Introductie in de gedragscode
Terug naar het overzicht

Introductie in de gedragscode

Gelezen
Copy triangle

Hier vind je de algemene gedragscode van Fivoor. Deze gedragscode is overkoepelend voor alle uitgewerkte deelonderwerpen. De gedragscode geldt voor jou en voor alle collega’s die werken bij en voor Fivoor, dus ook voor uitzendkrachten, tijdelijke en gedetacheerde medewerkers, stagiairs, freelancers en vrijwilligers. De gedragscode maakt deel uit van jouw (arbeids)overeenkomst met Fivoor. Lees deze dus heel goed door.

Waar staan we voor?

We werken allemaal samen om de missie en visie van Fivoor in de praktijk te brengen. Met onze 5 kernwaarden kun je jezelf, je collega’s en iedereen die je tijdens je werk tegenkomt helder uitleggen waar we voor staan en waarom we doen wat we doen, volgens de richtlijn die de gedragscode geeft.

Hoe gaan we met elkaar om?

Hoe we met elkaar omgaan is een kwestie van balans: aan de ene kant met respect voor elkaar en elkaars grenzen, maar aan de andere kant ook door scherp te blijven op de grenzen van wat kan en wat niet kan. In je werk komt dat op verschillende manieren naar voren, maar in het algemeen behandel je elkaar zoals hieronder wordt aangegeven:

  • Je gaat altijd respectvol met anderen om en je blijft altijd beleefd naar elkaar en naar patiënten toe.
  • Je respecteert het persoonlijke leven van je collega’s. Je bemoeit je niet met hun privéleven tenzij dat nodig is voor jullie werk(relatie). Interesse tonen mag natuurlijk wel, zolang de ander daar geen problemen mee heeft.
  • Je werkt altijd met respect samen, wat voor levensstijl, geloof, politiek, of wereldbeeld je collega ook heeft.
  • Je durft je collega’s aan te spreken op hun gedrag als dat nodig is. Dat werkt twee kanten op: je collega’s mogen jou er ook op aanspreken. Als iemand laat weten zich te storen aan jouw gedrag, dan pas je je aan, net zoals je dat andersom van je collega mag verwachten.

Ongewenste omgangsvormen en intimidatie

Bij Fivoor vinden we het belangrijk dat je respect toont voor de achtergrond, cultuur en persoonlijkheid van je collega’s en patiënten. Vanuit dat respect zorg je ervoor dat je je niet schuldig maakt aan het gedrag uit de punten hieronder:

Seksuele intimidatie

Elke vorm van gedrag, lichamelijk, gesproken of in elke andere vorm, met een seksuele bijbetekenis of ondertoon, dat bedoeld is om iemand anders te kwetsen. In zijn heftigste vorm ontstaat door seksuele intimidatie een bedreigende, vijandige, beledigende of vernederende situatie.

Fivoor accepteert geen enkele vorm van seksuele intimidatie of misbruik. Als je als Fivoor medewerker door seksueel getint gedrag over de grenzen van patiënten heen gaat, of een patiënt probeert dat bij jou of een collega, dan hebben we daar een speciaal protocol voor. Je vindt het onder Regeling (seksueel) grensoverschrijdend gedrag medewerker – patiënt.

Agressie en geweld

Agressie en geweld op het werk zijn brede begrippen. In de gedragscode van Fivoor geldt het volgende als agressie en geweld op het werk:

Elk geval waarbij jij of een collega geestelijk, lichamelijk of met woorden wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen, in situaties die met je werk te maken hebben.

Pesten

Pesten komt helaas veel voor in elk bedrijf en iedere organisatie. Fivoor ziet pestgedrag als volgt: Elke vorm van gedrag dat structureel bedoeld is om jou of een collega te intimideren en lastig te vallen. Met structureel bedoelen we dat het geen eenmalige gebeurtenis is, maar over een langere periode terugkeert. Pesten houdt meestal in dat één of meer collega’s (dus mogelijk ook leidinggevenden) zich tegen een andere collega (of groepje collega’s) richten die zich hier niet goed tegen kan/ kunnen verdedigen.

Relaties op het werk

Je gaat bij Fivoor dag in, dag uit met je collega’s om, op een manier die best intens en bijzonder kan zijn. Je maakt samen van alles mee, en soms kan daardoor een bijzondere klik ontstaan. Toch moet je als professional oppassen als er op je werk een speciale relatie met collega’s ontstaat, omdat de belangen dan gemakkelijk door elkaar kunnen gaan lopen. Bespreek het daarom altijd met je leidinggevende als er een zakelijke, seksuele of liefdesrelatie ontstaat met een collega, of als blijkt dat er een familieband bestaat. Van dit soort relaties mag geen nadelige invloed uitgaan op je werk, (de veiligheid op) je afdeling of op de bredere organisatie. Meld relaties op het werk daarom altijd om problemen te voorkomen.

Veiligheid

Tijdens je werk bij Fivoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan als je niet goed oplet, ondanks alle maatregelen die we nemen. Let daarom altijd op je eigen veiligheid en die van je collega’s: omgekeerd mag je van je collega’s hetzelfde verwachten. Als je denkt dat er situaties zijn waar de veiligheid kan worden verbeterd, of waar onnodige risico’s aan kleven, meld dat dan bij je leidinggevende.

Grenzen in een veilige zorgrelatie

Je werkt bij Fivoor als professional. Daarom verwachten we dat je je professioneel gedraagt, zeker naar onze patiënten toe. Dat betekent dat je je professionele grenzen goed bewaakt, om je werk en je privéleven gescheiden te houden. Persoonlijke, zakelijke en intieme relaties met patiënten maken het niet alleen moeilijk om je werk goed te blijven doen: ze maken je ook kwetsbaar, en dat kan ronduit gevaarlijk zijn.

Als Fivoor medewerker ga je geen persoonlijke relaties aan met patiënten. Je laat patiënten ook niet toe in je privéleven, bijvoorbeeld door buiten werktijd met ze af spreken. Je grenzen bewaken betekent dat je patiënten en hun vrienden, kennissen of familie niet thuis ontvangt, en ze ook niet op andere plekken buiten je werk ontmoet. Je mag als professional ook niet onnodig met patiënten praten over je privéleven en persoonlijke omstandigheden of problemen. Mocht je met problemen in je privéleven rondlopen waar je tijdens je werk last van hebt, dan bespreek je dit met je leidinggevende. Als je dat om een bepaalde reden niet wilt, kunt of durft, dan staan onze vertrouwenspersonen voor je klaar.

Ook nadat de hulpverlening en het professionele contact met een patiënt stopt, mag je tot 2 jaar daarna geen persoonlijke of zakelijke relatie met (ex)patiënten van Fivoor aangaan.

Als er tussen jou en een patiënt problemen ontstaan doordat jullie over de grenzen van een veilige zorgrelatie en/of seksualiteit en intimiteit heen gaan, dan heeft Fivoor daar een aparte regeling voor. Je vindt het in de Regeling (seksueel) grensoverschrijdend gedrag medewerker – patiënt.

Richtlijn kleding

Als medewerker van Fivoor ben je een visitekaartje van de organisatie. We verwachten van jou, net als van al je collega’s, dat je kleding er netjes en professioneel uitziet. We hebben respect voor de persoonlijke stijl en smaak van al onze medewerkers, maar bij een professionele uitstraling hoort kleding die past bij de missie en visie van Fivoor.

Je hebt tijdens je werk een voorbeeldfunctie naar patiënten en naar je collega’s toe. Bij die voorbeeldfunctie hoort ook dat je nadenkt over je kleding: of het niet te bloot is bijvoorbeeld, maar zeker ook of het geen veiligheidsrisico’s in de hand werkt en of je er andere mensen mee zou kunnen kwetsen.

Klik hier voor meer informatie over de Fivoor richtlijn voor kleding op je werk.

Krijg je een cadeautje of wil je iets weggeven?

Het kan gebeuren dat een patiënt, een naaste van een patiënt van Fivoor je iets wil geven, bijvoorbeeld als dank voor je goede zorg of samenwerking. Denk hierbij aan een cadeau, geld, dienst, et cetera. Neem dit niet aan.

Je mag zelf ook niets aan patiënten verkopen, schenken, ruilen. Ook niet aan familie, relaties, kennissen en bekenden van patiënten. Je mag ook geen diensten aan ze leveren die niet binnen de officiële hulpverlening vallen. Het heeft altijd invloed op je relatie met de patiënt en op je professionele houding.

Neem ook geen cadeau(bon), geld of dienst aan van een partner/externe relatie van Fivoor. Ga ook nooit zomaar in op uitnodigingen en aanbiedingen van bedrijven of andere zakelijke spelers als zo’n uitnodiging of aanbod te maken heeft met je werk, of tijdens je werk wordt gedaan. Gebeurt zoiets, ga altijd in overleg met je leidinggevende.

Als uitzondering mag je een kleine attentie van externe relaties van Fivoor, met een waarde tot maximaal 25 euro aannemen. Meld dit altijd aan je leidinggevende.

Vrijetijdsbesteding en nevenwerkzaamheden

Bij een professionele houding hoort dat wat je doet in je vrije tijd geen negatieve invloed mag hebben op je werk bij Fivoor of op het imago van Fivoor. Als je je buiten je werk bij Fivoor wilt inzetten voor (betaalde en onbetaalde) nevenwerkzaamheden of een nevenfunctie, dan heb je daarvoor altijd toestemming van je leidinggevende nodig. Als je twijfelt of je toestemming nodig hebt, vraag dat dan voor de zekerheid na bij je leidinggevende om problemen achteraf te voorkomen.

Alcohol- en drugs op het werk

Je mag op geen enkele manier alcohol of drugs gebruiken of in je bezit hebben tijdens je werk en tijdens activiteiten die met je werk te maken hebben. Je mag op je werk ook op geen enkele manier (nog) onder invloed zijn van alcohol of drugs, ook niet als je dienst er eigenlijk al op zit, maar je nog wel op je werk aanwezig bent. Onder werktijd vallen alle gebruikelijke diensturen, dus ook de uren die je tijdens bereikbaarheidsdiensten maakt. Klik hier voor meer informatie over ons alcohol- en drugsbeleid.

Hoe ga je om met bedrijfsmiddelen, bedrijfsinformatie en persoonsgegevens?

Binnen Fivoor werk je regelmatig met gevoelige informatie. Om ervoor te zorgen dat je professioneel met die informatie omgaat, heeft Fivoor speciale reglementen voor het werken met contacten met de pers, de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten, medewerkers en patiënten, het gebruik van en toegang tot internet, mobiele telefonie en e-mail. Daarbij horen ook regels over professioneel omgaan met digitale media en elektronische hulpmiddelen. Die extra reglementen komen bovenop de regels die we je in deze gedragscode meegeven:

  • Alle bedrijfsmiddelen en bedrijfsinformatie, of het nou om hardware, software, of pure informatie gaat, zijn en blijven eigendom van Fivoor – ook als je niet meer bij ons in dienst bent.
  • Je gaat professioneel en zorgvuldig om met bedrijfsmiddelen, bedrijfsinformatie en persoonsgegevens. Daar hoort natuurlijk bij dat je je aan de wet en de beroepscodes houdt als je werkt met deze bedrijfsmiddelen, bedrijfsinformatie en persoonsgegevens.
  • Bedrijfsmiddelen, bedrijfsinformatie, persoonsgegevens en goederen van Fivoor mag je nooit gebruiken voor je eigen gewin, of gebruiken op een manier waarvoor ze niet bedoeld zijn door Fivoor.
  • Als jij informatie hebt waarvan je weet, of hoort te weten, dat die informatie gevoelig of vertrouwelijk is, dan mag je die informatie nooit met anderen delen.

Deze bedrijfsregelingen staan ook op het intranet van Fivoor. Vanaf het moment dat je bij Fivoor komt werken krijg je toegang tot ons intranet. Ben je nog niet in dienst, maar wil je de informatie toch vast bekijken? Mail dan met HR@fivoor.nl.

Blijf scherp op overtredingen en collega’s die over (jouw) grenzen heen gaan

Als je merkt dat een collega over je grenzen gaat, spreek je die collega daarop aan. Gaat je collega daarna door met het gedrag, dan meld je dit bij je leidinggevende. Soms is het lastig om je collega aan te spreken (bijvoorbeeld bij seksueel grensoverschrijdend gedrag). Dan kan je ook direct een melding doen bij je leidinggevende of een beroep doen op de vertrouwenspersoon.

Als een leidinggevende weet dat een collega waarover hij of zij de leiding heeft over grenzen heen gaat of is gegaan, of dreigt eroverheen te gaan, dan spreekt de leidinggevende die collega daar op aan. Niet alleen de leidinggevende, maar wij allemáál zijn verantwoordelijk voor een veilige werk- en zorgomgeving. Fivoor verwacht dat je niet wegkijkt als je ongewenste omgangsvormen signaleert, ook al heb je daar zelf geen last van. Dat betekent dat als je weet dat een collega over grenzen van patiënten, collega’s of de organisatie gaat of is gegaan, je die collega daarop aanspreekt. Gaat je collega daarna door met het gedrag, dan meld je dit bij je leidinggevende.

Als je merkt dat je zelf over een grens heen bent gegaan en je meldt dit meteen uit jezelf bij je leidinggevende, dan mag je erop rekenen dat je leidinggevende je steunt bij het zoeken van de beste oplossing. Een leidinggevende neemt een melding over ongewenst gedrag zeer serieus en zoekt naar een oplossing die er op is gericht om in de toekomst herhaling te voorkomen en een veilige werkrelatie mogelijk te maken. Hierbij vraagt de leidinggevende advies aan de naast hogere leidinggevende en de HR-adviseur.

De leidinggevende spreekt in elk geval jou als melder en de veroorzaker/beschuldigde en gaat tussen jullie bemiddelen. Doel is om tot een oplossing te komen waarmee beide partijen kunnen leven en die herhaling van het gebeurde in de toekomst zo veel mogelijk uitsluit.

Ben je niet tevreden over de wijze waarop de leidinggevende het voorval heeft afgehandeld? Bespreek dit dan met de leidinggevende. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kan je het geval voorleggen aan een vertrouwenspersoon en daarna eventueel aan de klachtencommissie.

Als de melding gaat over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, waarbij niet zonder verder onderzoek is vast te stellen om welke gedragingen het gaat en hoe vaak deze zijn voorgevallen, overlegt de leidinggevende met de directeur bedrijfsvoering. De directeur bedrijfsvoering besluit na overleg met de raad van bestuur en HR-manager of een onderzoekscommissie wordt aangesteld die de melding onderzoekt.

Maatregelen na grensoverschrijdend gedrag

Als jij of een collega over de grenzen heen gaan die in deze gedragscode staan, dan staan daar maatregelen tegenover. Die maatregelen kunnen variëren van een waarschuwing tot overplaatsing, aangifte doen, of zelfs tot ontslag. Daarbij wordt altijd gekeken naar de omstandigheden waarin over de grenzen heen is gegaan: wat is er precies gebeurd, hoe ernstig is het, hoe lang heeft het geduurd en wat zijn de gevolgen. Ook de manier waarop is ontdekt of gemeld dat er grenzen zijn overtreden heeft invloed op de maatregelen die worden getroffen.

Als jij of een collega over de grenzen uit deze gedragscode gaan, of als daarvan een melding wordt gedaan, wordt een onderzoek ingesteld. Hoe zo’n onderzoek verloopt lees je in de Meldingsregeling (mogelijk) grensoverschrijdend handelen van medewerkers.

Klachtenbehandeling en vertrouwenspersonen: wat als praten niet kan?

We doen er bij Fivoor alles aan om een werksfeer te creëren waarin je open over alles kunt praten. Daar is deze gedragscode onderdeel van, net als de ruimte om elkaar aan te kunnen spreken op gedrag dat ongewenst is of over grenzen heen gaat. Toch kan het gebeuren dat je in een situatie zit waarin het (te) moeilijk is om hierover het gesprek aan te gaan met je collega of je leidinggevende.

Om je in dat soort lastige situaties toch te helpen bij het zoeken naar een oplossing kun je bij Fivoor altijd bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon terecht. Ook hebben we regels opgesteld over het behandelen van klachten. Daarvoor heeft Fivoor een klachtencommissie voor medewerkers.  Als je het vermoeden hebt van een misstand , kun je gebruikmaken van de zogenaamde klokkenluidersregeling.

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Voor de formele teksten van de regelingen wordt verwezen naar de regelingen zelf. Deze kun je hieronder downloaden.

Download de volledige gedragscode in PDF