeling Olivijn waar de gijzeling plaatsvond is de personele bezetting versterkt. Er zijn meer vaste gezichten, medewerkers werken meer risico gestuurd en de onderlinge samenwerking is verbeterd. De consistentie in handelen richting patiënten is nog een aandachtspunt. Hier wordt aan gewerkt door intensievere aanwezigheid van leidinggevenden. Door de krapte op de arbeidsmarkt blijft het lastig om een compleet vast team van medewerkers te creëren. Dit is nu opgelost door het vaste team aan te vullen met langdurige inzet van gedetacheerden. Omdat het team nog niet uit volledig vaste medewerkers bestaat komt het team nog onvoldoende toe aan teamontwikkeling.

Sectorbreed capaciteitsprobleem

FPC de Kijvelanden herkent het beeld dat de Inspectie J&V schetst over de arbeidsmarkt. Ondanks vele inspanningen op dit gebied is het werven en vasthouden van gespecialiseerd personeel erg lastig. De kliniek steunt de constatering van de Inspectie J&V dat dit een sector breed probleem is en onderschrijft het beroep dat de Inspectie J&V doet op de Dienst Justitiële Inrichtingen en het ministerie van Justitie en Veiligheid om het capaciteitsprobleem voor de zwaarste categorie tbs-patiënten gezamenlijk aan te pakken. Daar zijn wel duurzame investeringen in de sector voor nodig.

Procedures/werkwijze in geval van gijzeling

FPC de Kijvelanden beschikt over gijzelingsbeleid, waarop medewerkers getraind zijn. Naar aanleiding van de gijzeling in maart 2020 is er een upgrade op dit beleid ontwikkeld, om een toekomstige gijzeling nog beter te kunnen isoleren en vertragen. Hiervoor zijn kort na de gijzeling een aantal uiteenlopende materiële en bouwkundige aanpassingen gedaan, zoals aanpassingen in toegangssystemen, een verbouwing van het toegangsgebied, sluizen en elektronische afsluiting. Een aantal wijzigingen moet nog worden uitgevoerd. Het betreft ingrijpende en kostbare aanpassingen die door vertragingen bij de leverancier meer tijd vergen dan wenselijk. Zodra deze laatste bouwtechnische aanpassingen gerealiseerd zijn, wordt het geüpgraded beleid geïmplementeerd. Dit gebeurt zo snel mogelijk.

Hetzelfde geldt voor intensieve oefening en training van het gijzelingsbeleid. Door de corona pandemie zijn veel trainingen in een andere vorm gegoten. Zodra de situatie dit toelaat, worden deze trainingen geïntensiveerd en worden grootschalige oefeningen georganiseerd.