Voor wie zijn wij er?
Over

Voor wie zijn wij er?

Fivoor is gespecialiseerd in psychiatrische zorg voor patiënten met een forensische indicatie én patiënten die een heel specifieke behandeling nodig hebben vanwege een hoog intensieve zorgbehoefte. We richten ons ook op hun leefomgeving. We geloven in de eigen kracht van mensen en het persoonlijke contact, én in een nieuwe kans. De kans op herstel van een patiënt is veel groter als de patiënt zelf invloed heeft op de behandeling en zelf mede de doelen bepaalt.

Samen met de patiënt onderzoeken we hoe het komt dat hij door zijn gedrag in de problemen raakt of is geraakt en bepalen samen het plan om dat in de toekomst te voorkomen. Hulp op levensgebieden als werk en opleiding, huisvesting en financiën horen daar ook bij. Daarom biedt Fivoor de complete keten, waarin we iedere patiënt kunnen bieden wat hij nodig heeft: uit het oogpunt van behandeling én uit het oogpunt van beveiliging.

Ontstaan van Fivoor

Fivoor is een fusieorganisatie van Aventurijn (voorheen onderdeel van Altrecht), Palier (voorheen onderdeel van Parnassia Groep) en de Kijvelanden. De organisatie bestaat sinds 1 januari 2018.

Maatschappelijke opdracht

De forensische zorg van Fivoor biedt behandeling aan mensen die voor anderen om hen heen, voor de samenleving of voor zichzelf een gevaar vormen en ernstig grensoverschrijdend of ontwrichtend gedrag vertonen. Door de samenwerking vormen we een sterkere keten van behandeling, begeleiding en beveiliging in de forensische psychiatrie. Dit biedt bovendien meer mogelijkheden voor het delen en ontwikkelen van kennis en voor innovatie en specialisatie. Zo kunnen we het perspectief voor onze patiënten verbeteren en dragen we bij aan de veiligheid van de samenleving. Dat is waarom we er zijn.

Onze hoog intensieve zorg richt zich op kwetsbare groepen, die door een combinatie van (complexe) problematiek niet op hun plaats zijn in de reguliere psychiatrie. Zo hebben we op maat gesneden aanbod voor mensen met een sterk gedragsgestoorde en verstandelijke beperking (SGLVG) en patiënten met ernstige psychische problemen in combinatie met een ernstige verslavingsproblematiek. We bieden hoog intensieve zorg via Behandelcentrum Wier Klinisch en Wier Ambulant.

Cliëntenraad Fivoor

De Cliëntenraad Fivoor bestaat uit zowel cliënten als ex-cliënten van Fivoor en behartigt de algemene belangen voor cliënten van Fivoor in brede zin. Wij adviseren de instelling op basis van rechten en plichten die in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) staan beschreven. Hiernaast bezoekt de Cliëntenraad de afdelingen van Fivoor. Daardoor hebben we nauw contact met onze achterban en overleggen we met het personeel over de signalen die wij vernemen. Tevens verricht de Cliëntenraad onderzoek naar de kwaliteit van de geboden zorg.

Onderwerpen die vaak aan de orde zijn: behandeling, bejegening, toepassing van dwang en drang maatregelen, wachtlijsten, privacy, voeding en gastvrijheid. Verder zijn herstelgericht werken, inzet van ervaringsdeskundigen en beleidsvoornemens van het bestuur, thema’s die regelmatig terugkeren op de agenda van de Cliëntenraad. Onze speciale aandacht gaat uit naar zaken die voor cliënten beter geregeld kunnen worden en wij komen graag langs voor advies, tips en/of hulp.

Lees hier meer over de Cliëntenraad.

Naastbetrokkenenraad Fivoor

Fivoor heeft een naastbetrokkenenraad. Deze raad is een klankbord/ adviesorgaan voor de collectieve belangenbehartiging van familie en naasten. Lees hier meer over het familie- en naastenbeleid van Fivoor.