triangle
Nieuws / FPA Utrecht

FPA Utrecht realiseert doelen uit verbeterplan en blijft aan de slag

De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd spreken naar aanleiding van de tweede voortgangsrapportage op 10 december 2018 hun waardering uit over de voortgang en vasthoudendheid waarmee FPA Utrecht (voorheen FPA Roosenburg) het verbeterplan voor het herstel van vertrouwen uitwerkt. De doelen die gehaald moesten worden, zijn gehaald of binnen bereik, maar vergen blijvend aandacht.

Op de website publiceerde de Inspectie Justitie en Veiligheid een nieuwsbericht hierover.

Reactie bestuur en leiding FPA Utrecht

Het bestuur van Fivoor en de leiding van FPA Utrecht vinden het positief dat de inspecties de inspanning herkennen die geleverd wordt en dat zij de goede resultaten zien die behaald worden.

Verbeterplan

De dood van Anne Faber door een van de patiënten van FPA Utrecht, de inmiddels veroordeelde Michael P., leidde in oktober 2017 tot een schok in de instelling, onder patiënten, onder medewerkers en bij omwonenden. De organisatie heeft direct en volgens de inspecties adequaat gereageerd na het gebeurde. Een verbeterplan werd opgesteld waarin structurele verbeteringen geformuleerd staan van een drietal specifieke aspecten: personele bezetting en veilige werkomgeving; verslavingsproblematiek en beveiliging. In de zomer van 2018 beoordeelde de inspecties de voortgang van de verbeteringen al positief, hoewel het toen te vroeg was om concrete resultaten te kunnen meten. In de tweede voortgangsrapportage kunnen deze resultaten wel gemeld worden.

Personele bezetting op orde

De werving van nieuwe medewerkers heeft inmiddels geresulteerd in het vullen van 98% van de openstaande vacatures. Dit ondanks de krappe arbeidsmarkt. De teams zijn nagenoeg volledig bezet. Het verloop is met 10,8% onder het ten doel gestelde maximum van 15% en het verzuim ligt onder de beoogde 7%. De inspecties herkennen en waarderen de inzet van de instelling om de sociale cohesie tussen de medewerkers te bevorderen door middel van teambuilding, uitbreiding inwerkperiode op duur en inhoud, taakverduidelijking en ‘coaching on the job’.

Verslavingsbeleid aangescherpt, minder incidenten

Het verslavingsbeleid is aangescherpt en gestandaardiseerd. Medewerkers met patiëntencontact volgden een aantal speciale trainingen. Nieuw geworven personeel doet dat op korte termijn. Er zijn verslavingsexperts aangesteld binnen de teams en de controle door drugshonden is uitgebreid, samen met het aanscherpen van het middelenbeleid. De verslavingsproblematiek is complex omdat een goede balans gezocht moet worden tussen behandeling, resocialisatie en veiligheid. Er zijn minder druggerelateerde agressie-incidenten geweest in de laatste maanden.

Toename veiligheidsbeleving en beveiliging

De inspecties zien dat de veiligheidsbeleving onder collega’s toeneemt. Er is tevredenheid over de inzet van en de samenwerking met de buurtcoaches en de beveiliging. De buurtcoaches zijn goed zichtbaar en reageren snel op meldingen. De buurtcoaches zetten zich in voor de veiligheid op het hele terrein en het dorp en reageren op meer meldingen dan alleen ten aanzien van patiënten van FPA Utrecht.

De inspecties zien ook dat de samenwerking met de directe omgeving, bijvoorbeeld via de gemeente en politie, is versterkt wat verder bijdraagt aan de veiligheid. Daarnaast is ingezet op intensivering van overleg met de andere instellingen op het terrein en het contact met de klankbordgroep met omwonenden. Ook is de nieuwsvoorziening aan omwonenden uitgebreid.

Conclusie

De inspecties concluderen positief over de uitvoering van de verbetermaatregelen, en vragen aandacht voor de borging ervan in de laatste fase: “De uitdaging is om de stijgende lijn die is ingezet de komende periode vast te houden en de uitgezette maatregelen te bestendigen.” Fivoor onderschrijft dit en zal onverkort blijven werken aan de veiligheid in en rond de instelling. De volgende voortgangsrapportage zal in februari 2019 verschijnen.