Behandelcentrum Wier – Ambulant
Locaties

Behandelcentrum Wier – Ambulant

Wier is er voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) in combinatie met psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen.

Diverse locaties

Algemene informatie

Contactinformatie

Onze locaties

FACT Wier Utrecht & Poli Wier Utrecht
Mimosastraat 2-4
3551 DC Utrecht
088-0282300

ACT Wier Utrecht
Keistraat 3
3512HV Utrecht
030-2347333

FACT Wier Flevoland
Bezoekadres: Metropolestraat 1d
1315 KK Almere
088-0282300

Postadres: Mimosastraat 2-4
3551 DC Utrecht

FACT Wier Bilthoven & Dagbehandeling Wier Bilthoven
Professor Bronkhorstlaan 10, gebouw 88
3723 MB Bilthoven
088-0282300

FACT Wier en Dagbehandeling Wier zitten samen met Wier Kliniek Open, een voormalig klooster op bedrijvenpark Berg en Bosch. Gebruik bij het bedrijvenpark de ingang bij de receptie: het gebouwtje met nummer 10. Volg dan de doorgaande route over het bedrijvenpark. Parkeren bij parkeerplaats nummer 8 of 7. Volg dan de borden naar gebouw 88.

Wachttijden

Neem voor de actuele wachttijd contact op met afdeling Patiëntenlogistiek 088-357 30 70 of patientenlogistiek@fivoor.nl.

Aanmelden

Een behandeling kan alleen gestart worden op verzoek van een verwijzer. Zowel de patiënt zelf, met een verwijsbrief van de huisarts, als de verwijzer (huisarts of instelling) kan de patiënt aanmelden. Ga daarvoor naar de aanmeldpagina.

Wilt u overleggen of  behandelcentrum Wier een passende behandeling kan bieden voor uw cliënt? Neem dan gerust contact op met de opnamecoördinatoren van Wier: Marina Spijkerman (klinisch), Birgit Duijst (ambulant/klinisch) of Siham Loukili (Wier de Kei). Ze zijn bereikbaar via 088-3573070 of via patientenlogistiek@fivoor.nl.

Bij Wier behandelen wij klinisch en ambulant mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) in combinatie met psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen. Ook wel de SGLVG doelgroep genoemd (Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt). We hebben een bovenregionale functie in Utrecht, Flevoland en Noord-Holland.

Voor wie zijn wij er?

Mensen komen bij Behandelcentrum Wier omdat ze als gevolg van hun LVB vastlopen op verschillende levensgebieden en daar hulp bij nodig hebben. Daarbij laten ze soms fors probleemgedrag zien. Dat kan variëren van zich extreem terugtrekken, eetproblemen tot agressie gericht op zichzelf of de omgeving. Mogelijk is de patiënt daardoor in contact gekomen met politie of justitie, of dreigt dat te gaan gebeuren.

Klinische en ambulante zorg

We bieden zowel ambulante als klinische zorg. Ambulant als het kan, klinisch als het moet. In totaal hebben we circa 550 ambulante trajecten. Poliklinisch of in de vorm van dagbehandeling en in een aantal regio’s ook in de thuissituatie met behulp van onze (F)ACT-teams die out-reachende zorg biedt en naar de patiënten toegaan. Bekijk hier het organogram van Wier. 

De ambulante zorg van Wier

Behandelcentrum Wier biedt vanuit verschillende locaties ambulante behandeling:

ACT Wier (Utrecht)

ACT staat voor Assertive Community Treatment. Het hoofddoel van ACT is herstel door middel van behandeling, begeleiding en rehabilitatie in de maatschappij, zodat patiënten met de hoogst mogelijke kwaliteit van leven in de maatschappij kunnen functioneren.

Op locatie Wier de Kei in Utrecht vindt u een kliniek met 22 bedden en een ambulant team: het ACT Wier. Op Wier de Kei bieden we intensieve (klinische en ambulante) zorg aan mensen met een grote kwetsbaarheid vanwege hun lichte verstandelijke beperking in combinatie met andere (ernstige psychiatrische en/of gedrags) problematiek (SGLVG).

Voor wie zijn we er?
Mensen komen bij Behandelcentrum Wier omdat ze als gevolg van hun LVB vastlopen op verschillende levensgebieden en daar hulp bij nodig hebben. Daarbij laten ze soms fors probleemgedrag zien. We behandelen mensen die langzaam leren, het overzicht snel verliezen, zorg mijden, overvraagd worden, geen of slechts een zwak steunsysteem hebben, regelmatig in conflictsituaties belanden en veelal ernstige schuldenproblematiek hebben. Hierdoor zijn er problemen op bijna alle leefgebieden. Wonen is vaak een groot aandachtspunt. Dak- en thuisloosheid komt veel voor. Het ACT wordt ingezet voor outreachende zorg (bemoeizorg). Soms ervaren cliënten geen probleem en is het nodig om als hulpverlener er ‘gewoon’ te zijn om bijvoorbeeld maatschappelijke teloorgang, opname of misbruik te voorkomen.

Wat houdt de behandeling in?
De cliënt maakt samen met zijn multidisciplinaire behandelteam een behandelplan. Hierin stellen we doelen met elkaar. De behandeling is met name gericht op crisisvoorkoming en cliënten verleiden tot zorg. ACT Wier sluit aan bij de mogelijkheden en vaardigheden van de cliënt. Overvraging en faalervaringen willen we zoveel mogelijk voorkomen. Het opdoen van succeservaringen is nodig om het zelfbeeld van de cliënt te verbeteren.

Wordt het netwerk van de cliënt betrokken bij de behandeling?
ACT Wier probeert altijd het netwerk rondom de cliënt te betrekken bij de behandeling. Ervaring leert echter dat er bij onze cliënten vaak weinig netwerk betrokken is. Vaak is er sprake van contactverlies met partner, ouders, kinderen of andere belangrijke mensen. Vaak is het doel van de behandeling dan om het netwerk te verstevigen of te vergroten.

Hoe lang duurt de behandeling?
De behandeling duurt zo lang als behandeling en betrokkenheid nodig is.

In welke regio’s werkt ACT Wier?
ACT Wier werkt in de regio Utrecht.

Wie werken bij ACT Wier? 
Het team van ACT Wier bestaat uit een psychiater, een GZ-psycholoog, bijzondere psychologen, secretaresses, pedicure, maatschappelijk werkenden, klussende activiteitenbegeleiders/jobcoach, casemanager, verpleegkundigen, teammanager, (ver)huismeester en unieke SPV.

Met welke indicatie behandelen wij?
Wij behandelen voornamelijk op basis van een WLZ-VG (wet langdurige zorg) indicatie. Deze is aan te vragen bij het CIZ. Als dit niet kan, dan is er vaak ook financiering mogelijk op basis van de GZSP (geneeskundige zorg aan specifieke patiënten die thuis wonen). Dit is weer afhankelijk bij welke zorgverzekeraar de cliënt zit. We verwachten altijd dat de verwijzer zorg draagt voor de juiste financiering. In sommige gevallen kunnen we ook een ZPM openen.

Hoe meld je een cliënt aan?
Wil je overleggen of Wier een passende behandeling kan bieden voor jouw cliënt? Neem dan gerust contact op met de opnamecoördinatoren van Wier via patientenlogistiek@fivoor.nl. Om een cliënt aan te melden, kies je op deze site bovenin beeld Aanmelden. Kies vervolgens voor Wier ambulant.

Wat is de wachttijd?
Neem voor de actuele wachttijd contact op met onze afdeling Patiëntenlogistiek via patientenlogistiek@fivoor.nl.

Aangemeld. En dan?
We beoordelen zo snel als mogelijk of de hulpvraag passend is voor Wier ambulant. Als er aanvullende vragen zijn over de aanmelding zoeken we contact met de verwijzer. Als de hulpvraag passend is, komt de cliënt op de wachtlijst. Zodra deze aan de beurt is, krijgt die een oproep. We maken graag zoveel mogelijk vanuit de woonplek van de cliënt kennis. Vervolgens maken we een behandelplan dat we in het derde gesprek met de cliënt bespreken. Als die akkoord is met het behandelplan start de behandeling.

Locatie
ACT Wier Utrecht
Keistraat 3
3512 HV Utrecht

FACT Wier (Bilthoven, Utrecht, Flevoland)

FACT staat voor Functional Assertive Community Treatment. De therapie richt zich op het verminderen van psychiatrische problemen en zorgen dat de cliënt beter mee kan doen in de maatschappij. We geven de behandeling op onze locaties, bij cliënten thuis of bijvoorbeeld op het werk van de cliënt. Verschil met het ACT zit in de intensiteit van behandeling en de mogelijkheid om op- of af te schalen in zorg als dit nodig is. Het betreft outreachende zorg.

Voor wie zijn we er?
Mensen komen bij Behandelcentrum Wier omdat ze als gevolg van hun LVB vastlopen op verschillende levensgebieden en daar hulp bij nodig hebben. Daarbij laten ze soms fors probleemgedrag zien. We behandelen mensen met een lichte verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen. Cliënten zijn veelal zorgmijdend, hebben geen of weinig netwerk en worden vaak fors overvraagd. Ze verliezen het overzicht snel en hebben problemen om meerdere levensgebieden. Cliënten verblijven in een instelling, wonen zelfstandig met ambulante woonbegeleiding of wonen zelfstandig zonder enige hulpverlening. Allen hebben behandeling nodig om ontregeling te voorkomen of vaardigheden te leren. Tevens wordt gekeken of cliënt passende (ambulante) woonbegeleiding heeft of dat deze aangevraagd dient te worden. FACT Wier Flevoland biedt tevens zorg aan cliënten met een forensische titel.

Wat houdt de behandeling in?
De cliënt maakt samen met zijn multidisciplinaire behandelteam een behandelplan. Hierin stellen we doelen met elkaar. De behandeling is met name gericht om cliënt goed in zorg te houden en het vergroten van vaardigheden/inzicht. De behandeling sluit aan bij de mogelijkheden en vaardigheden van de cliënt. Overvraging en faalervaringen willen we zoveel mogelijk voorkomen, want dat hebben cliënten al vaak meegemaakt in hun leven. Het opdoen van succeservaringen is nodig om het zelfbeeld van de cliënt te verbeteren.

We voeren diagnostiek uit, schrijven (indien van toepassing) medicatie voor en zetten diverse behandelvormen in zoals CGT, EMDR, schematherapie. We hebben vaktherapeuten in huis die therapieën bieden als PMT, drama, muziek en beeldende therapie, en bieden interventies als de brainblocks, Yucelmethodie, competentiegericht werken, et cetera.

Wordt het netwerk van een cliënt betrokken bij de behandeling?
FACT Wier probeert altijd het netwerk rondom de cliënt te betrekken bij de behandeling: partner, ouders, woonbegeleiders of andere belangrijke mensen. Ervaring leert echter dat er bij onze cliënten vaak weinig netwerk betrokken is. Vaak is er sprake van contactverlies met partner, ouders, kinderen of andere belangrijke mensen. Doel van de behandeling is vaak om het netwerk te verstevigen of te vergroten.

Hoe lang duurt de behandeling?
De behandeling duurt zo lang als behandeling en betrokkenheid nodig is. We zijn altijd op zoek naar een passende vorm van (woon)begeleiding zodat zij het op den duur kunnen overnemen.

In welke regio’s werkt FACT Wier?
FACT Wier werkt in de volgende gebieden:

  • FACT Wier Utrecht: westelijke kant van de provincie Utrecht
  • FACT Wier Flevoland: Flevoland en Gooi- en Vechtstreek
  • FACT Wier Bilthoven: een deel van de oostelijke kant van de provincie Utrecht


Wie werken bij FACT Wier?
Alle teams werken multidisciplinair en in elk team zijn de volgende beroepsgroepen vertegenwoordigd: Psychiater, (GZ)- psycholoog, AVG arts, orthopedagoog (generalist), maatschappelijk werker, casemanagers, vaktherapeuten, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten. 

Met welke indicatie behandelt FACT Wier?
Wij behandelen voornamelijk op basis van een WLZ- VG (wet langdurige zorg) indicatie. Deze is aan te vragen bij het CIZ (Centrum Indicatie en Zorg). Als dit niet kan, dan is er vaak ook financiering mogelijk op basis van de GZSP (geneeskundige zorg aan specifieke patiënten die thuis wonen). Dit is weer afhankelijk bij welke zorgverzekeraar de cliënt zit. We verwachten altijd dat de verwijzer zorg draagt voor de juiste financiering. In sommige gevallen kunnen we ook een ZPM (Zorg Prestatie Model) openen. FACT Wier Flevoland heeft ook de mogelijkheid om financiering op basis van een justitieverwijzing te verwerken.

Hoe meld je een cliënt aan?
Wil je overleggen of Wier ambulant een passende behandeling kan bieden voor jouw cliënt? Neem dan gerust contact op met de opnamecoördinatoren van Wier via patientenlogistiek@fivoor.nl. Om een cliënt aan te melden, kies je op deze site bovenin beeld Aanmelden. Kies vervolgens voor Wier ambulant.

Wat is de wachttijd?
Neem voor de actuele wachttijd contact op met onze afdeling Patiëntenlogistiek via patientenlogistiek@fivoor.nl.

Aangemeld. En dan?
We beoordelen zo snel als mogelijk of de hulpvraag passend is voor Wier ambulant. Als er aanvullende vragen zijn over de aanmelding zoeken we contact met de verwijzer. Als de hulpvraag passend is, komt de cliënt op de wachtlijst. Zodra deze aan de beurt is, krijgt die een oproep. We maken graag zoveel mogelijk vanuit de woonplek van de cliënt kennis. Lukt dit niet, dan nodigen we de cliënt samen met de verwijzer uit bij ons op kantoor. Vervolgens maken we een behandelplan dat we in het derde gesprek met de cliënt bespreken. Als die akkoord is met het behandelplan start de behandeling.

Locaties

FACT Wier Utrecht
Mimosastraat 2-4, 3551 DC Utrecht
088-0282300

FACT Wier Flevoland
Bezoekadres: Metropolestraat 1d, 1315 KK Almere
Postadres: Mimosastraat 2-4, 3551 DC Utrecht
088-0282300

FACT Wier Bilthoven
Professor Bronkhorstlaan 10, gebouw 88, 3723 MB Bilthoven
088-0282300

FACT Wier Bilthoven zit samen met Wier Kliniek Open en Dagbehandeling Wier in een voormalig klooster op bedrijvenpark Berg en Bosch. Parkeer op parkeerplaats 7 of 8 en volg de borden naar gebouw 88.

Poli Wier (Utrecht)

Poli Wier ontvangt de cliënten poli klinisch voor hun behandeling in Utrecht. Dit betekent dat de cliënt gemotiveerd en in staat is om zelfstandig, of samen met iemand, naar  onze locatie toe te komen.

Voor wie zijn we er?
Mensen komen bij Behandelcentrum Wier omdat ze als gevolg van hun LVB vastlopen op verschillende levensgebieden en daar hulp bij nodig hebben. Daarbij laten ze soms fors probleemgedrag zien. We behandelen mensen met een lichte verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen en waarbij de cliënt zelf of de omgeving last heeft van deze problemen. Denk aan depressie, boosheid, angst en/of verwarring. Ook als de cliënt nare dingen heeft meegemaakt waar hij nu nog last van heeft, dan kan poli Wier helpen.

Wat houdt de behandeling in?
De cliënt maakt samen met zijn multidisciplinaire behandelteam een behandelplan. Hierin stellen we doelen met elkaar. De behandeling sluit aan bij de mogelijkheden en vaardigheden van de cliënt. Overvraging en faalervaringen willen we zoveel mogelijk voorkomen. Het opdoen van succeservaringen is nodig om het zelfbeeld van de cliënt te verbeteren.

We voeren diagnostiek uit, schrijven (indien van toepassing) medicatie voor en zetten diverse behandelvormen in zoals CGT, EMDR, schematherapie. We hebben vaktherapeuten in huis zoals PMT, drama, muziek en beeldende therapie en bieden interventies als de brainblocks, Yucelmethodie, competentiegericht werken, et cetera.

Wordt het netwerk van een cliënt betrokken bij de behandeling?
Poli Wier probeert altijd het netwerk rondom de cliënt te betrekken bij de behandeling: partner, ouders, woonbegeleiders of andere belangrijke mensen.

Hoe lang duurt de behandeling?

We sluiten de behandeling af als de behandeldoelen zijn behaald.

In welke regio’s werkt poli Wier?
Poli Wier behandelt mensen die in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland wonen.

Wie werken bij poli Wier?
Alle teams werken multidiscplinair en in alle teams zijn de volgende beroepsgroepen vertegenwoordigd: Psychiater, (GZ)- psycholoog, AVG arts, orthopedagoog (generalist), maatschappelijk werker, casemanagers, vaktherapeuten, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten.

Met welke indicatie behandelen we?
Wij behandelen voornamelijk op basis van een WLZ- VG (wet langdurige zorg) indicatie. Deze is aan te vragen bij het CIZ (Centrum Indicatie en Zorg). Als dit niet kan, dan is er vaak ook financiering mogelijk op basis van de GZSP (geneeskundige zorg aan specifieke patiënten die thuis wonen). Dit is weer afhankelijk bij welke zorgverzekeraar de cliënt zit. We verwachten altijd dat de verwijzer zorg draagt voor de juiste financiering. In sommige gevallen kunnen we ook een ZPM (Zorg Prestatie Model) openen.

Hoe meld je een cliënt aan?
Wil je overleggen of Wier een passende behandeling kan bieden voor jouw cliënt? Neem dan gerust contact op met de opnamecoördinatoren van Wier via patientenlogistiek@fivoor.nl. Om een cliënt aan te melden, kies je op deze site bovenin beeld Aanmelden. Kies vervolgens voor Wier ambulant.

Wat is de wachttijd?
Neem voor de actuele wachttijd contact op met onze afdeling Patiëntenlogistiek via patientenlogistiek@fivoor.nl.

Aangemeld. En dan?
We beoordelen zo snel als mogelijk of de hulpvraag passend is voor Wier ambulant. Als er aanvullende vragen zijn over de aanmelding zoeken we contact met de verwijzer. Als de hulpvraag passend is, komt de cliënt op de wachtlijst. Zodra deze aan de beurt is, krijgt die een oproep.

We vinden het belangrijk dat hierbij iemand aanwezig is die de cliënt goed kent: een begeleider of een familielid bijvoorbeeld. Daarna kom de cliënt voor een tweede intakegesprek naar de poli en maakt kennis met de behandelaar. We maken vervolgens een behandelplan dat we in het derde gesprek met de cliënt bespreken. Als die akkoord is met het behandelplan start de behandeling.

Locatie poli Wier
Ambulant Centrum
Mimosastraat 2-4, 3551 DC Utrecht
088-0282300

Dagbehandeling Wier (Bilthoven)

Er zijn 3 dagdelen waarin wij behandeling aanbieden in groepsvorm. Cliënten wonen zelfstandig of intramuraal, kunnen zelfstandig naar de behandeling komen en gaan aan het einde van de dag naar huis.

Voor wie zijn we er?
Mensen komen bij Behandelcentrum Wier omdat ze als gevolg van hun LVB vastlopen op verschillende levensgebieden en daar hulp bij nodig hebben. Daarbij laten ze soms fors probleemgedrag zien. We behandelen mensen die verschillende problemen naast elkaar hebben. De samenhang tussen deze problemen maakt behandeling complex. Daardoor hebben zij hooggespecialiseerde zorg nodig. De cliënt moet in staat zijn om naar onze locatie in Bilthoven te reizen. Dagbehandeling is niet passend als de cliënt behandeling in een groep niet aan kan en/of harddrugs gebruikt. De cliënt maakt samen met zijn multidisciplinaire behandelteam een behandelplan. Hierin stellen we doelen met elkaar.

Wat houdt de behandeling in?
Onze dagbehandeling biedt altijd een structuurgroep. Deze is erop gericht cliënten vaardigheden aan te leren om structuur in hun leven aan te brengen. Vaardigheden die helpen bij problemen die iemand tegenkomt in het leven. Zoals: hoe vraag ik om hulp, omgaan met emoties, omgaan met spanning en regulatie hiervan, het netjes houden van je leefomgeving, vergroten van het zelfbeeld, leefstijltraining en minder middelen gebruiken. Het doel is dat zij deze vaardigheden zo zelfstandig mogelijk in kunnen zetten om zo hun klachten te verminderen. Per dagdeel nemen ongeveer zes cliënten deel. Cliënten kunnen op elk moment instromen. De groep wisselt daardoor.

Na een observatieperiode bij de dagbehandeling wordt met de cliënt besproken of naast de dagbehandeling individuele behandeling wenselijk is. Deze vindt veelal plaats bij Poli Wier, een enkele keer is FACT Wier betrokken naast de dagbehandeling. Cliënt is dan in behandeling bij beide teams.

We voeren diagnostiek uit, schrijven (indien van toepassing) medicatie voor en zetten diverse behandelvormen in zoals CGT, EMDR, schematherapie. We hebben vaktherapeuten in huis zoals PMT, drama, muziek en beeldende therapie en bieden interventies als de brainblocks, Yucelmethodie, competentiegericht werken, et cetera.

Wordt het netwerk van een cliënt betrokken bij de behandeling?
Dagbehandeling Wier probeert altijd het netwerk rondom de cliënt te betrekken bij de behandeling: partner, ouders, woonbegeleiders of andere belangrijke mensen.

Hoe lang duurt de behandeling?
De gemiddelde behandelduur is zes maanden.

Welke regio’s bedient dagbehandeling Wier? 
Dagbehandeling Wier bedient mensen die in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland wonen.

Wie werken bij dagbehandeling Wier?
Alle teams werken multidiscplinair en in alle teams zijn de volgende beroepsgroepen vertegenwoordigd: Psychiater, (GZ)- psycholoog, orthopedagoog (generalist), maatschappelijk werker, casemanagers, vaktherapeuten, verpleegkundigen, et cetera.

Met welke indicatie behandelen we?
Wij behandelen voornamelijk op basis van een WLZ-VG (wet langdurige zorg) indicatie. Deze is aan te vragen bij het CIZ (Centrum Indicatie en Zorg). Als dit niet kan, dan is er soms financiering mogelijk op basis van de GZSP (geneeskundige zorg aan specifieke patiënten die thuis wonen). Dit is weer afhankelijk bij welke zorgverzekeraar de cliënt zit. We verwachten altijd dat de verwijzer zorgdraagt voor de juiste financiering.

Hoe meld je een cliënt aan?
Wil je overleggen of Wier een passende behandeling kan bieden voor jouw cliënt? Neem dan gerust contact op met de opnamecoördinatoren van Wier via patientenlogistiek@fivoor.nl. Om een cliënt aan te melden, kies je op deze site bovenin beeld Aanmelden. Kies vervolgens voor Wier ambulant.

Wat is de wachttijd?
Neem voor de actuele wachttijd contact op met onze afdeling Patiëntenlogistiek via patientenlogistiek@fivoor.nl.

Aangemeld. En dan?
We beoordelen zo snel als mogelijk of de hulpvraag passend is voor Wier ambulant. Als er aanvullende vragen zijn over de aanmelding zoeken we contact met de verwijzer. Als de hulpvraag passend is, komt de cliënt op de wachtlijst. Zodra deze aan de beurt is, krijgt die een oproep. We vinden het belangrijk dat hierbij iemand aanwezig is die de cliënt goed kent: een begeleider of een familielid bijvoorbeeld. We maken vervolgens een behandelplan dat we in het volgende gesprek met de cliënt bespreken. Als die akkoord is met het behandelplan start de behandeling.

Locatie Dagbehandeling Wier
Professor Bronkhorstlaan 10, gebouw 88
3723 MB Bilthoven
088-0282300

Dagbehandeling Wier zit samen met Wier Kliniek Open en FACT Wier in een voormalig klooster op bedrijvenpark Berg en Bosch. Parkeer op parkeerplaats 7 of 8 en volg de borden naar gebouw 88.

Hoe komen mensen bij Wier?

Zij komen bij ons vaak via (ambulante) woonbegeleiding die al betrokken is vanuit de verstandelijke gehandicaptenzorg, een GGZ instelling, buurt- of sociaal team, en soms via een huisarts. Patiënten die een strafbaar feit hebben gepleegd, worden meestal door justitie bij ons geplaatst. Dat is bij ongeveer een derde van onze patiënten het geval. Zij worden geplaatst in de forensische kliniek Wier+ in Den Dolder.

Wat is ons doel?

Mensen met een lichte verstandelijke beperking en een psychiatrische stoornis die voor de samenleving of voor zichzelf een gevaar vormen, behandelen en begeleiden. Met als doel het maatschappelijk risico en de kans op herhaling terugdringen. Zo dragen we bij Wier bij aan de veiligheid van de samenleving en verbeteren we het perspectief voor onze patiënten op een betekenisvol bestaan. Dat is waarom we er zijn. Hoe wij hier in 2022 vorm aan hebben gegeven, lees je in het Kwaliteitsrapport Wier 2022:

Fivoor algemeen
Kwaliteitsrapport Wier 2022

Kwaliteitsrapport Wier 2022

Nieuwsbericht lezen

Expertisecentrum De Borg

Wier werkt in het expertisecentrum De Borg samen met de drie andere Nederlandse erkende SGLVG-behandelcentra: Ipse de Bruggen, STEVIG en Trajectum. Binnen De Borg bundelen wij al onze expertise over de behandeling van mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen. Kijk voor meer informatie op www.deborg.nl

Trainingscentrum

Behandelcentrum Wier heeft een eigen trainingscentrum. We trainen en coachen teams die werkzaam zijn in de ggz, maatschappelijke opvang, verzorgingshuizen en beschermde woonvormen hoe zij kunnen omgaan met veiligheid, agressie en grensoverschrijdend gedrag. Klik hier voor meer informatie over Trainingscentrum Wier.