Behandeling op een FPA
Behandeling / Begeleiding

Behandeling op een FPA

Op een Forensische Psychiatrische Afdeling (FPA) worden patiënten behandeld met gedragsproblemen die een psychiatrische oorzaak hebben. Mogelijk zijn de patiënten hierdoor in aanraking gekomen met justitie. Een opname op een forensisch psychiatrische afdeling kan zowel met als zonder een strafrechtelijke maatregel plaatsvinden. Ook vrijwillige opname behoort tot de mogelijkheden.

Beveiligde klinieken

Een FPA is een beveiligde kliniek, beveiligingsniveau 2. Dit houdt in dat de deuren van de afdeling dicht zijn en de kliniek is aan de buitenkant afgesloten met een hek. Elke kliniek heeft een separeerunit en op veel units kunnen de deuren van de kamerdeuren op slot. Fivoor heeft 4 FPA’s: FPA Den Haag, FPA Rotterdam, FPA Utrecht en Wier+. De gegevens vind je onder locaties.

Doelgroep FPA

Wij zijn er voor mensen met een psychiatrische stoornis, al dan niet in combinatie met persoonlijkheids- en/of verslavingsproblemen en bij wie een oorzakelijk verband bestaat tussen de psychiatrische stoornis en het delictgedrag. Aan opname in FPA Den Haag, FPA Utrecht of FPA Rotterdam is een aantal voorwaarden verbonden: de patiënt is 18 jaar of ouder en heeft een IQ boven de 70. Verder is het belangrijk dat de patiënt de Nederlandse taal voldoende beheerst en gemotiveerd is om aan zichzelf te werken. Patiënten met een lichte verstandelijke beperking (IQ lager dan 70) kunnen binnen Fivoor terecht bij de FPA van behandelcentrum Wier: Wier+.

Doel van de behandeling

De behandeling is erop gericht de patiënt veilig en succesvol te laten terugkeren in de maatschappij, al dan niet via reguliere psychiatrie. Tijdens de behandeling zetten we in op drie punten:

 • Het verhelpen van klachten en/of de psychiatrische ziekte
 • Het voorkomen van toekomstige criminaliteit
 • Het ondersteunen op probleemgebieden (bijvoorbeeld financiële problemen of werkloosheid) die kunnen leiden tot crimineel gedrag

Behandeling

Ons behandelaanbod is gebaseerd op het RNR model:

 • Risk: de hoogte van het risico op delictgedrag bepaalt de intensiteit van de behandeling.
 • Needs: de behandeling is gericht op de criminogene behoeften, vaak de dynamische risicofactoren genoemd
 • Responsivity: de behandeling sluit aan bij de mogelijkheden van de patiënt.

Medicatie, individuele gesprekken, groepsgesprekken en behandelmodules maken deel uit van het behandelplan. De behandelmodules zijn gericht op het omgaan met verslaving, psychiatrische symptomen, sociale relaties en het omgaan met impulsiviteit.

Naast aandacht voor psychiatrische problemen nemen we ook de praktische zaken in het leven mee, waaronder hulp bij financiële problemen, aandacht voor problemen in het familieleven, de algemene verzorging en het vinden van werk. Maatschappelijk werk maakt deel uit van het behandelteam en helpt bij het op orde brengen (of houden) van de sociaalmaatschappelijke en financiële zaken.

Einde van de behandeling
De behandeling op een FPA wordt in principe beëindigd wanneer de strafrechtelijke en/of civielrechtelijke maatregel afloopt of wanneer de patiënt doorstroomt naar de reguliere zorg. Een behandeling duurt gemiddeld tussen de 9 en 12 maanden. Na behandeling op een FPA verwijzen we de patiënt voor het vervolg van de behandeling meestal naar een psychiatrische instelling of woonprogramma in de regio waar de patiënt vandaan komt.

Afdelingmilieus

Binnen onze FPA’s hebben we verschillende afdelingsmilieus. Bij de aanmelding beoordelen we welk milieu het beste bij iemand past:

 • Sociaal therapeutisch: dit afdelingsmilieu richt zich op mensen waarbij gedragsproblematiek op de voorgrond staat, maar die wel groepsgeschikt zijn. Denk aan persoonlijkheidsproblematiek en verslaving. Binnen dit milieu verwachten we dat patiënten enige zelfstandigheid hebben en actief meedoen in hun behandeling.
 • Supportief: dit afdelingsmilieu richt zich op mensen bij wie de realiteitstoetsing kwetsbaar is en die minder groepsgeschikt zijn. Het afdelingsmilieu biedt meer structuur en houvast en onze medewerkers ondersteunen bij het invullen van de dagelijkse routine. Er zijn vaste groepsmomenten om te oefenen met vaardigheden, maar er is ook oog voor ieders draagkracht.
 • FHIC: dit afdelingsmilieu is speciaal ingericht voor mensen die in crisis zijn en intensieve behandeling en ondersteuning nodig hebben. Op deze pagina lees je meer over de FHIC.

Dwangbehandeling en/of noodsituatie

We doen er alles aan om gevaarlijke situaties te voorkomen. Helaas gaat het soms mis en vormt een patiënt een acuut gevaar voor zichzelf of voor anderen. In zo’n geval is dwangbehandeling noodzakelijk en kunnen we de volgende middelen en maatregelen toepassen:

 • Separatie
 • Kamerafzondering
 • Toedienen van medicatie
 • Contact buiten de kliniek

Huisregels

In de kliniek hebben we huisregels. Deze worden bij aankomst in de kliniek met de patiënt gedeeld.

Bezoek

Patiënten op de FPA mogen doordeweeks en in het weekend bezoek ontvangen. De bezoektijden kunnen per locatie afwijken. Wanneer iemand voor het eerst op bezoek komt, wordt deze eerst gescreend door maatschappelijk werk. Bezoekers moeten zich ook aan bepaalde regels en afspraken houden en meewerken aan de controles om de kliniek binnen te komen.

Verlof

De behandeling is erop gericht de patiënt veilig en succesvol te laten terugkeren in de maatschappij. Verlof is daarom een belangrijk onderdeel van de behandeling. Het verlof wordt gefaseerd opgebouwd. Het begint bij begeleid verlof. Als alles goed verloopt, breiden we de vrijheden en het verlof steeds verder uit in aantal en omvang en bouwen we de begeleiding steeds verder af. De overgang van de ene fase naar de volgende wordt altijd besloten in multidisciplinair overleg, om zeker te weten dat de patiënt toe is aan de volgende stap. Indien van toepassing mag een patiënt pas na toestemming van de reclassering of de Penitentiarie Inrichting van herkomst naar buiten.

Familie en naasten

We vinden het van belang dat er bij iedere patiënt op zijn minst 1 naaste of contactpersoon betrokken is. De naaste wordt uitgenodigd voor gesprekken die bijdragen aan de behandeling met de patiënt. Zo sluit diegene ook aan bij de behandelplanbesprekingen die in het teken staan van stabilisatie of resocialisatie. Voor de ondersteuning van naasten hebben we een naastbetrokkenenraad.

Patiëntendossier

De patiëntgegevens worden in een elektronisch dossier bewaard; het patiëntendossier. Het dossier bevat bijvoorbeeld het behandelplan, de voortgang van de behandeling en de resultaten van onderzoeken. In het behandelplan worden afspraken gemaakt over de duur van de behandeling.

Relatie tussen medewerker en patiënt

Seksuele relaties van medewerkers met patiënten zijn ontoelaatbaar. In Nederland is het vastgelegd in het wetboek van strafrecht dat intimiteit en relatievorming met patiënten strafbaar is. Wanneer er vermoedens zijn van relatievorming tussen een patiënt en een medewerker wordt dit altijd serieus onderzocht. Als er daadwerkelijk sprake is van een relatie, ondernemen we stappen:

 • We beëindigen de arbeidsovereenkomst;
 • We doen een melding bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Als de patiënt onder de verantwoordelijkheid valt van het Ministerie van Veiligheid en Justitie doen we ook melding bij de toezichthouder (reclassering of gevangenis);
 • We doen aangifte tegen de medewerker.

Relatie tussen patiënten

We kunnen relaties tussen patiënten niet verbieden. Een relatie kan een beschermende factor zijn, maar ook een risicofactor. Daarom is dit altijd onderwerp van gesprek in de behandeling. Patiënten die een relatie met elkaar hebben of krijgen, plaatsen we op gescheiden afdelingen.

Drugs en alcohol

Het bezit en gebruik van alcohol en drugs binnen de kliniek is verboden. Iedereen moet meewerken aan controles op het gebruik daarvan. Voor sommige patiënten is het zelfs onderdeel van de juridische maatregel dat zij geen alcohol of drugs gebruiken. Voor hen kunnen de gevolgen van gebruik heel groot zijn. Zo kunnen zij opnieuw in de gevangenis komen.

Wij doen er alles aan om drugs te weren uit de kliniek. Zo controleren we regelmatig op de aanwezigheid van drugs met kamercontroles en het controleren van binnengekomen tassen van patiënten. Ook de spullen van bezoekers horen bij deze controles. Ook controleren we urine en het mondslijm van patiënten op drugs. Patiënten moeten geregeld (gepland en onverwacht) testen op alcoholgebruik.

Aanmelden

Een behandeling kan alleen gestart worden op verzoek van een verwijzer. Verwijzers zijn reclassering, penitentiaire inrichtingen (via de afdeling DIZ van het Ministerie van Veiligheid en Justitie) en reguliere GGZ-instellingen. Ook andere zorgdomeinen van Fivoor melden patiënten bij ons aan. Strafrechtelijke trajecten lopen via het Informatiesysteem Forensische Zorg (IFZO). Andere aanmeldingen lopen via de aanmeldfunctionaris van de locatie.