Meldingsregeling (mogelijk) grensoverschrijdend handelen van medewerkers
Terug naar het overzicht

Meldingsregeling (mogelijk) grensoverschrijdend handelen van medewerkers

Gelezen
Copy triangle

In de meldingsregeling lees je wat je kunt doen als je vermoedt, of weet, dat een collega de gedragsregels van Fivoor overtreedt. Zo’n overtreding noemen we 'grensoverschrijdend handelen'. Op deze pagina leggen we uit hoe je een overtreding of vermoeden hiervan meldt en wat ermee wordt gedaan.

Meldingsregeling (mogelijk) grensoverschrijdend handelen vs. klachtenregeling

Als je te maken hebt met een aanvaring of ander incident tussen jou en een collega, dan is de klachtenregeling de beste plek om naar een oplossing te zoeken. De regeling in dit document gaat ook niet over gevallen waarin een collega zich op een grensoverschrijdende manier gedraagt naar onze patiënten toe. Daarvoor verwijzen we je naar de Regeling (seksueel) grensoverschrijdend gedrag medewerker – patiënt.

Deze meldingsregeling gaat over medewerkers die met hun gedrag over de grenzen heen gaan die Fivoor hanteert. Het gaat dan om overtredingen van de regels en normen die Fivoor gebruikt om de waarden en de doelen te beschermen waar we samen voor werken. Met deze regels en normen geven we vorm aan de relatie die Fivoor als werkgever heeft met alle werknemers.

Samen doen

Incident melden en onderzoek

  • Als jij vermoedt of weet dat een collega over de grenzen van Fivoor heen is gegaan, dan meld je dat zo snel mogelijk bij jouw leidinggevende. Als het juist jouw leidinggevende is waar jouw melding over gaat, dan meld je je bij de leidinggevende die een stap boven jouw eigen leidinggevende staat.
  • De leidinggevende die jouw melding ontvangt, geeft de melding door aan de directeur bedrijfsvoering.
  • Na overleg met de raad van bestuur besluit de directeur bedrijfsvoering of de melding verder onderzocht gaat worden.

Wat gebeurt er als de melding niet wordt onderzocht?

Dan meldt de directeur bedrijfsvoering dit aan jouw leidinggevende. Je leidinggevende geeft de beslissing dan weer door aan jou.

Wat gebeurt er als de melding wel wordt onderzocht?

Dan schakelt de directeur bedrijfsvoering de HR-manager in. Samen stellen ze een onafhankelijk onderzoeksteam op dat met een neutrale blik de melding kan onderzoeken. De directeur bedrijfsvoering brengt daarna jou als melder op de hoogte. Ook informeert die de collega waar de melding over gaat, zonder die te vertellen dat jij de melding hebt gedaan. Als de directeur bedrijfsvoering (na overleg met de raad van bestuur en de HR-manager) het verstandig en nodig vindt om die collega op non-actief te zetten terwijl het onderzoek loopt, dan gebeurt dat volgens de regels die in de CAO GGZ zijn afgesproken.

Wat doet het onderzoeksteam?

Het onderzoeksteam onderzoekt de feiten en de omstandigheden van de mogelijke overtreding. Daarbij geven ze alle betrokken personen de kans om hun kant van het verhaal te vertellen en praten ze met mogelijke getuigen. Daarnaast mag het onderzoeksteam eventuele camerabeelden bekijken en veilig stellen.

Hoe loopt het onderzoek?

De collega(‘s) waarover de melding gaat, krijgt (krijgen) niet te horen dat jij de melding hebt gedaan. Gesprekken worden op papier vastgelegd en alle betrokkenen krijgen de gelegenheid om hierop een schriftelijke reactie te geven. Daarna brengt het onderzoeksteam een verslag uit van de bevindingen aan de directeur bedrijfsvoering. De directeur bedrijfsvoering beslist of er verder onderzoek nodig is, en of er nog meer moet gebeuren.

Hoe verloopt de afwikkeling van de melding?

Wat na het onderzoek met je melding wordt gedaan, hangt af van de uitkomst van het onderzoek.

Als uit het onderzoek blijkt dat er geen sprake was van grensoverschrijdend handelen, dan laat de directeur bedrijfsvoering aan jou en de andere betrokken collega’s weten dat er niets bijzonders uit het onderzoek is gekomen. De leidinggevende zorgt ervoor dat de collega waarover de melding ging geen negatieve gevolgen aan de melding overhoudt. Hoe hangt af van de melding, het onderzoek en van de omstandigheden.

Als uit het onderzoek blijkt dat er wel sprake was van grensoverschrijdend handelen, dan loopt de verdere afwikkeling als volgt:

  • De leidinggevende laat aan de collega waarover de melding ging weten wat de uitkomst is van het onderzoek en geeft deze de kans om zich tegen de uitkomst van het onderzoek te verweren.
  • De directeur bedrijfsvoering laat aan de raad van bestuur weten wat het onderzoek heeft opgeleverd en wat de collega in het verweer te zeggen had.
  • De directeur bedrijfsvoering laat na overleg met de raad van bestuur en de HR-manager weten welke maatregelen er worden genomen.
  • De directeur bedrijfsvoering laat het besluit aan jou als melder weten.

Evaluatie

Als alle stappen zijn genomen wordt het hele proces geëvalueerd. Er wordt gekeken of alles goed en zorgvuldig is gedaan, of er dingen beter hadden gekund en of er lessen kunnen worden geleerd voor de toekomst.

Collega aan het woord

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. De formele regelingen kun je hieronder downloaden.

Download de meldingsregeling (mogelijk) grensoverschrijdend gedrag medewerker in PDF