GGZ Reclassering
Behandeling / Begeleiding

GGZ Reclassering

GGZ Reclassering zet zich in om de kans op recidive van mensen die in de fout zijn gegaan tot een minimum te beperken. Het richt zich op mensen die in aanraking komen met justitie en tevens een probleem met de geestelijke gezondheid hebben. Dat kan zowel een psychiatrisch als een verslavingsprobleem zijn.

Criminogene factoren

Psychiatrische aandoeningen en verslavingen zijn belangrijke criminogene factoren. Het beheersbaar maken of beëindigen van de problemen doet daarom de kans op recidive in hoge mate afnemen. GGZ Reclassering zet zich daarom in om de voor deze groep noodzakelijke behandeling en zorg beschikbaar te krijgen. Zij doet dit door een optimale afstemming te bewerkstelligen tussen zorg en het strafrechtelijke kader.

Advies en toezicht

Onze reclasseringsmedewerkers weten welke factoren voor risico’s zorgen voor risico’s op delictgedrag..In opdracht van het Openbaar Ministerie, de rechtbank of het gevangeniswezen geeft de ggz-reclassering deze adviezen. Een advies bestaat altijd uit een inschatting van de kans op recidive en een persoonsgericht plan van aanpak.

Als ondersteuning bij hun professionele expertise gebruiken onze adviseurs wetenschappelijk onderbouwde instrumenten,  zoals de RISc of Quickscan. Hiermee onderzoeken zij op systematische wijze welke risicofactoren aanwezig zijn. Zo kijken ze bijvoorbeeld hoe het middelengebruik, eventuele schulden en mogelijke psychische problematiek van invloed zijn op het risico op herhaling.

Tijdens het toezicht is de vrijheid van de cliënt beperkt. Hij of zij moet zich houden aan bepaalde voorwaarden en aanwijzingen van de reclassering. Op het moment dat dit niet gebeurt, treedt de voorwaardelijke straf (bijvoorbeeld een gevangenisstraf of een werkstraf) in werking. Overtreedt de client de regels, dan meldt de toezichthouder dit bij het Openbaar Ministerie of de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Bij toezicht en begeleiding door de verslavingsreclassering staan twee zaken centraal:

  • controle op gemaakte afspraken
  • de re-integratie van een cliënt

Behandeling en begeleiding

Veel van de cliënten van de verslavingsreclassering kampen met meervoudige problematiek zoals verslaving, een verstandelijke beperking, psychiatrische of sociale problemen. Wij begeleiden onze cliënten langdurig en bieden vanuit onze ambulante centra in samenwerking met andere instelling de noodzakelijke om iemand van delictgedrag te weerhouden. Dat draagt bij aan het terugdringen van criminele recidive en maatschappelijke overlast op de lange termijn.