Introductie in de gedragscode
Terug naar het overzicht

Introductie in de gedragscode

Gelezen
Copy triangle

Hier vind je de algemene gedragscode van Fivoor. De algemene gedragscode is overkoepelend voor alle uitgewerkte deelonderwerpen. De gedragscode is een manier om sturing te geven aan je professionele houding. Als je start met werken bij Fivoor worden de gedragscode en de daarbij behorende regelingen en reglementen voor jou ter beschikking gesteld. Dit maakt ook deel uit van jouw arbeidsovereenkomst. Als je ze later nog eens door wil nemen zijn de regelingen te vinden op het intranet van Fivoor. Zo zorgen we ervoor dat de neuzen van alle medewerkers dezelfde kant op staan, en voorkomen we samen dat ongewenst gedrag jou, je collega’s en onze organisatie een slechte naam bezorgt.

Voor wie geldt de gedragscode?

De gedragscode geldt voor jou en voor alle collega’s die werken bij en voor Fivoor of stichting FPC De Kijvelanden, dus ook voor uitzendkrachten, tijdelijke en gedetacheerde medewerkers, stagiairs, freelancers en vrijwilligers.

Waar staan we voor?

We werken allemaal samen om de missie en visie van Fivoor in de praktijk te brengen, elk op onze eigen manier en met onze persoonlijke talenten. Juist omdat jij uniek bent, net als je collega’s, zorgt de gedragscode ervoor dat we op dezelfde manier aan onze doelen blijven werken. Zo gaan we veilig, professioneel en respectvol om met elkaar, met onze patiënten en met de samenleving waarin we onze waarde willen bewijzen. Met onze vijf kernwaarden kun je jezelf, je collega’s en iedereen die je tijdens je werk tegenkomt helder uitleggen waar we voor staan en waarom we doen wat we doen, volgens de richtlijn die de gedragscode geeft.

Hoe gaan we met elkaar om?

Hoe we met elkaar omgaan is een kwestie van balans: aan de ene kant met respect voor elkaar en elkaars grenzen, maar aan de andere kant ook door scherp te blijven op de grenzen van wat kan en wat niet kan. In je werk komt dat op verschillende manieren naar voren, maar in het algemeen behandel je elkaar zoals hieronder wordt aangegeven:

Hoe behandelen we elkaar en hoe spreken we elkaar aan?

 • We gaan altijd respectvol met elkaar om en we blijven altijd beleefd naar elkaar en naar patiënten toe.
 • Je respecteert het persoonlijke leven van je collega’s. Daarom is het belangrijk dat je je niet bemoeit met hun privéleven tenzij dat nodig is voor jullie werk(relatie). Interesse tonen mag natuurlijk wel, zolang de ander daar geen problemen mee heeft.
 • Je werkt altijd met respect samen, wat voor levensstijl, geloof, politiek, of wereldbeeld je collega ook heeft.
 • Je durft je collega’s aan te spreken op hun gedrag als dat nodig is. Dat werkt twee kanten op: je collega’s mogen jou er ook op aanspreken. Als iemand laat weten zich te storen aan jouw gedrag, dan pas je je aan, net zoals je dat andersom van je collega mag verwachten.

Ongewenste omgangsvormen en Intimidatie

Bij Fivoor vinden we het belangrijk dat je respect toont voor de achtergrond, cultuur en persoonlijkheid van je collega’s en patiënten. Vanuit dat respect zorg je ervoor dat je je niet schuldig maakt aan het gedrag uit de punten hieronder:

Seksuele intimidatie

Elke vorm van gedrag, lichamelijk, gesproken of in elke andere vorm, met een seksuele bijbetekenis of ondertoon, dat bedoeld is om iemand anders te kwetsen. In zijn heftigste vorm ontstaat door seksuele intimidatie een bedreigende, vijandige, beledigende of vernederende situatie.

Fivoor accepteert geen enkele vorm van seksuele intimidatie of misbruik. Als je als Fivoor medewerker door seksueel getint gedrag over de grenzen van patiënten heen gaat, of een patiënt probeert dat bij jou of een collega, dan hebben we daar een speciaal protocol voor. Je vindt het onder Protocol seksueel grensoverschrijdend gedrag medewerker – patiënt.

Agressie en geweld

Agressie en geweld op het werk zijn brede begrippen. In de gedragscode van Fivoor geldt het volgende als agressie en geweld op het werk:

Elk geval waarbij jij of een collega geestelijk, lichamelijk of met woorden wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen, in situaties die met je werk te maken hebben.

Pesten

Pesten komt helaas veel voor in elk bedrijf en iedere organisatie. Fivoor ziet pestgedrag als volgt: Elke vorm van gedrag dat structureel bedoeld is om jou of een collega te intimideren en lastig te vallen. Met structureel bedoelen we dat het geen eenmalige gebeurtenis is, maar over een langere periode terugkeert. Pesten houdt meestal in dat één of meer collega’s (dus mogelijk ook leidinggevenden) zich tegen een andere collega (of groepje collega’s) richten die zich hier niet goed tegen kan/ kunnen verdedigen.

Relaties op het werk

Je gaat bij Fivoor dag in, dag uit met je collega’s om, op een manier die best intens en bijzonder kan zijn. Je maakt samen van alles mee, en soms kan daardoor een bijzondere klik ontstaan. Toch moet je als professional oppassen als er op je werk een speciale relatie met collega’s ontstaat, omdat de belangen dan gemakkelijk door elkaar kunnen gaan lopen. Bespreek het daarom altijd met je leidinggevende als er een zakelijke, seksuele of liefdesrelatie ontstaat met een collega, of als blijkt dat er een familieband bestaat. Dit soort relaties kunnen het lastig maken om je werk goed te blijven doen en kunnen een negatief effect hebben op je afdeling en de bredere organisatie. Meld relaties op het werk daarom altijd om problemen te voorkomen.

 

Veiligheid

Tijdens je werk bij Fivoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan als je niet goed oplet, ondanks alle maatregelen die we nemen. Let daarom altijd op je eigen veiligheid en die van je collega’s: omgekeerd mag je van je collega’s hetzelfde verwachten. Als je denkt dat er situaties zijn waar de veiligheid kan worden verbeterd, of waar onnodige risico’s aan kleven, meld dat dan bij je leidinggevende.

Professionele grenzen

Je werkt bij Fivoor als professional. Daarom verwachten we dat je je professioneel gedraagt, zeker naar onze patiënten toe. Dat betekent dat je je professionele grenzen goed bewaakt, om je werk en je privéleven gescheiden te houden. Persoonlijke, zakelijke en intieme relaties met patiënten maken het niet alleen moeilijk om je werk goed te blijven doen: ze maken je ook kwetsbaar, en dat kan ronduit gevaarlijk zijn.

Als Fivoor medewerker ga je geen persoonlijke relaties aan met patiënten. Je laat patiënten ook niet toe in je privéleven, bijvoorbeeld door buiten werktijd met ze af spreken. Je grenzen bewaken betekent dat je patiënten en hun vrienden, kennissen of familie niet thuis ontvangt, en ze ook niet op andere plekken buiten je werk ontmoet. Je mag als professional ook niet onnodig met patiënten praten over je privéleven en persoonlijke omstandigheden of problemen. Mocht je met problemen in je privéleven rondlopen waar je tijdens je werk last van hebt, dan bespreek je dit met je leidinggevende. Als je dat om een bepaalde reden niet wilt, kunt of durft, dan staan onze vertrouwenspersonen voor je klaar.

Ook nadat de hulpverlening en het professionele contact met een patiënt stopt, mag je tot twee jaar daarna geen persoonlijke of zakelijke relatie met (ex)patiënten van Fivoor aangaan.

Als er tussen jou en een patiënt problemen ontstaan doordat jullie over de grenzen van seksualiteit en intimiteit heen gaan, dan heeft Fivoor daar een aparte regeling voor. Je vindt het in de regeling seksueel grensoverschrijdend gedrag medewerker – patiënt.

Richtlijn kleding

Als medewerker van Fivoor ben je een visitekaartje van de organisatie. We verwachten van jou, net als van al je collega’s, dat je kleding er netjes en professioneel uitziet. We hebben respect voor de persoonlijke stijl en smaak van al onze medewerkers, maar bij een professionele uitstraling hoort kleding die past bij de missie en visie van Fivoor.

Je hebt tijdens je werk een voorbeeldfunctie naar patiënten en naar je collega’s toe. Bij die voorbeeldfunctie hoort ook dat je nadenkt over je kleding: of het niet te bloot is bijvoorbeeld, maar zeker ook of het geen veiligheidsrisico’s in de hand werkt en of je er andere mensen mee zou kunnen kwetsen.

Klik hier voor meer informatie over de Fivoor richtlijn voor kleding op je werk.

Krijg je een cadeautje of wil je iets weggeven?

Het kan tijdens of na je werk bij Fivoor gebeuren dat iemand je iets wil geven, bijvoorbeeld als dank voor je goede zorg. Natuurlijk is het leuk als iemand je wil belonen met een extraatje of een aardig gebaar, maar als je zoiets aanneemt heeft dat altijd invloed op je relatie met de patiënt en op je professionele houding. Daarom mag je in principe geen cadeaus, geld, of andere attenties aannemen voor het werk dat je doet: niet van patiënten, maar ook niet van hun familie of kennissen, of van andere partners van Fivoor.

 • Je mag geen goederen, diensten of betalingen aannemen van patiënten, en ook niet van bekenden, familie en relaties van patiënten. Omgekeerd mag je ook niets verkopen, schenken aan of ruilen met patiënten.
 • Als je een aardigheidje of een kleine attentie krijgt van een patiënt, met een waarde tot maximaal vijftig euro, dan moet je dit altijd melden aan je leidinggevende. Wees daarover ook duidelijk naar degene die het aan je wil geven: dat is wel zo eerlijk, professioneel en respectvol.
 • Ja mag als Fivoor medewerker nooit iets verkopen aan patiënten, of diensten aan ze leveren die niet binnen de officiële hulpverlening vallen.
 • Je mag nooit zomaar ingaan op uitnodigingen en aanbiedingen van bedrijven of andere zakelijke spelers als zo’n uitnodiging of aanbod te maken heeft met je werk, of tijdens je werk wordt gedaan. Gebeurt zoiets toch, ga dan altijd meteen in overleg met je leidinggevende.

Vrijetijdsbesteding en nevenwerkzaamheden

Bij een professionele houding hoort ook dat wat je doet in je vrije tijd geen negatieve invloed heeft op je werk bij Fivoor. Iedereen heeft hobby’s en (neven-)activiteiten die buiten werktijd vallen, maar als medewerker van Fivoor mogen dat soort activiteiten geen negatieve gevolgen hebben voor je werk binnen onze organisatie. Ook als je je buiten Fivoor wilt inzetten voor activiteiten waarvoor je een vergoeding of loon ontvangt, dan mag dat alleen als je daarvoor officieel toestemming hebt gekregen van je leidinggevende.

 • Je voert geen (on)betaalde nevenwerkzaamheden uit en je werkt niet in (on)betaalde nevenfuncties die een probleem kunnen vormen voor je werk bij Fivoor, of voor het imago van Fivoor.
 • Als je je buiten je werk bij Fivoor wilt inzetten voor nevenwerkzaamheden of een nevenfunctie, dan heb je daarvoor altijd toestemming van je leidinggevende nodig. Als je twijfelt of je toestemming nodig hebt voor een activiteit in je vrije tijd, vraag dat dan voor de zekerheid na bij je leidinggevende om problemen achteraf te voorkomen.

Alcohol- en drugs op het werk

Bij Fivoor zijn we er heel duidelijk in: als medewerker mag je op geen enkele manier alcohol of drugs gebruiken tijdens je werk en tijdens activiteiten die met je werk te maken hebben. Je mag op je werk ook op geen enkele manier (nog) onder invloed zijn van alcohol of drugs, ook niet als je dienst er eigenlijk al op zit, maar je nog wel op je werk aanwezig bent. Onder werktijd vallen alle gebruikelijke diensturen, dus ook de uren die je tijdens bereikbaarheidsdiensten maakt.

Klik hier voor meer informatie over ons alcohol- en drugsbeleid.

Hoe ga je om met bedrijfsmiddelen, bedrijfsinformatie en persoonsgegevens?

Binnen Fivoor werk je regelmatig met gevoelige informatie. Om ervoor te zorgen dat je professioneel met die informatie omgaat heeft Fivoor speciale reglementen voor het werken met contacten met de pers, de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten, medewerkers en patiënten, het gebruik van en toegang tot internet, mobiele telefonie en e-mail. Daarbij horen ook regels over professioneel omgaan met digitale media en elektronische hulpmiddelen. Die extra reglementen komen bovenop de regels die we je in deze gedragscode meegeven:

 • Alle bedrijfsmiddelen en bedrijfsinformatie, of het nou om hardware, software, of pure informatie gaat, zijn en blijven eigendom van Fivoor – ook als je niet meer bij ons in dienst bent.
 • Je gaat professioneel en zorgvuldig om met bedrijfsmiddelen, bedrijfsinformatie en persoonsgegevens. Daar hoort natuurlijk bij dat je je aan de wet en de beroepscodes houdt als je werkt met deze bedrijfsmiddelen, bedrijfsinformatie en persoonsgegevens.
 • Bedrijfsmiddelen, bedrijfsinformatie, persoonsgegevens en goederen van Fivoor mag je nooit gebruiken voor je eigen gewin, of gebruiken op een manier waarvoor ze niet bedoeld zijn door Fivoor.
 • Als jij informatie hebt waarvan je weet, of hoort te weten, dat die informatie gevoelig of vertrouwelijk is, dan mag je die informatie nooit met anderen delen.

Deze bedrijfsregelingen staan ook op het intranet van Fivoor. Vanaf het moment dat je bij Fivoor komt werken krijg je toegang tot ons intranet. Ben je nog niet in dienst maar wil je de informatie toch vast bekijken? Mail dan met HR@fivoor.nl.

Blijf scherp op overtredingen en collega’s die over (jouw) grenzen heen gaan

 • Als je merkt dat een collega over je grenzen heen gaat, dan spreek je die collega daarop aan. Gaat je collega daarna door met het gedrag, dan meld je dit bij je leidinggevende.
 • Als je weet dat een collega over de grenzen van patiënten of de organisatie heen gaat of is gegaan, dan spreek je die collega daarop aan. Gaat je collega daarna door met het gedrag, dan meld je dit bij je leidinggevende.
 • Als een leidinggevende weet dat een collega waarover hij of zij de leiding heeft over grenzen heen gaat of is gegaan, of dreigt eroverheen te gaan, dan spreekt de leidinggevende die collega daar op aan.
 • Als je merkt dat je zelf over een grens heen bent gegaan en je meldt dit meteen uit jezelf bij je leidinggevende, dan mag je erop rekenen dat je leidinggevende je zal steunen bij het zoeken van de beste oplossing.

Maatregelen na grensoverschrijdend gedrag

Als jij of een collega over de grenzen heen gaan die in deze gedragscode staan, dan staan daar maatregelen tegenover. Die maatregelen kunnen variëren van een waarschuwing tot overplaatsing, aangifte doen, of zelfs tot ontslag. Daarbij wordt altijd gekeken naar de omstandigheden waarin over de grenzen heen is gegaan: wat is er precies gebeurd, hoe ernstig is het, hoe lang heeft het geduurd en wat zijn de gevolgen. Ook de manier waarop is ontdekt of gemeld dat er grenzen zijn overtreden heeft invloed op de maatregelen die worden getroffen.

Als jij of een collega over de grenzen uit deze gedragscode gaan, of als daarvan een melding wordt gedaan, wordt een onderzoek ingesteld. Hoe zo’n onderzoek verloopt lees je in de meldingsregeling (mogelijk) grensoverschrijdend handelen van medewerkers.

Klachtenbehandeling en vertrouwenspersonen: wat als praten niet kan?

We doen er bij Fivoor alles aan om een werksfeer te creëren waarin je open over alles kunt praten. Daar is deze gedragscode onderdeel van, net als de ruimte om elkaar aan te kunnen spreken op gedrag dat ongewenst is of over grenzen heen gaat. Toch kan het gebeuren dat je in een situatie zit waarin het (te) moeilijk is om hierover het gesprek aan te gaan met je collega of je leidinggevende.

Om je in dat soort lastige situaties toch te helpen bij het zoeken naar een oplossing kun je bij Fivoor altijd bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon terecht. Ook hebben we regels opgesteld over het behandelen van klachten. Daarvoor heeft Fivoor een klachtencommissie voor medewerkers.  Als je het vermoeden hebt van een misstand , kun je gebruikmaken van de zogenaamde klokkenluidersregeling.

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Voor de formele teksten van de regelingen wordt verwezen naar de regelingen zelf. Deze kun je hieronder downloaden.

Download de volledige gedragscode in PDF