Behandeling bij OFZ
Behandeling / Begeleiding

Behandeling bij OFZ

Fivoor behandelt en begeleidt mensen met een psychiatrische stoornis die voor de samenleving of voor zichzelf een gevaar vormen, met als doel het maatschappelijk risico en de kans op herhaling terug te dringen. Zo dragen we bij aan de veiligheid van de samenleving en verbeteren we het perspectief voor onze patiënten op een betekenisvol bestaan. OFZ (Overige Forensische Zorg) is een zorgdomein van Fivoor. Hier lees je voor wie OFZ er is en wat OFZ doet.

Beveiligde klinieken

In de zorgketen die Fivoor biedt, verzorgt OFZ klinische behandelingen. We hebben 6 beveiligde klinieken, verdeeld over de regio’s Den Haag (FPA), Rotterdam (FPA, FPK, FVK en AFZ) en Utrecht (FPA). Hier behandelen we vrijwel alle psychiatrische stoornissen en problematieken. Het gaat dan bijvoorbeeld om psychoses en stemmingsstoornissen, maar ook persoonlijkheidsproblematiek, ADHD, ASS of verslaving. Vaak is er sprake van een combinatie van problematieken.

Voor wie zijn wij er?

We zijn er voor vrijwel alle patiënten die klinische forensische zorg nodig hebben. Om bij ons opgenomen te worden, moet een patiënt aan één van onderstaande voorwaarden voldoen:

 • Forensische indicatie: Er is door justitie een forensische indicatiestelling voor de patiënt afgegeven. Dit houdt in dat een strafrechter een verplichte klinische behandeling heeft opgenomen in het vonnis. Patiënten met de maatregel TBS met dwangverpleging nemen we alleen op als ze een passende verlofmachtiging hebben (transmuraal verlof of proefverlof).
 • Beveiligd bed: De patiënt moet opgenomen worden in een kliniek, maar de reguliere GGZ kan niet voldoende veiligheid bieden en/of er is een verhoogd forensisch risico. Er is geen plaatsing via justitie mogelijk. Als de patiënt bekend is met ernstige agressie binnen klinieken of als de problematiek forensische deskundigheid vraagt in de behandeling, dan kan bij ons een beveiligd bed worden aangevraagd. Vrijwel altijd gaat het om een gedwongen opname in het kader van de WVGGZ (met een zorgmachtiging). Dat iemand in het verleden forensische behandeling heeft gehad of een strafblad heeft, is geen indicatie voor een beveiligd bed; het gaat altijd om het risico op het moment van de gevraagde opname.

Een aantal uitzonderingen

Deze patiënten nemen we niet op:

 • Patiënten jonger dan 18 jaar. Deze worden behandeld bij zorgaanbiedersvoor jeugdigen.
 • Patiënten met een WZD-maatregel (Wet zorg en dwang). Fivoor heeft geen erkenning als WZD-instelling.
 • Patiënten met de maatregel TBS met dwangverpleging zonder een passende verlofmachtiging (zoals transmuraal verlof of proefverlof). Zij verblijven in een Forensisch Psychiatrisch Centrum zoals FPC de Kijvelanden (een ander zorgdomein van Fivoor).
 • Patiënten met een dusdanig laag IQ dat een aangepast aanbod nodig is. Zij worden verwezen naar een SGLVG instelling. Binnen Fivoor wordt deze zorg aangeboden binnen Behandelcentrum Wier.
 • Patiënten met een acute opnamebehoefte. We nemen alleen patiënten op tijdens kantoortijden en na aanmelding vooraf. Crisisopnames verlopen via de acute keten van de reguliere GGZ in de regio. Neem hiervoor contact op met
  de crisisdienst in de eigen regio.

Behandelingen

We behandelen en begeleiden mensen met een psychiatrische stoornis die voor de samenleving of voor zichzelf een gevaar vormen, met als doel het maatschappelijk risico en de kans op herhaling terug te dringen. Ons behandelaanbod is gebaseerd op het RNR model:

 • Risk: De hoogte van het risico op delictgedrag bepaalt de intensiteit van de behandeling.
 • Needs: De behandeling is gericht op de criminogene behoeften, vaak de dynamische risicofactoren genoemd
 • Responsivity: De behandeling sluit aan bij de mogelijkheden van de patiënt.

Sommige patiënten hebben meer dan gemiddeld moeite om te profiteren van een behandeling. Dit noemen we responsiviteitsproblematiek. Patiënten met deze problematiek hebben vaak geen eigen hulpvraag en weinig zicht op wat met hen aan de hand is. Hun vermogen om een behandelrelatie aan te gaan is beperkt, of ze leren heel langzaam van ervaringen. Een standaard behandelaanpak (protocol) werkt vaak niet. In het behandelaanbod hebben we daarom niet alleen aandacht voor de psychiatrische problematiek, maar we sluiten ook aan bij de leerstijl en mogelijkheden van de patiënt. Daarom bieden wij maatwerk en een passend afdelingsmilieu.

Soorten trajecten

We bieden verschillende soorten trajecten aan binnen OFZ. Welk traject het beste bij iemand past, hangt af van (1) het benodigde beveiligingsniveau, (2) het benodigde afdelingsmilieu waarvan een patiënt maximaal kan profiteren en (3) de behandelinterventies die nodig zijn:

1. Welk beveiligingsniveau is er nodig?

 • Beveiligingsniveau 1: Onze AFZ heeft beveiligingsniveau 1. De buitendeur is voor patiënten afgesloten. Binnen het gebouw kunnen patiënten zich vrij bewegen.
 • Beveiligingsniveau 2: Onze FPA’s (inclusief FHIC) hebben beveiligingsniveau 2. De deuren van de afdeling zijn dicht en de kliniek is aan de buitenkant afgesloten met een hek. Elke kliniek heeft een separeer-unit en op veel units kunnen de deuren van de kamers op slot.
 • Beveiligingsniveau 3: Onze FPK en FVK hebben beveiligingsniveau 3. De toegang gaat via een detectiepoort en er staat een extra hek om de kliniek heen. Het gebouw is zo ingericht dat de therapie en dagbesteding binnen de gesloten kliniek aangeboden kan worden.

Op de website van Forensisch Zorg lees je meer over de verschillende beveiligingsniveaus. Binnen al onze afdelingen geldt dat een patiënt pas naar buiten mag (vrijheden/verlof) nadat het behandelteam diegene heeft leren kennen en de risico’s in kaart heeft gebracht. Ook zijn er regels voor bezoek en het meenemen van spullen naar de afdeling. Deze regels liggen vast in de huisregels van OFZ.

Er is soms een misverstand over wat het verschil is tussen een gewone GGZ-afdeling en de forensische GGZ. De personele bezetting op onze afdelingen is niet hoger dan in de reguliere GGZ, maar personeel is wel extra getraind op het inschatten van risico’s en de-escalerend handelen.

2. Welk afdelingsmilieu heeft de patiënt nodig?

 • Sociaal therapeutisch: Dit afdelingsmilieu richt zich op mensen waarbij gedragsproblematiek op de voorgrond staat, maar die wel groepsgeschikt zijn. Denk aan persoonlijkheidsproblematiek en verslaving. Binnen dit afdelingsmilieu verwachten we dat patiënten enige zelfstandigheid hebben en actief meedoen in hun behandeling.
 • Supportief: Dit afdelingsmilieu richt zich op mensen bij wie de realiteitstoetsing kwetsbaar is en die minder groepsgeschikt zijn. Het afdelingsmilieu biedt meer structuur en houvast en onze medewerkers ondersteunen bij het invullen van de dagelijkse routine. Er zijn vaste groepsmomenten om te oefenen met vaardigheden, maar er is ook oog voor de draagkracht.
 • FHIC: Dit afdelingsmilieu is speciaal ingericht voor mensen die in crisis zijn en intensieve behandeling en ondersteuning nodig hebben. Een groot deel van het programma is individueel en waar nodig bieden we een-op-een
  begeleiding. Patiënten binnen deze afdeling hebben doorgaans een ernstige psychiatrische aandoening en zijn op dat moment ontregeld. Behandeling binnen de FHIC is altijd kortdurend en gericht op stabilisatie of het doorbreken
  van een impasse elders.

3. Welke behandelinterventies zijn nodig om het (recidive)risico te beperken?
Onze behandelingen richten zich altijd op het verminderen van risico’s voor de samenleving. Een puur klachtgerichte behandeling hoort niet bij onze doelstelling. We hebben een breed aanbod van therapieën gebaseerd op erkende behandelmethoden, zoals:

 • Farmacotherapie (medicatie)
 • Psychologische interventies, variërend van vaardigheidstrainingen tot psychotherapie
 • Vaktherapie zoals beeldende therapie, psychomotore therapie, muziektherapie
 • Maatschappelijk werk, zowel op het gebied van financiën als sociaal netwerk

Duur van een behandeltraject

Hoe lang een traject duurt, hangt af van de reden voor de opname en het juridische kader. Een indicatie per beveiligingsniveau:

 • AFZ: Er is een detoxprogramma van 7 weken. Gewone plaatsingen duren
  tussen de 6 en 12 maanden.
 • FPA: Gemiddeld tussen de 9 en 12 maanden.
 • FPK of FVK: Gemiddeld 9 maanden. Hierna volgt vaak nog een behandeling op een FPA. Het totale traject duurt daarom vaak langer dan een jaar.
 • FHIC: Een opname begint met 5 weken. Dit kan 2x verlengd worden. Een
  opname duurt maximaal 15 weken.

Na het behandeltraject

Veel van onze patiënten stromen na het behandeltraject uit naar een vorm van verblijfszorg: begeleid of beschermd wonen. Hier wordt bijna altijd ook nog een periode van ambulante behandeling aan verbonden, zodat iemand geleidelijk terug wordt geholpen de maatschappij in. Soms gaan patiënten na de behandeling terug naar een eigen woning of naar familie.

Aanmelden

Een behandeling bij OFZ kan alleen gestart worden op verzoek van een verwijzer. Verwijzers zijn reclassering, penitentiaire inrichtingen (via de afdeling DIZ van het Ministerie van Veiligheid en Justitie) en reguliere GGZ instellingen. Ook andere zorgdomeinen van Fivoor melden patiënten bij ons aan. Strafrechtelijke trajecten lopen via het Informatiesysteem Forensische Zorg (Ifzo). Andere aanmeldingen lopen via onze afdeling Patiëntenlogistiek. Neem voor de actuele wachttijd contact op met afdeling Patiëntenlogistiek via 088-357 30 70 of patientenlogistiek@fivoor.nl

Meer informatie

Kijk op www.fivoor.nl voor meer informatie over Fivoor, het aanbod en de locaties van OFZ: