Arbo
Copy triangle

Bij Fivoor werken we aan de gezondheid en veiligheid van onze cliënten. Om dat goed te kunnen doen is het belangrijk om de juiste voorwaarden te scheppen voor onze eigen gezondheid en veiligheid.

Wat houdt Arbo in?

Arbo is een afkorting van het woord arbeidsomstandigheden. Dit zijn de omstandigheden waaronder medewerkers hun werk doen. Door te werken onder de juiste arbeidsomstandigheden kunnen medewerkers goed functioneren. Dit voorkomt uitval van medewerkers door ziekte of ongeval.

Hoe is Arbo binnen Fivoor geregeld?
Arbo valt onder de afdeling HR. De Arbocoördinator die ook de rol van Preventiemedewerker vervult, is onderdeel van het team HR, samen met de Verzuimspecialist, HR- adviseurs en de Opleidingsadviseur.

Wat is een Arbozorgsysteem?

Aangezien Arbo te maken heeft met wet- en regelgeving, arbobeleidsthema’s met bijbehorende arbodocumenten in het kader van Veilig werken, is een arbozorgsysteem opgesteld. In het arbozorgsysteem staan dus overkoepelend de uitgangspunten en de en doelstellingen van het arbobeleid van Fivoor beschreven. Bekijk hier het Arbozorgsysteem.

De arbodocumenten/regelingen die onder andere beschreven zijn in het Arbozorgsysteem:

Protocol vaccinaties, prik- en bijtincidenten en kamercontrole
In dit protocol staat beschreven welke vaccinaties (bijvoorbeeld hepatitis B) van toepassing zijn en wat de medewerker moet doen bij een prik-, snij-, bijt- en spatincident.

Regeling beeldschermbril
De regeling beeldschermbril  is een uitwerking van het Arbobesluit artikel 5.1, waarbij je als medewerker van Fivoor (ook werkzaam in de 24-uurszorg)  in de gelegenheid wordt gesteld een oogmeting te laten doen bij de opticien. Als uit de oogmeting blijkt dat een beeldschermbril noodzakelijk is, dan moet deze worden verstrekt aan medewerkers die aantoonbaar gemiddeld meer dan twee uur per dag achtereen beeldschermwerk verrichten.

De beeldschermbril wordt maximaal eenmaal per 3 jaar verstrekt en de maximale vergoeding is € 175, — inclusief btw voor bril en glazen.

Regeling melden van een arbeidsongeval
Iedere medewerker binnen Fivoor heeft de plicht ongevallen, bijna ongevallen en onveilige situaties die onder werktijd hebben plaatsgevonden te melden. Iedere melding hoe gering de consequenties ook zijn, kan preventief werken ten aanzien van ernstige ongevallen. In dit kader heeft de afdeling HR een Regeling Melding Arbeidsongeval opgesteld met de uitwerking van de Arbowet over melding en registratie van arbeidsongevallen.

Een gezonde werkplek

In het kader van een gezonde werkplek én om fysieke klachten tegen te gaan is het belangrijk om je werkplek op kantoor (of thuis) zo ergonomisch mogelijk in te richten.

Wil je meer weten over gezond thuiswerken? Bekijk de onderstaande documenten en websites: