Gezondheid en Verzuim
Terug naar het overzicht

Gezondheid en Verzuim

Gelezen
Copy triangle

Wat kan je doen als je ziek bent? Welke ondersteuning biedt Fivoor? En wie is bijvoorbeeld de bedrijfsarts of de vertrouwenspersoon? Lees alles hierover in het onderdeel Gezondheid & Verzuim.

Beleid

De beleidsnotitie Gezondheids-, verzuim- en re-integratiebeleid vormt het overkoepelende document, waarin naar het Verzuim- en re-integratieprotocol en Zwangerschapsbeleid wordt verwezen. Het voorkomen en beperken van uitval en het versterken van de vitaliteit van medewerkers verdient van ons allemaal aandacht. Deze documenten zijn alleen in te zien als je werkzaam bent bij Fivoor.

Wat doe je als je ziek bent?

Ziek zijn is vervelend en kan iedereen overkomen. Maar dat betekent niet automatisch dat je helemaal niet kunt werken. Soms kun je met aanpassingen (een deel van) je eigen werk of ander werk doen. Voordat je je ziek meldt, kun je voor jezelf al nagaan of je beperkingen zodanig zijn dat je helemaal niet kunt werken, of dat je wellicht gedeeltelijk kunt werken (eventueel thuis).

Wat doe je als je ziek bent?

We vragen je om te kijken welke mogelijkheden je nog wel hebt. Wanneer je je inzetbaarheid wilt bespreken bijvoorbeeld bij verzuim of dreigend verzuim, kan het je helpen een persoonlijk plan te maken waarbij je inzicht krijgt op de situatie en het traject. Hiervoor kan je gebruik maken van het format Werkhervattingplan.

Je leidinggevende blijft je gedurende je gehele verzuim begeleiden en deze is tevens de casemanager. De casemanager zal in overleg met jou het re-integratietraject bespreken en inzetten. Medische informatie komt hierbij niet aan de orde. Als je zelf graag iets wil delen, mag dat wel, maar zal hierop niet worden doorgevraagd en wordt niet opgenomen in je verzuimdossier. Medische informatie wordt alleen gevraagd en verwerkt door de bedrijfsarts. De bedrijfsarts verstrekt ons uitsluitend die informatie die we als werkgever hiervoor nodig hebben.

Mogelijk kan je verzuim gevolgen hebben voor eventueel inkomen en re-integratie, dit hangt af van je situatie. Informatie hierover kan je vinden op de website van het UWV.

Gebruik maken van andere ggz-hulp binnen Parnassia Groep
Als je huisarts je heeft doorverwezen voor een behandeling van psychische klachten, weet dan dat je ook kunt kiezen voor een behandelaar van Parnassia Groep. Meld je aan bij het Arbogezondheidscentrum en zeg dat je gebruik wil maken van een interne behandelaar. Dat gaat sneller dan als je huisarts je via de reguliere kanalen aanmeldt. Het Arbogezondheidscentrum zorgt ervoor dat er zo snel mogelijk telefonisch contact met je wordt opgenomen om te bespreken welke behandelaar het meest geschikt en het snelst beschikbaar is.

POB-er & Bedrijfsarts

Een afspraak bij de POB-er of de bedrijfsarts kun je aanvragen via het secretariaat van het Arbo Gezondheidscentrum. Wil je ondersteuning van een bedrijfsmaatschappelijk werker of op psychologisch vlak, dan kan je leidinggevende dat aangeven bij de afdeling Verzuim van Fivoor. Samen wordt dan gezocht naar een passende partij.

Second opinion

Conform de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet per 1 juli 2017 moet de werkgever ervoor zorgen dat door de werknemer een second opinion aangevraagd kan worden, indien de werknemer twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies.  Dit geeft een werknemer de mogelijkheid om het oordeel van de bedrijfsarts te laten wegen door een andere bedrijfsarts. De regeling Second Opinion is afgestemd met de vaste bedrijfsartsen waarmee Fivoor werkt. De second opinion wordt aangevraagd bij de Landelijke Pool Bedrijfsartsen Second Opinion (LPBSO), een externe, onafhankelijke groep bedrijfsartsen.

Vertrouwenspersoon

Heb je vragen of problemen die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen op het werk, dan kun je terecht bij een vertrouwenspersoon binnen Fivoor.

Collectieve zorgverzekering

Via Fivoor kun je als medewerker aantrekkelijke collectieve kortingen krijgen op zorgverzekeringen. Op ons internetportal vind je informatie over alle verzekeraars waarmee wij collectieve afspraken hebben gemaakt. Ook kun je op dit portal eenvoudig de verschillende collectieve zorgverzekeringen onderling vergelijken en de verschillen tussen het afgelopen jaar en het nieuwe jaar bekijken.

Wachtlijstbemiddeling

Ziekenhuizen en ggz-instellingen hebben voor sommige behandelingen lange wachtlijsten. Drie maanden is geen uitzondering. Bij wachtlijstbemiddeling onderzoeken CZ Interventie Experts of de zorg ergens sneller kan worden geleverd. Ook als je niet verzekerd bent kan je bij CZ wachtlijstbemiddeling aanvragen. Wil je hier gebruik van maken? Mail dan naar verzuim@fivoor.nl.

Wist je dat, als je een doorverwijzing hebt van de huisarts voor een behandeling van psychische klachten, je ook kunt kiezen voor een behandelaar van Parnassia Groep? Dat gaat sneller dan de reguliere kanalen. Aanmelden kan via het Arbogezondheidscentrum (via 088 – 357 5599 of arbogezondheidscentrum@parnassiagroep.nl). Geef bij je aanmelding aan dat je gebruik wilt maken van een interne behandelaar. Er wordt zo snel mogelijk contact opgenomen om te bespreken welke behandelaar het meest geschikt is en het snelst beschikbaar.

Melden arbeidsongeval

Iedere medewerker binnen Fivoor heeft de plicht ongevallen, bijna ongevallen en onveilige situaties die onder werktijd hebben plaatsgevonden te melden. Iedere melding, hoe gering de consequenties ook zijn, kan preventief werken ten aanzien van ernstige ongevallen.

In dit kader heeft de afdeling HR een Regeling Melding Arbeidsongeval opgesteld met de uitwerking van de Arbowet over melding en registratie van arbeidsongevallen.