Privacy en informatieveiligheid
Terug naar het overzicht

Privacy en informatieveiligheid

Gelezen
Copy triangle

Voor verschillende doeleinden legt Fivoor persoonsgegevens vast van patiënten en van medewerkers. Dit betreffen privacygevoelige gegevens. Het Privacyreglement van Fivoor geeft een kader om de verwerking van deze persoonsgegevens op een (juridisch) juiste en inzichtelijke wijze te laten gebeuren.

Geheimhoudingsplicht

Binnen de GGZ geldt er een wettelijk medische geheimhoudingsplicht. Een patiënt moet erop kunnen vertrouwen dat de informatie die hij/zij aan de hulpverlener verschaft niet zonder zijn/haar toestemming of zonder dat de wet dat toestaat voor andere doeleinden wordt gebruikt of aan anderen wordt verstrekt.

Bij bepaalde functies binnen Fivoor kan je een medisch beroepsgeheim hebben, bijvoorbeeld artsen, psychiaters, psychologen, behandelaren, etc. Medewerkers die bij de zorgverlening betrokken zijn, maar niet vanuit hun eigen functie een medisch beroepsgeheim hebben, hebben een van de hulpverlener afgeleid medisch beroepsgeheim. Dat kunnen bijvoorbeeld bestuurders, (dokters)assistenten, secretaresses, bewakingspersoneel, ICT-medewerkers of schoonmakers zijn.

Datalekken

Een datalek kan grote gevolgen hebben voor de privacy van de betrokkene(n). Voorbeelden van datalekken zijn een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand. In ernstige gevallen kan Fivoor de verplichting hebben om een datalek te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is daarom van belang dat alle datalekken intern worden gemeld door, ook bij twijfel, een VIM-melding te doen.

Clean Desk Policy

Binnen Fivoor wordt gevoelige informatie verwerkt, denk aan: informatie over iemands gezondheid, strafrechtelijk verleden en persoonlijk netwerk. Elke medewerker speelt een belangrijke rol in de bescherming van en de toegang tot persoonsgegevens en gevoelige informatie. Binnen Fivoor wordt een Clean Desk Policy gehanteerd, wat inhoudt dat documenten netjes opgeruimd zijn, dat werkplekken vrij zijn van gevoelige persoonsgegevens en informatie en dat computers altijd vergrendeld worden bij het verlaten van de werkplek.

Collega aan het woord

Social Media

Fivoor is ervan overtuigd dat social media een positieve rol kunnen spelen bij kennisverspreiding en kennisvergaring, het contact aangaan met de omgeving en het versterken van het imago van Fivoor. Echter blijft het van belang zorgvuldig om te gaan met de informatie die je deelt via social media. Deel je gegevens over derden? Gebruik hiervoor een door Fivoor vastgesteld toestemmingsformulier. Wees je ervan bewust dat als je iets deelt op social media, dat mensen je ook in de rol van medewerker van Fivoor zien. Dus alles wat je plaatst kan in die context gelezen worden en effect hebben. Woordvoering namens Fivoor wordt gedaan door de afdeling Communicatie en niet door individuele medewerkers.

Rechten omtrent je eigen persoonsgegevens

Fivoor verwerkt ten behoeve van je indiensttreding en het uitbetalen van je salaris veel persoonsgegevens van de individuele medewerkers. Fivoor tracht hier zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan.

Omtrent je eigen persoonsgegevens heb je verschillende rechten die kunnen worden ingediend bij de afdeling HR.

  • Het recht om een verzoek te doen tot inzage;
  • Het recht om een verzoek te doen tot rectificatie;
  • Het recht om een verzoek te doen tot verwijdering.

Functionaris Gegevensbescherming

Binnen Fivoor is er een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. De Functionaris Gegevensbescherming houdt binnen de organisatie toezicht op naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en werkt zelfstandig en onafhankelijk. Voor vragen over privacy en informatieveiligheid kun je bij de Functionaris Gegevensbescherming terecht.

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Voor de formele teksten van de regelingen wordt verwezen naar de regelingen zelf. Deze kun je hieronder downloaden.

Download de volledige regeling in PDF