Werkwijze GGZ Reclassering
Reclassering

Werkwijze GGZ Reclassering

De GGZ Reclassering werkt voor en met verschillende doelgroepen en via diverse methodes en middelen. Soms zijn wij verplicht om informatie over u te delen met een andere instantie. Hierover leest u op meer op deze pagina.

Delen van informatie & gegevens

Soms zijn wij verplicht om informatie te delen. Dit kan een opdrachtgever zijn zoals de rechter of de officier van justitie. Het kan in uw belang zijn om deze informatie ook te delen met andere personen of instanties. In de regel bent u hiervan op de hoogte gesteld door uw reclasseringswerker of is er vooraf om uw toestemming gevraagd.

Andersom begrijpen wij het dat u wilt vertellen over uw afspraken bij en met de reclassering, maar wat u met anderen wilt delen laten wij aan u. Wilt u een geluidsopname maken van uw gesprekken met de reclassering? Dat mag, maar hier zitten wel spelregels aan verbonden. Overleg deze voorgaand aan het gesprek met uw reclasseringswerker. De spelregels kunt u alvast lezen in het document: ‘Spelregels voor het maken van geluidsopnames‘.

Lees op de pagina over klachten en privacy meer over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en wat wij daarin van u verwachten.

Unieke plek in de strafrechtketen

GGZ Reclassering Fivoor werkt binnen de strafrechtketen én in de zorg. Door de combinatie tussen zorg en strafrecht hebben wij de unieke positie om u te kunnen begeleiden vanaf het moment dat u als verdachte bent aangehouden tot aan het einde van het reclasseringstraject.

Hieronder leest u meer informatie over onze doelgroepen en de inzet van verschillende methodes en middelen die wij gebruiken.

Reclassering Nederland
Play

Reclassering Nederland

Jessica heeft een diefstal gepleegd, wat gebeurd er nu?

Doelgroepen

We werken met de volgende doelgroepen:

Algemeen

Iedereen met een geestelijke problematiek die daarnaast in aanraking komt of dreigt te komen met justitie. Dit wil zeggen: Iedereen die bijvoorbeeld onder invloed van middelen, dan wel een psychiatrische stoornis heeft en daarbij een strafbaar feit heeft, valt onder de doelgroep van de GGZ Reclassering.

Jong volwassenen

Ligt uw leeftijd tussen 16 en 23 jaar, dan vinden wij u als reclassering een ‘jongvolwassene’. Deze leeftijdsgroep heeft een groot aandeel in de criminaliteit, maar niet elke jongere die de fout is in gegaan heeft baat bij dezelfde aanpak. Door het adolescentenstrafrecht hebben rechters en andere instanties meer mogelijkheden om maatwerk te bieden.

De officier van justitie kan zich laten adviseren over uw ontwikkeling door bijvoorbeeld GGZ Reclassering Fivoor. Onze reclasseringswerkers kunnen advies inwinnen bij onder andere de Raad voor de Kinderbescherming. De rechter bepaalt uiteindelijk of jeugdstrafrecht, of volwassenstrafrecht toegepast gaat worden.

Komt u voor toezicht bij GGZ Reclassering Fivoor, dan kan uw reclasseringswerker diverse methodieken gericht op uw jongvolwassenheid gebruiken om de kans dat u opnieuw de fout in gaat te verminderen (recidivevermindering).

Licht verstandelijk beperkten

Men spreekt van ‘licht verstandelijk beperkt’ als uw IQ onder de 85 is.
U ervaart dan waarschijnlijk niet alleen problemen bij het begrijpen van, cijfers en tijd, maar ook bij bijvoorbeeld het huishouden, zelfverzorging, werk en reizen (sociale en praktische vaardigheden).

Het doel van uw reclasseringswerker is om u zo goed mogelijk te begeleiden.
De begeleiding past uw reclasseringswerker daarom aan, aan wat u kan en snapt.

Om u voor te bereiden op wat komen gaat, kunt u deze folders raadplegen:

Methodes

We gebruiken binnen GGZ reclassering Fivoor de volgende methodes:

Samenwerking met Schuldhulpverlening

Indien dit op uw situatie van toepassing is, kan uw reclasseringswerker u doorverwijzen naar een specialist in schuldhulpverlening (zoals Fivoor Budgetbeheer en Bewindvoering, Fivoor Materieel Juridische Dienstverlening of een externe partij).

Als uw financiële problemen in kaart zijn gebracht en u weer grip heeft op uw financiën, is er een grotere kans dat u niet opnieuw de fout in gaat. In een uitzonderlijke situatie kan het zijn dat uw reclasseringswerker u zelf hierbij begeleid.

Meer informatie kunt u bij uw reclasseringswerker krijgen.

Samenwerking met Zorg- en Veiligheidshuizen

Het kan voor komen dat uw problematiek besproken wordt in het Zorg- en Veiligheidshuis bij u in de regio. Als dit zo is dan stelt het Zorg- en Veiligheidshuis u hiervan op de hoogte. Er wordt van te voren zorgvuldig overwogen welke informatie wel en absoluut niet gedeeld mag worden tijdens dit overleg. Dit wordt gedaan door uw reclasseringswerker of de reclasseringswerker die het overleg namens uw eigen reclasseringswerker ingaat. De informatie die gedeeld kan worden hangt ook af van de ketenpartners die hierbij aanwezig zijn. Een leidraad hiervoor zijn de AVG (de wetgeving die uw persoonsgegevens beschermd) en het privacyreglement 3RO.

Signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling

Of er vermoedens zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt aan de hand van een meldcode afgewogen door de reclasseringswerker. Stap 1 is voor de reclasseringswerker verplicht. Zij wegen ook af of er aanleiding is om Veilig Thuis bij uw situatie te betrekken.

Het doel hiervan is dat onveilige situaties eerder in beeld komen. Vanuit verschillende hoeken wordt er gezamenlijk gekeken of (en welke) hulp/interventie ingezet kan worden en wat de gevolgen zijn voor langere termijn.

Slachtofferbewust werken

Het brede doel van de reclassering is om bij te dragen aan een veiligere en menselijke samenleving. Centraal hierin staan:

 1. Het voorkomen van nieuw delict gedrag door in een zo vroeg mogelijk stadium in te grijpen in criminele carrières en
 2. Door cliënten een nieuw perspectief te bieden op een zinvol bestaan.

In hun dagelijks werk hanteren onze reclasseringswerkers hiervoor een combinatie van risicobeheersing, gedragsverandering en re-integratie van reclasseringscliënten. Zij doen dit op een betekenisvolle en samenlevingsgerichte manier.

De positie van het slachtoffer in het strafrecht is in de laatste jaren versterkt en verankerd in de wet. Dit vraagt van onze reclasseringswerkers dat zij in het dagelijks werken met de verdachten en daders, ook de rechten en belangen van het slachtoffer of de nabestaanden meewegen.

De reclassering motiveert en ondersteunt de cliënt bij het nemen van verantwoordelijkheid voor zijn daden. Er zijn onderzoeken gedaan door de universiteit Maastricht en Groningen, die laten zien dat het besef bij de cliënt dat hij schade heeft berokkend, zijn motivatie om te veranderen kan versterken. Hiermee kan recidive worden voorkomen.

Lees hier meer informatie over slachtofferbewust werken.

Stap voor Stap

De reclasseringswerkers van GGZ Reclassering Fivoor zijn breed opgeleid om diverse gesprekstechnieken en methodes toe te kunnen passen. ‘Stap voor Stap’ is een methode die zich richt op crimineel gedrag in combinatie met middelengebruik. Om tot structurele en langdurige gedragsverandering te komen, kan het zijn dat u meer interne motivatie (motivatie vanuit uzelf) nodig heeft. Uw reclasseringswerker kan de motiverende gespreksmodule Stap voor Stap inzetten voor uw begeleiding.

Het is een breed toepasbare module. Omdat het aansluit bij uw persoonlijke situatie is de training zowel geschikt als u voor de eerste keer bent veroordeeld, maar ook als in uw leven middelengebruik een dominante rol speelt. De methode ‘Stap voor Stap’ is gebaseerd op de motiverende gespreksvoering, waarvan het effect wetenschappelijk is aangetoond. De module is ontwikkeld door het AIAR (Amsterdam Institute for Addiction Research).

Van de ‘Stap voor Stap’ heeft de SVG ook een app gemaakt. U kunt de app zelfstandig, of samen met uw reclasseringswerker doorlopen en invullen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw reclasseringswerker.

Middelen

Wij gebruiken de volgende tools:

Alcoholmeter

De alcoholmeter is een enkelband die via transpiratie controleert of u alcohol heeft gedronken. Op de afbeelding bovenaan deze pagina ziet u de enkelband. Deze meter draagt uw 24 uur per dag, 7 dagen per week. Via een modem thuis krijgt de reclasseringswerker uw meetresultaten door.

De meter is een nieuw instrument om de naleving van het alcoholverbod te controleren. Het voordeel hiervan is dat u niet drie keer per week naar ons toe hoeft te komen voor controle van uw bijzondere voorwaarde op het verbod van alcoholgebruik.

De alcoholmeter kan op dit moment alleen nog maar vrijwillig gedragen worden, omdat de meter nog niet als controlemiddel opgenomen is in de wet. Als u onder toezicht staat bij de reclassering en een afspraak over vrijwillige alcoholcontrole heeft, kunt u in aanmerking komen voor de alcoholmeter. U kunt dit navragen bij uw reclasseringswerker. Als de wetgeving (naar verwachting voor zomer 2021 gereed) is aangepast komen meer mensen in aanmerking voor de alcoholmeter. Dit  mensen met een bijzondere voorwaarde alcoholverbod en mensen met een verplichte of vrijwillige controle op alcoholgebruik.

Cliëntportaal (app)

Het cliëntportaal is een handige app waarin u rapportages, afspraken met uw toezichthouder, maar ook het resterend aantal uur van uw werkstraf kunt zien. U heeft hier wel een DigiD code voor nodig.

In het cliëntportaal kunt u bijvoorbeeld een nieuw adres doorgeven, een document uploaden of  uw eigen doelen binnen het toezicht stellen. Op deze manier probeert uw reclasseringswerker uw eigen verantwoordelijkheid en vertrouwen te vergroten. Voor meer informatie kunt u uw reclasseringswerker raadplegen.

Klik hier om in te loggen in het cliëntportaal.

Risico inventarisatie (RISC)

Binnen de reclassering maken wij gebruik van een risicotaxatie-instrument, met de naam RISC. Dit instrument helpt bij het beantwoorden van deze drie vragen:

 • Wat is de kans dat iemand weer de fout in gaat?
 • Welke problemen heeft iemand waardoor hij of zij de fout in gaat?
 • Wat kunnen we doen om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt?

GGZ Reclassering Fivoor kan ook, indien mogelijk, diagnoses van behandelaren opvragen met dezelfde doelstelling.

Elektronische controle (enkelband)

Elektronische controle is een verzamelnaam voor elektronische instrumenten. De reclassering maakt binnen de elektronische controle gebruik van de enkelband. De enkelband biedt ondersteuning bij het reclasseringstoezicht. Hiermee houden wij in de gaten of cliënten zich houden aan de opgelegde voorwaarden.

Het doel van de enkelband is om te controleren of u zich houdt aan de opgelegde voorwaarden van uw straf. Daarnaast kan het helpen structuur in uw leven (terug) te brengen of een risicosituatie uit de weg te gaan. Bijvoorbeeld omdat u niet bij een uitgaansgebied in de buurt mag komen of juist elke avond na 20.00 uur thuis moet zijn.

We maken gebruik van twee soorten enkelbanden:

 • RFID-enkelband:
  Deze enkelband registreert of je thuis bent of niet. Ben je op de afgesproken tijd niet thuis, dan gaat er een melding naar de reclasseringswerker.
 • GPS-enkelband:
  Deze enkelband houdt continu in de gaten waar de drager zich bevindt. Zodra een cliënt zich in een verboden gebied bevindt, wordt de reclassering gealarmeerd.

Lees meer over de enkelband op de website van de SVG.

Urinecontrole

Urinecontrole vindt plaats om te controleren of er middelen zoals alcohol en/of drugs zijn gebruikt. De controles worden structureel, onregelmatig en bij voorkeur onaangekondigd afgenomen tijdens de uitvoering van het toezicht.

Er zijn twee soorten testen:

 • Directe testen
  Deze testen kunnen ad hoc door de reclassering worden ingezet. Binnen enkele minuten is duidelijk of een cliënt een bepaald middel heeft gebruikt of niet.
 • Diagnostische testen
  Bij deze testen wordt de opgevangen urine opgestuurd naar het laboratorium. Het resultaat is niet direct beschikbaar, het duurt enkele dagen voordat dit bekend is.

Welke test er wordt ingezet is afhankelijk van het doel van de urinecontrole.

Het afnemen van urine voor onderzoek op middelengebruik is een inbreuk op de lichamelijk integriteit en vereist toestemming van de cliënt. Een uitzondering hierop is de aanwezigheid van een wettelijke basis voor de urinecontroles, dat wil zeggen een verbod of beperking op middelengebruik in het vonnis.

Reclassering Nederland
Play

Reclassering Nederland

Elektronische controle