Wier de Kei (Behandelcentrum voor dak- en thuislozen)
Locaties

Wier de Kei (Behandelcentrum voor dak- en thuislozen)

Dak- en thuislozen mensen geven wij een veilig, tijdelijk onderdak

Utrecht

Algemene informatie

Contactinformatie

Adres

Keistraat 3
3512 HV Utrecht
Plan route

De teammanagers van de Kei zijn Caspar Tiesselink en Minie de Vries, bereikbaar via het secretariaat 030-2347333.

Deze locatie is rookvrij

Fivoor is op weg naar een rookvrije ggz. Lees meer op de pagina Fivoor Rookvrij.

Wachttijden

Neem voor de actuele wachttijd contact op met afdeling Patiëntenlogistiek 088-357 30 70 of patientenlogistiek@fivoor.nl.

Aanmelden

Aanmelden

ACT Wier: Onze aanmeldcoördinatoren Eefje Smits en Wendela Verwaal helpen graag bij het bepalen van de beste behandelvorm. Zij zijn bereikbaar via: OpnamecoördinatorenWier@fivoor.nl. (030-2347333).

Klik hier voor de wachttijden van onze teams op het Ambulant Centrum.

de Kei Kliniek: overleg, informatie en aanmeldingen voor de kliniek lopen via ons secretariaat (030-2347333). Onze opnames duren gemiddeld een jaar, maar kunnen ook korter of langer duren; zolang als dat nodig is. Na behandeling kijken we met elkaar wat de meest passende woon- en leefomgeving is.

Downloads

Klachtenregeling

Voor meer informatie omtrent klachten, ga naar de pagina over de klachtenregeling van Fivoor.

Op locatie Wier de Kei hebben wij een kliniek met 22 bedden en een ambulant team, het ACT Wier. Op Wier de Kei bieden we intensieve (klinische en ambulante) zorg aan mensen met een grote kwetsbaarheid vanwege hun lichte verstandelijke beperking in combinatie met andere (ernstige psychiatrische en/of gedrags)problematiek.

Het betreft hier mensen die langzaam leren, het overzicht snel verliezen, zorg mijden, overvraagd worden, geen of slechts een zwak steunsysteem hebben, regelmatig in conflictsituaties belanden en veelal ernstige schulden en een aanvullende problematiek hebben, zoals:

  • psychiatrische en/of gedragsproblemen
  • problematisch middelen gebruik
  • risicovol en overlast gevend gedrag
  • hechtingproblematiek waardoor verhoogd risico op verwaarlozing, mishandeling en misbruik
  • (dreigend) verlies van een thuis

Hierdoor zijn er problemen op bijna alle leefgebieden. Wonen is vaak een groot aandachtspunt, dak- en thuisloosheid komt veel voor en kan reden zijn voor opname op de kliniek van Wier de Kei. Verdere levensgebieden waar aandacht voor is, zijn werken/dagbesteding, sociale contacten, financiën, zingeving en gezondheid. Door al deze problemen is er een forse beperking is in het maatschappelijk functioneren en/of sprake van een sociaal isolement.

Wier (Behandelcentrum voor dak- en thuislozen de Kei)
Play

Wier (Behandelcentrum voor dak- en thuislozen de Kei)

Bekijk een impressie van locatie Wier de Kei.

Bejegening

Onze bejegening heeft drie uitgangspunten:

  • De cliënt ontmoeten, op het ontwikkelingsniveau van de cliënt, zonder direct de wens om iets in het leven van hem of haar te veranderen.
  • De cliënt verleiden om zich verder te ontwikkelen waarbij voorleven en betrokkenheid centraal staan.
  • Zorg dragen voor continuïteit en stabiliteit in onze zorg. Wij hebben de mogelijkheid langdurig betrokken te blijven bij een cliënt met een stabiel team, waarbinnen contacten, gespreksonderwerpen en mogelijkheden voorspelbaar zijn.

Belangrijk uitgangspunt is dat de situatie waarin deze cliënten terecht zijn gekomen, samenhangt met hun onvermogen in zelfredzaamheid. In de behandeling kan om die reden dan ook niet alleen worden ingezet op ‘eigen verantwoordelijkheid’ en vergroten van vaardigheden om dit te kunnen. Wij zetten veelvuldig in op het regelen van blijvende hulp op verschillende levensgebieden (denk aan thuiszorg voor overname in het huishouden, of bewindvoering voor overname van zorg om de financiën). Deze dragen wij ook over aan het eventuele netwerk of andere bij de cliënt betrokken instanties. Overvraging is vaak een grote belemmering in het leven van de cliënt, die voor een belangrijk deel alleen kan worden opgelost door het verlichten van de taken.

De Kei kliniek

De Kei kliniek is een behandelcentrum voor 22 cliënten. Het is een open afdeling en er is 24-uurs begeleiding aanwezig.

Op de Kei kunnen de cliënten in eerste instantie bijkomen van het leven en is er ruimte voor reflectie op hun bestaan. Het behandelteam creëert de mogelijkheden, de rust en de ruimte om samen met de cliënt opnieuw na te denken over levens(hulp)-vragen. Daarbij zullen zij ondersteunen door (rekening houdend met de kwetsbaarheden van de cliënt) nog aanwezige constructieve vaardigheden te bekrachtigen en de vaardigheden die verloren zijn gegaan, weer aan te leren of aan te vullen. Dit door het bieden van bejegening op maat, het vergroten van het zelfvertrouwen en de autonomie.

Behandelaar en cliënt maken samen een behandelplan gericht op de nabije toekomst. Er wordt met de cliënt gekeken of hij/zij nog dingen te leren heeft om niet weer in dezelfde valkuilen te stappen.

De behandeling van de Kei gaat over een zo zelfstandig mogelijk bestaan in een passende woonsetting met de juiste ondersteuning. Door behandeling en bejegening wordt er ingezet op verbetering op alle leefgebieden waarop de cliënt is vastgelopen. Indien nodig kan na ontslag van de kliniek behandeling voortgezet worden door de Kei (ACT Wier).

ACT Wier

ACT Wier geeft intensieve, outreachende behandeling en begeleiding om cliënten met een lichte verstandelijke beperking in hun eigen leefomgeving met continuïteit en flexibiliteit te ondersteunen bij hun herstel. We komen vaak meerdere keren per week bij mensen met een vaste groep collega’s. Bij de cliënten die in zorg komen, blijkt in de praktijk dat het aanleren van vaardigheden minder haalbaar is dan we wellicht zouden willen. Zij ervaren vaak schaamte en hebben allerlei ‘’vaardigheden’’ ontwikkeld om hun beperkingen te verbloemen, te vermijden.

Het ACT team werkt als ieder ander ACT team volgens de principes van de bemoeizorg en is gericht op rehabilitatie. In onze visie vind je aanvullend daarop veel terug van de presentiezorg en verwenzorg en veel interventies die wij inzetten in onze ontmoetingen met cliënten zijn hierop terug te voeren. Denk bv aan het organiseren van uitjes, vakanties en feestjes voor onze cliënten, het doen van klussen in huis, het verven van haren of lakken van nagels, samen bezoeken van uit het oog verloren familieleden in een andere regio. Ervaring leert dat dit in reguliere (ACT) zorg volgens de laatste twee principes niet wordt gewerkt. Interventies die hieruit voortvloeien worden vaak gezien als ondermijnend aan de autonomie van de cliënt. Echter, voor de zorg mijdende, cliënt met een lichte verstandelijke beperking geeft dit vaak een gevoel van opluchting, het gevoel echt geholpen te worden bij zaken die voor hem of haar een zeer wezenlijke betekenis hebben. Door die opluchting ontstaat ruimte voor een gesprek, voor behandeling en begeleiding bij psychi(atri)sche en gedragsproblemen en eventueel voor ontwikkeling.

De cliënt maakt samen met zijn behandelteam een behandelplan. Er wordt een “kernteam” gevormd, waar altijd een (GZ-)psycholoog en psychiater in zitten en twee of meer begeleiders. De behandeling sluit aan bij de mogelijkheden van de cliënt waarbij voorkomen van overvraging de uitdaging is. Faalervaringen zijn niet gewenst, daarom is weloverwogen en in overleg met cliënt overnemen van taken en verantwoordelijkheid belangrijk. Het opdoen van succeservaringen is nodig om het zelfbeeld van de cliënt te verbeteren. Dit is waarom teamleden van het ACT Wier samen met de cliënten dingen ondernemen binnens- of buitenshuis, in Utrecht of verder weg.

Net als ieder ACT team werken wij zoveel als mogelijk opname voorkomend, vaak zetten wij wel in op het regelen van thuiszorg, woonbegeleiding of zelfs begeleid wonen.

Bewoner van de Kei vertelt

Teams

Het team van de Kei kliniek bestaat uit: een schoonmaakster, gastvrouw, unieke huismeesters, psychiater, GZ-psychologen, top secretaresses, pedicure, maatschappelijk werker, sociaal juridisch medewerker, bijzondere activiteitenbegeleiders/jobcoach, teammanager, groepsleiders en verpleegkundigen.

Het team van ACT Wier bestaat uit: een psychiater, GZ-psycholoog, bijzondere psychologen, top secretaresses, pedicure, maatschappelijk werkenden, klussende activiteitenbegeleiders/jobcoach, casemanager, verpleegkundigen, teammanager, (ver)huismeester en unieke SPV.

(Contra) indicatie

Wij behandelen mensen met een meervoudige, complexe problematiek, die een lichte verstandelijke beperking hebben en die op meerdere, zo niet alle levensgebieden chronische instabiliteit kennen.

Opname in de kliniek is niet mogelijk als er geen afspraken te maken zijn over agressie waardoor heftige en risicovolle incidenten niet te vermijden zijn. De Kei is ook geen plek voor mensen waarbij gebruik van harddrugs- of alcoholverslaving, met de daaruit voortvloeiende gedragsproblemen, op de voorgrond staat.

ACT Wier kan geen behandeling bieden als er geen afspraken te maken zijn over agressie waardoor heftige en risicovolle incidenten onvermijdelijk zijn. Als er alleen sprake is van een stoornis in middelengebruik bij iemand die langzaam lerend is, overleggen we met de verslavingszorg en verwijzen we soms door.

Financiering

De cliënten die wij kunnen opnemen in onze kliniek behoren tot de SGLVG-cliënten (voor opname is dan ook de CIZ-indicatie SGLVG-01 vereist). Dit omdat de gedragsproblemen sterk verweven zijn met de licht verstandelijke beperking.

De gedragsproblemen/stoornissen zijn sterk verweven met de lichte verstandelijke beperking waardoor een indicatie aangevraagd bij de CIZ passend is. Wanneer deze indicatie niet afgegeven wordt, kan een huisarts verwijzen naar ACT Wier.