Omwonenden Poortugaal

Omwonenden Poortugaal

U woont in de buurt van de klinieken van Fivoor in Poortugaal. Fivoor heeft hier drie klinieken; een FPA, FPK en FPC de Kijvelanden. Op deze pagina bieden wij algemene informatie over onze klinieken en het incident van 1 maart 2020. Maar ook contactgegevens van de commissie van omwonenden en andere informatie die bedoeld is voor u als omwonende van onze klinieken in Poortugaal. Mist u nog informatie op deze pagina? Neem gerust contact met ons op.

FPA Rotterdam

Op de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) in Poortugaal behandelen wij mannen en vrouwen met een strafrechtelijke titel of delict gevaarlijke patiënten zonder strafrechtelijke titel. Klinische behandeling is nodig vanwege grensoverschrijdend gedrag. Het behandelplan is erop gericht om weer in de maatschappij te leven zonder (opnieuw) in aanraking te komen met justitie.

FPK Rotterdam

In de Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) kan iemand worden opgenomen wanneer de patiënt gedragsproblemen met een psychiatrische oorzaak heeft en daardoor in aanraking is gekomen met Justitie. Een opname in de FPK kan met een strafrechtelijke of civielrechtelijke maatregel plaatsvinden.

FPC de Kijvelanden

In het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Kijvelanden wordt iemand opgenomen die een strafrechtelijke maatregel tbs (terbeschikkingstelling) heeft gekregen. De rechter veroordeelt iemand tot tbs wanneer er naast sprake van een ernstig misdrijf na onderzoek ook een psychiatrische ziekte of stoornis aanwezig blijkt. Iemand kan dan geheel of gedeeltelijk toerekeningsvatbaar worden verklaard. Voor het deel dat iemand toerekeningsvatbaar wordt verklaard, kan de rechter eerst een gevangenisstraf opleggen.

Commissie van Omwonenden

De Kijvelanden kent een Commissie van Omwonenden. De commissie behartigt de belangen van omwonenden, vervult een klankbordfunctie voor de directie en verzorgt de uitwisseling van informatie tussen de kliniek en de omwonenden. Regelmatig hebben de commissie en de kliniek overleg.

Functie van de commissie

Regelmatig is er overleg tussen de Commissie van Omwonenden en de kliniek. Van het overleg wordt een beknopt verslag opgesteld. Aan de lokale en regionale pers wordt een kort persbericht aangeboden. De commissie functioneert op basis van een convenant, dat zij met de directie van de Kijvelanden heeft gesloten.

De kliniek verstrekt bijvoorbeeld informatie aan de commissie over de uitvoering van de maatregelen in het kader van de tbs, de procedures rond verloven van patiënten en het calamiteitenplan. Regelmatig zijn er vragen vanuit de omwonenden, de kliniek geeft zo goed als mogelijk antwoord op deze vragen.

Omwonenden kunnen via de commissie dan wel rechtstreeks om informatie verzoeken en vragen stellen over de gang van zaken in De Kijvelanden, voor zover deze invloed heeft op de eigen woon- en leefomgeving. De commissie ziet er in die gevallen op toe dat de beantwoording binnen een redelijke termijn plaatsheeft.

Ook is de commissie aanwezig bij open dagen, die de kliniek regelmatig organiseert. De commissie is dan beschikbaar voor de beantwoording en/of het doorgeven van de vragen. Momenteel wordt overwogen een jaarlijkse informatieve bijeenkomst voor een breed publiek van omwonenden te houden.

Contactgegevens commissie

Contact opnemen met de commissie kan via de volgende commissieleden:

Huib van Dijk
vandijk.h@hetnet.nl 

Dick Happel
happe75@hetnet.nl

Jeroen Oosthoek
joosthoek@hetnet.nl

Martin van der Spek
mar10gerard@caiway.nl

Francien Verhoef
f.verhoefchanvas@hetnet.nl

Overlast/Incidenten melden

Ondervindt u overlast of is er een incident waarbij (vermoedelijk) een patiënt van de Kijvelanden betrokken is? Dit kunt u aan ons melden via:
e-mail: fpc.rotterdam@fivoor.nl
telefonisch: 010 – 503 1212
contactformulier: www.fivoor.nl/contact/

Daarnaast adviseren wij om een incident eerst te melden aan de politie of 112 te bellen.

Verslagen vergaderingen commissie van omwonenden

07-10-2019 | Bericht vergadering CvO
Vier keer per jaar vergadert de Commissie van Omwonenden met de directie van tbs-kliniek De Kijvelanden (onderdeel van Fivoor). Het doel van deze vergaderingen is het delen van informatie vanuit de kliniek, het stellen van vragen (van commissie en/of omwonenden) en het delen van gedachten & ervaringen die omwonenden hebben over de kliniek. Donderdag 19 september was er weer een vergadering. De commissie is erg verheugd dat zij een nieuw lid in de commissie mochten verwelkomen. Tijdens deze vergadering is onder andere het artikel/interview in de Schakel met de directie van De Kijvelanden en een lid van de Commissie van Omwonenden besproken, de samenwerking tussen de commissie en de kliniek en een evaluatie van de gemeenschappelijke avond op 3 september (gemeente/Antes/Fivoor). De volgende vergadering staat gepland op donderdag 19 december.

04-10-2019 | Artikel de Schakel Kijvelanden & CvO
Vrijdag 4 oktober is er een artikel in de Schakel verschenen over de samenwerking tussen de Kijvelanden en de CvO. Lees hier het artikel online.

Informatiesysteem voor omwonenden

Op donderdag 5 november jl. vond via Teams het evaluatiegesprek over de sms-dienst van Antes en Fivoor plaats. Tijdens deze avond is met elkaar gesproken over de ervaringen met de sms-dienst tot nu toe.

Belangrijkste gesprekspunt tijdens de digitale bijeenkomst was dat de berichtgeving behorende bij meldingen “wel sirenes, geen directe gevolgen voor omwonenden”, als niet snel genoeg werd ervaren. Hierop zijn de mogelijkheden bij zowel Antes als Fivoor bekeken om beter aan de behoefte tegemoet te komen. We zijn tot een andere aanpak gekomen, waarbij de berichten sneller verstuurd gaan worden.

Vervolg sms-dienst

Het sneller versturen van de berichten, wordt voor een periode van 3 maanden uitgeprobeerd. We zetten de sms-dienst voort met dezelfde groep deelnemers en breiden de groep nog niet uit. Heeft u zich aangemeld als deelnemer aan de sms-dienst voor na de pilotperiode? Dan informeren wij u zodra deze periode voorbij is en wordt besloten de sms-dienst voort te zetten.

Start pilot sms-dienst

Op 3 juni jl. zijn tijdens een digitale omwonendenavond de mogelijkheden besproken voor een informatiesysteem voor omwonenden van de klinieken van Fivoor en Antes in Poortugaal. Aanleiding is de wens van omwonenden om snel geïnformeerd te worden bij calamiteiten die zich afspelen in de klinieken of op het terrein, die mogelijk een impact hebben op de omgeving. Antes en Fivoor willen graag samen tegemoetkomen aan deze behoefte.

Tijdens de bijeenkomst op 3 juni jl. is een factsheet besproken. Hierin hebben Fivoor en Antes de mogelijkheden en uitgangspunten voor het systeem uitgewerkt.

Sinds 16 juli jl. is er een pilotgroep voor het informatiesysteem gestart. Deze groep bestaat uit een beperkte groep omwonenden, juist omdat we verwachten dat nog niet alles 100% goed verloopt en we willen leren van de ervaringen. Evalueren en verbeteren gaat beter met een beperkte groep en we kunnen dan beter en sneller reageren op de feedback die we ontvangen. Na de evaluatie in november besluiten we of de sms-dienst verder gaat en in welke vorm.

Geïnteresseerden kunnen wel vast een e-mail sturen naar communicatie@fivoor.nl. Wij plaatsen ze dan op een lijst van geïnteresseerden en nodigen hen als eerste uit voor deelname, mocht de sms-dienst na november worden voortgezet.

Webinar sms-dienst omwonenden klinieken

De gemeente Albrandswaard, Antes en Fivoor hebben aangegeven voor de zomer bij omwonenden van de klinieken in Poortugaal terug te komen op de mogelijkheid van een sms-dienst voor omwonenden in geval van calamiteiten. We hebben onze ideeën getoetst tijdens een webinar op woensdag 3 juni. Voor meer informatie over deze webinar, bekijk hier het verslag.

Onderstaande informatie heeft betrekking op incidenten van één van de locaties van Fivoor in Poortugaal. Wij delen hier informatie die van belang is voor u als omwonende.

Berichtgeving aangaande (per abuis) meenemen werkgereedschap door patiënt

Zaterdag 19 december is er door Fivoor een sms-bericht verstuurd naar omwonenden die deelnemen aan de sms-dienst, over een incident dat in november plaatsvond in FPC de Kijvelanden.

In november heeft een patiënt na zijn werk in de groenvoorziening buiten de kliniek, onbewust zijn werkgereedschap in zijn tas mee de kliniek in genomen. De patiënt heeft de materialen na ontdekking direct ingeleverd. De materialen bleken niet gedetecteerd te zijn bij de toegangscontrole, terwijl dit wel had gemoeten.

Vervolgens is direct onderzocht hoe dit heeft kunnen gebeuren en het bleek om menselijk falen te gaan. Er is direct actie ondernomen richting de betreffende medewerker. Het onderzoek heeft verder uitgewezen dat er geen reden is om de bestaande procedures en werkwijzen aan te passen.

Het incident is besproken in het interne veiligheidsoverleg, waarna is besloten om intensiever zogenaamde ‘penetratietests’ te gaan doen om de accuraatheid van de beveiliging doorlopend te toetsen. De bevindingen van deze tests worden besproken met het team van medewerkers Toegang en Beveiliging en komen ook weer terug op het veiligheidsoverleg.

Het incident is conform protocol gemeld bij het ministerie JenV.

Wij kunnen ons voorstellen dat de inhoud van dit bericht vragen oproept. Heeft u vragen die hieronder niet worden beantwoord? Stel deze dan via communicatie@fivoor.nl

Waarom komt het nu (misschien) in de media?

Het incident is conform protocol gemeld bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij publiceren maandelijks een overzicht van incidenten die zich hebben voorgedaan in tbs-klinieken in Nederland. Het voorval staat op de recent gepubliceerde lijst van november. Er bestaat een mogelijkheid dat het voorval wordt opgepikt door journalisten, aangezien de beveiliging van FPC de Kijvelanden een aandachtspunt is gebleken na het incident op 1 maart en in de recent gepubliceerde onderzoeksresultaten naar dat incident.

Waarom is het niet gemeld op de avond met omwonenden?

De toegangscontrole van FPC de Kijvelanden heeft als taak om spullen die niet thuishoren in een tbs-kliniek te weren uit de kliniek. Het gaat hierbij om drugs, wapens, mobiele telefoons, etc. (zogenaamde contrabande). Regelmatig wordt er iets gedetecteerd en geweigerd of ingenomen. Het komt helaas ook voor dat er toch contrabande de kliniek binnen komt. Daarom vinden er ook regelmatig zoekacties plaats, waarbij de kliniek wordt doorzocht op de aanwezigheid van contrabande. Het is niet gebruikelijk om, behalve aan het ministerie, te melden dat er contrabande zijn aangetroffen en hoe deze de kliniek binnen zijn gebracht.

Wat zijn de maatregelen richting de medewerker?

De medewerker is direct na het voorval aangesproken. In verband met de privacy van de medewerker kunnen we niet ingaan op de specifieke maatregelen.

Om wat voor materialen ging het?

Het ging om werkgereedschap dat de patiënt gebruikt bij zijn werk in de groenvoorziening; een snoeischaar en een stanleymes.

Hoe kan het dat de materialen gemist zijn bij de controle?

We hebben na het voorval onderzocht hoe dit heeft kunnen gebeuren. Als een patiënt terugkeert van zijn werk dan moet hij, net als ieder ander, pieploos naar binnen. Hierbij legt hij zijn persoonlijke spullen op de lopende band die door een scanner gaan. De beelden van de scanner worden uitgelezen door een medewerker Toegang & Beveiliging, die hierop zijn getraind. Dit is, net als op Schiphol, mensenwerk en moet nauwkeurig gebeuren. De betreffende medewerker heeft bij het uitlezen van de scanbeelden de materialen niet gezien. De scanner zelf heeft goed gewerkt. Het ging dus om menselijk falen.

Hoe gaan jullie dit in de toekomst voorkomen?

Allereerst is er direct actie ondernomen richting de betreffende medewerker.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat er geen reden is om de bestaande procedures en werkwijzen aan te passen. Deze moeten echter wel goed nageleefd worden.

Het incident is besproken in het interne veiligheidsoverleg, waarna is besloten om intensiever zogenaamde ‘penetratietests’ te gaan doen om de accuraatheid van de beveiliging doorlopend te toetsen. De bevindingen van deze tests worden besproken met het team van medewerkers Toegang en Beveiliging en komen ook weer terug op het veiligheidsoverleg. Op deze manier verhogen we de scherpte op de procedures en het goed uitvoeren van de controles.

Hebben jullie het incident gemeld?

Het incident is conform protocol gemeld bij het ministerie JenV.

Berichtgeving aangaande tbs-patiënt niet teruggekeerd van verlof

Woensdag 22 juli zijn er door Fivoor twee berichten verstuurd naar aanleiding van een tbs-patiënt die niet was teruggekeerd van verlof. Helaas is de patiënt de volgende dag overleden aangetroffen.

Op onze website hebben wij hierover ook twee berichten geplaatst:
Patiënt FPC de Kijvelanden niet teruggekeerd van verlof 
Patiënt FPC de Kijvelanden overleden aangetroffen

Wij hebben meerdere vragen ontvangen hierover, zowel vanuit de media als van omwonenden. Hieronder geven wij antwoord op deze vragen.

Waarom hebben jullie niet direct dinsdagavond gemeld dat de patiënt niet was teruggekeerd van verlof?

Wij hebben dit niet direct gemeld omdat het niet terugkeren van deze patiënt niet viel binnen een van de drie categorieën die we hebben opgesteld voor een sms-melding. Er was naar onze inschatting geen acuut risico voor omwonenden van de kliniek (categorie 1), onder andere omdat het verlof buiten de gemeente Albrandswaard plaatsvond. Er was geen sprake van duiding van sirenes (categorie 2) en op dat moment was er nog geen zicht op media-aandacht (categorie 3).

Wij hebben direct gemeld toen wij vragen hebben ontvangen van de media. Op dat moment viel het voorval in de derde categorie.

Een andere reden om niet meteen te melden is dat een sms-melding in dit stadium waarschijnlijk meteen geleid zou hebben tot media-aandacht, terwijl dit ook een negatieve impact kan hebben op de patiënt en de zoektocht naar hem. Dit zijn afwegingen die allemaal meespelen bij een dergelijke beslissing.

We begrijpen dat u als omwonende wellicht andere verwachtingen had. Daarom is het fijn om uw mening te horen en straks goed met elkaar te evalueren over in hoeverre de sms-dienst voldoet aan uw behoeften. U kunt tijdens de gehele pilot uw feedback geven.

In de media wordt gesproken over nog twee tbs patiënten van FPC de Kijvelanden die niet teruggekeerd zouden zijn van verlof, klopt dat?

De patiënten waar RTV Rijnmond aan refereert verbleven in de resocialisatie afdeling van Fivoor in Rotterdam. Dit gaat om een woonunit waar onder andere patiënten die uitstromen uit de Kijvelanden wonen en hun leven weer opbouwen. Zij hebben vaak werk of dagbesteding en hebben veel meer vrijheden dan in een tbs-kliniek.

Één van deze patiënten is enkele weken geleden opgepakt omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij een inbraak. Hij was op dat moment niet ongeoorloofd afwezig. De andere patiënt is inderdaad niet teruggekeerd van onbegeleid verlof. Het ging echter niet om patiënten die verbleven in FPC de Kijvelanden.

Deze voorvallen vonden plaats voordat de sms-dienst in gebruik was genomen.

Waarom hebben we geen melding ontvangen van de afwezigheid van de twee patiënten die eerder niet zouden zijn teruggekeerd van verlof, zoals genoemd door RTV Rijnmond?

Het ging in de gevallen waar RTV Rijnmond aan refereert, om voorvallen die plaatsvonden voordat de sms-dienst gestart was.

Maar ook als de dienst al wel werkzaam zou zijn geweest, zouden deze voorvallen niet per sms gemeld zijn aan omwonenden in Poortugaal, omdat zij niet voldeden aan de criteria in een van de drie categorieën. Het ging immers om patiënten die woonachtig zijn op een locatie van Fivoor in Rotterdam, buiten de gemeente Albrandswaard dus. Daardoor is er naar onze inschatting geen directe impact op omwonenden.

Zijn er nog meer patiënten niet teruggekeerd van verlof die niet gemeld zijn?

Sinds de sms-dienst van start is gegaan zijn er geen andere patiënten van FPC de Kijvelanden niet teruggekeerd van verlof.

Ik kan niet terug sms-en maar wil wel graag reageren, hoe kan ik dat doen?

U kunt gedurende de gehele pilot uw reactie of feedback geven via een online formulier dat inzichtelijk is voor zowel Antes als Fivoor.

Heeft hetgeen gebeurd is nog gevolgen voor de kliniek of voor de patiënten?

We onderzoeken iedere onregelmatigheid in een tbs-verlof. Ook in het geval van een overlijden van een patiënt wordt dit intern onderzocht.

Daarnaast is er voor alle patiënten die in aanmerking komen voor verlof opnieuw kritisch gekeken of dat nu verantwoord is, gezien de gewijzigde omstandigheden. Bij sommige patiënten houden we het verlof tijdelijk aan. Bijvoorbeeld om te monitoren hoe het nieuws van het overlijden van een medepatiënt bij hen valt en hoe zij daarop reageren.

Incident op 1 maart 2020

Op 1 maart 2020 slaagden twee patiënten van FPC de Kijvelanden erin om met behulp van een vuurwapen en een mes een medewerker te gijzelen en de kliniek te ontvluchten. Er is zowel in de kliniek als vervolgens daarbuiten geschoten op medewerkers en omwonenden, waarschijnlijk met losse flodders. Bij het incident is een medewerker licht gewond geraakt. Een van de twee vluchtende patiënten is bij de aanhouding overleden. De impact van het incident op medewerkers, patiënten en omwonenden is enorm.

Het incident

Het incident vond plaats op zondag rond half vijf en heeft zich snel voltrokken. De politie is direct ingeschakeld, maar voordat zij ter plaatse waren, waren de betrokken patiënten al weggereden in een taxi busje dat klaar stond.

Dezelfde avond heeft Fivoor over het incident bericht op deze website om omwonenden, andere belanghebbenden en media te informeren.

Wij betreuren het zeer dat na de ontvluchting ook diverse inwoners van de gemeente Albrandswaard geconfronteerd zijn met een enorm beangstigende situatie. Wij begrijpen dat dit grote invloed heeft op het veiligheidsgevoel van u als inwoner van Albrandswaard.

Resultaten externe onderzoeken bekend

Direct na het incident zijn er meerdere onderzoeken opgestart voor de waarheidsvinding, maar ook om situaties als deze in de toekomst te voorkomen. Het onderzoek door Bureau Veiligheid en Integriteit (BV&I, onderdeel van Dienst Justitiële Inrichtingen) en het onderzoek door de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) zijn inmiddels afgerond. De Inspectie JenV heeft op 3 december het volledige onderzoek gepubliceerd.

FPC de Kijvelanden heeft kennis genomen van de onderzoeksrapporten. De bevindingen liggen voor een groot deel in lijn met de bevindingen uit het interne onderzoek dat in april 2020 werd afgerond. De onderzoeken hebben risico’s blootgelegd, met name aangaande de toegangscontrole van bezoekers, de uitvoering van het beleid t.a.v. bezoek aan patiënten en het functioneren van de afdeling waarop de twee ontvluchtte patiënten verbleven. De leer- en verbeterpunten uit de drie onderzoeken zijn vertaald in meerdere verbetermaatregelen. Een groot deel hiervan is reeds ingevoerd voor de heropening van de kliniek begin juni 2020. De andere maatregelen zijn daarna ingevoerd of staan gepland.

In een factsheet ‘Scherper op veiligheid – vervolg’ hebben wij de belangrijkste maatregelen gebundeld. Onze reactie op de inspectierapporten hebben wij gepubliceerd op onze website.

Uitnodiging mondelinge toelichting factsheet op 10 december

Net als vorige keer, lichten wij ook deze keer het document graag persoonlijk toe aan de gemeenteraad en omwonenden. Wij nodigen u uit voor een digitale bijeenkomst op donderdag 10 december van 19.30 – 20.30 uur. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Meld u zich dan aan via het formulier.

Resultaten intern onderzoek bekend

Direct na het incident zijn er meerdere onderzoeken opgestart voor de waarheidsvinding, maar ook om situaties als deze in de toekomst te voorkomen. Het interne onderzoek van FPC de Kijvelanden is inmiddels afgerond. De resultaten van het onderzoek en de verbetermaatregelen die daaruit voortvloeien zijn gebundeld in de factsheet ‘Scherper op veiligheid’.

Tevens hebben wij veelgestelde vragen en antwoorden over de aanloop en omstandigheden, het incident zelf, en de onderzoeken verzameld op de pagina Antwoord op veelgestelde vragen over ontvluchting uit FPC de Kijvelanden.

Informatievoorziening aan omwonenden

De dag na het incident heeft bestuurder Erik Masthoff op verzoek van de burgemeester toelichting gegeven aan de gemeenteraad van Albrandswaard. Ook de politiechef en de officier van de justitie waren daarbij.

Op donderdag 5 maart heeft Fivoor huis-aan-huis een brief verspreid, gericht aan omwonenden met daarin informatie over het incident, een verwijzing naar veel gestelde vragen en een uitnodiging om naar de informatieavond van de gemeente te komen.

Op donderdag 5 maart is er tijdens een avond voor omwonenden, georganiseerd door de gemeente Albrandswaard, toelichting gegeven aan omwonenden door de politie, het OM en door Fivoor. Er was tevens de gelegenheid om vragen te stellen. Tijdens deze avond is toegezegd dat Fivoor omwonenden opnieuw informeert, zodra de resultaten van de onderzoeken bekend zijn.

Aan deze belofte is tegemoet gekomen op donderdagavond 30 april. Toen hebben Erik Masthoff (bestuurder Fivoor) en Martijn Koerhuis (directeur tbs) tijdens een virtuele omwonendenbijeenkomst toelichting gegeven op de resultaten van het interne onderzoek en vragen van omwonenden beantwoord.

Verlof en bezoek (beperkt) hervat per 2 juni 2020

Naar aanleiding van de gijzeling en ontvluchting op 1 maart 2020 zijn alle verloven van patiënten van FPC de Kijvelanden ingetrokken. Daarnaast is ook direct het (familie)bezoek stopgezet. Dit was nodig om onderzoek te doen naar het incident, de kliniek grondig te doorzoeken en de rust te herstellen. Aansluitend heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid per 13 maart jl. bepaald dat, vanwege de coronacrisis, bezoek en verlof tijdelijk niet is toegestaan voor tbs-gestelden. Deze maatregel gold voor alle tbs-klinieken in Nederland.

Het ministerie heeft eind mei bepaald dat de verloven en het bezoek per 2 juni 2020 weer stapsgewijs hervat mogen worden. Bezoek en met name verlof zijn een belangrijk onderdeel van de behandeling en essentieel om patiënten voor te bereiden op een veilige teruggekeer in de samenleving.

Veiligheid en gezondheid voorop
Uiteraard staat bij het hervatten van verlof en bezoek de veiligheid en gezondheid van omwonenden, bezoek, medewerkers en patiënten voorop. Zijn er gezondheidsklachten bij patiënten of bezoek die kunnen wijzen op het coronavirus? Dan gaat het verlof of bezoek niet door. Ook worden bezoekers bij binnenkomst gecontroleerd volgens de aangescherpte toegangscontrole, zoals aangekondigd in de factsheet met de resultaten van het interne onderzoek naar het incident op 1 maart.

In het nieuwsbericht leest u meer over de wijze waarop het verlof en het bezoek hervat worden.

Contact en op de hoogte blijven

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan horen wij deze graag. U kunt ons bereiken via communicatie@fivoor.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden als u toegevoegd wilt worden aan onze mailinglijst. Wij houden u dan per e-mail op de hoogte over de ontwikkelingen aangaande het incident en de onderzoeken.