triangle
Nieuws / FPA Utrecht

Verbeterplan “Roosenburg voor hersteld vertrouwen” stelt kwaliteit van veilige zorg voorop

De inspecties reageren positief op het verbeterplan van FPA Utrecht (voorheen Roosenburg): de maatregelen sluiten aan op de genoemde risico's die de inspecties in hun onderzoek waren tegengekomen en waarna de inspecties om een verbeterplan hadden verzocht.

Vandaag maken de inspecties hun reactie op het verbeterplan van de FPA bekend. Lees deze reactie op de site van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Het verbeterplan is, zoals de inspecties hadden gevraagd, op 22 december toegezonden. In het verbeterplan “Roosenburg voor hersteld vertrouwen” staan alle maatregelen die de kliniek neemt op het gebied van personele bezetting en veilige werkomgeving en met betrekking tot verslavingsproblematiek.

Het bestuur is blij met het vertrouwen dat de inspecties in ons hebben. Het verbeterplan is gemaakt met input van vele medewerkers en heeft breed draagvlak. Met overtuiging wordt binnen de organisatie door allen samen hard gewerkt aan de uitvoering van het plan. Dat werk is gestart vanaf de eerste terugkoppeling door de inspecties. Sinds december is ook de procesbegeleider van het ministerie nauw betrokken bij alle activiteiten.

Versterken van zorgprofessionals

In hun brief na het onderzoek in de FPA concludeerden de inspecties dat er kwetsbaarheid was in de personeelsbezetting vanwege ziekteverzuim, het werken met ingehuurd personeel en de balans tussen ervaren en minder ervaren medewerkers. De kliniek heeft als doel om met zoveel mogelijk vast personeel de patiënten te behandelen en het aantal invalkrachten zoveel als mogelijk te beperken. Om sneller vast personeel te werven zijn twee recruiters aangesteld, is een nieuwe vacaturesite geopend en worden open dagen georganiseerd. Ook zet de kliniek zich in om de professionele ontwikkeling van het personeel te verbeteren door onder andere het aanbieden van intensievere veiligheidstrainingen, meer begeleiding op maat voor professionals (coaching on the job) en regelmatige intervisie om structureel aandacht te besteden aan de complexe vraagstukken bij de zorg voor onze patiënten.

Kennis en kunde over verslavingsziekten verhogen

Medewerkers en patiënten uitten richting de inspecties hun zorgen over drugsproblematiek en de gevoelens van onveiligheid die dat met zich meebrengt. De kliniek kiest daarom voor een versterking van de aanpak in de behandeling van de patiënten met verslavingsziekten en ook het nog verder aanscherpen van drugscontroles. Daarnaast wordt een verslavingsexpert in elke zorglijn lid van het behandelteam en krijgen medewerkers extra scholing op het gebied van verslavingszorg.

Werken aan beter veiligheidsgevoel

De inspecties constateerden dat medewerkers en patiënten de vaste, vertrouwde beveiligers misten ondanks de inzet van de buurtcoaches. Een signaal dat ook de bewoners in de omgeving hebben afgegeven. De inzet van beveiliging en buurtcoaches rondom de kliniek en op het terrein blijft 24/7 van kracht. De afgelopen periode is dit als positief ervaren.

Er is een intensieve samenwerking met de directe omgeving Den Dolder (Altrecht, bewoners, de gemeente Zeist en de politie).  Samen met alle partijen werken we aan een veilige en prettige woon- en werkomgeving.

Actuele stand van zaken

Sinds de eerste terugkoppeling van de inspecties wordt gewerkt aan het plan. In de organisatie zal de voortgang van de maatregelen en het effect wekelijks worden bewaakt. De procesbegeleider is daar nauw bij betrokken. De inspecties zullen dit monitoren. Het gedifferentieerde plaatsingsbeleid blijft gehandhaafd; patiënten met een hoog zorgzwaarte-profiel worden tot nadere afstemming met het ministerie van Justitie en Veiligheid niet geplaatst.

Alle zorgprofessionals, management en het bestuur voelen een grote verantwoordelijkheid om dit plan succesvol uit te voeren en het fundament voor de uitvoering van onze maatschappelijke opdracht te versterken. Heel graag willen wij het vertrouwen herwinnen.

Nieuwsbrief

Voor onze buren van de Willem Arntsz Hoeve brengen we een nieuwsbrief uit. Wilt u opgenomen worden in het adresbestand? Meld u dan aan via het mailadres aventurijn@fivoor.nl. Via onderstaande links zijn de reeds uitgebrachte nieuwsbrieven terug te lezen.

Nieuwsbrief voor de inwoners van Den Dolder | 8 februari 2018
Nieuwsbrief voor de inwoners van Den Dolder | 7 juni 2018