triangle
Nieuws / FPA Utrecht

Verbeterplan FPA Utrecht goed op weg, bestuur Fivoor blij met conclusies inspecties

De Inspectie Justitie & Veiligheid en Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd concluderen in de eerste voortgangsrapportage op 4 juli 2018 positief over de verbetermaatregelen bij FPA Utrecht van Fivoor (voorheen FPA Roosenburg). Het bestuur van Fivoor heeft kennisgenomen van de rapportage en is blij met de positieve conclusie dat de medewerkers en het management met grote inzet en intrinsieke motivatie werken aan de maatregelen in het verbeterplan dat op 22 december 2017 werd gemaakt. De waardering die de inspecties hierover uitspreken stemt positief. De verbetermaatregelen vergen echter continu aandacht en de extra inzet van het management en de medewerkers zal blijvend noodzakelijk zijn om het vertrouwen van omwonenden, patiënten, hun familie en medewerkers geheel en duurzaam te herstellen.

Op de website van Inspectie Justitie & Veiligheid publiceerde het Ministerie een nieuwsbericht hierover.

Verbeteringen

De arrestatie van Michael P., inmiddels veroordeeld voor de dood van Anne Faber, één van de patiënten van FPA Utrecht (voorheen FPA Roosenburg), leidde in oktober 2017 tot een schok in de instelling, onder patiënten, onder medewerkers en bij omwonenden. Hoewel de inspecties concludeerden op basis van onderzoek in het najaar 2017 dat de organisatie adequaat en direct heeft gereageerd na het gebeurde, vroegen zij om structurele verbeteringen van een drietal specifieke aspecten: personele bezetting en veilige werkomgeving, verslavingsproblematiek en beveiliging.

‘Roosenburg voor hersteld vertrouwen’

FPA Utrecht stelde het verbeterplan ‘Roosenburg voor hersteld vertrouwen’ op met daarin verbetermaatregelen voor deze drie thema’s.

  1. Ten aanzien van de personele bezetting concluderen de inspecties dat deze vooral kwalitatief kwetsbaar is. Er zijn veel (aanvullende) initiatieven genomen om de personele bezetting en de veiligheid op de werkvloer te verbeteren zoals recruitmentdagen, wervingsacties, supervisie voor nieuwe medewerkers, intervisie onder medewerkers, specifieke extra trainingen ten aanzien van omgaan met agressie, maatregelen voor het creëren van een open werkklimaat, etc. De krappe arbeidsmarkt is hierbij nog een beperkende factor.
  2. Om de verslavingsproblematiek het hoofd te bieden zijn de afgelopen maanden vele initiatieven genomen. Het beleid is getoetst en aangescherpt en controlemogelijkheden en monitoring zijn uitgebreid. Ook zijn diverse trainingen en opleidingen ingepland om medewerkers te scholen in kennis rondom verslavingsproblematiek, daarnaast wordt gewerkt met verslavingsexperts.
  3. De FPA scherpte de beveiliging direct na het incident aan. Daarnaast werd in de afgelopen maanden een vaste teammanager aangesteld voor veiligheid en zorgondersteuning. De ingezette extra beveiliging wordt voorlopig gecontinueerd, de inzet van de buurtcoaches is geïntensiveerd en de inspecties concluderen dat de inzet daarvan goed gewaardeerd wordt. De samenwerking tussen de instelling, de politie, gemeente en OM heeft geresulteerd in diverse overlegvormen op operationeel, tactisch en bestuurlijk niveau. De FPA monitort de totale veiligheidsbeleving van de medewerkers.

Resultaten

Van een aantal in gang gezette maatregelen is het moeilijk om resultaten te zien en daar conclusies aan te verbinden. Het bestuur verwacht in oktober meer over de effecten van de genomen maatregelen te kunnen rapporteren aan de inspecties.

Het verbeterplan wordt onverkort voortgezet en het bestuur van Fivoor verwacht dan ook, dat binnen afzienbare tijd het vertrouwen in de FPA Utrecht bij alle betrokkenen hersteld zal zijn.