Wie zijn onze financiers?
Terug naar het overzicht

Wie zijn onze financiers?

Gelezen
Copy triangle

Ambulant heeft te maken met verschillende financiers: justitie, zorgverzekeringswet, jeugdwet en Wet langdurige zorg. Per financier en/of per regio verschilt het of Fivoor hoofd- of onderaannemer is.

Zorgprestatiemodel of arrangementprijzen

Als hoofdaannemer hebben we rechtstreeks afspraken met de financier gemaakt over de kwaliteit en de kwantiteit van zorg. Als onderaannemer verlenen we zorg in opdracht van een andere instelling. Fivoor heeft zich dan te houden aan de afspraken die deze instelling gemaakt heeft met de financier.

Vanaf 1 januari 2022 is er in de forensische en geestelijke gezondheidszorg een nieuw bekostigingsmodel om de geleverde zorg vast te leggen, te berekenen en te vergoeden. In het zorgprestatiemodel (ZPM) zijn de prestaties voor basis-ggz, dbc’s, dbbc’s en zzp’s vervangen door zorgprestaties. Op intranet staat een pagina waar alle informatie is terug te vinden over het zorgprestatiemodel.

Door financiers worden verschillende eisen gesteld aan de behandeling. Voorbeelden van deze eisen voor:

ZvW en justitie (behandeling volwassenen 18+)

Juiste verwijzing

  • Zorgverzekeringswet (vrijwillige zorg): geldige verwijsbrief huisarts
  • Justitie (verplichte zorg): IFZO-aanmelding
  • Wet verplichte ggz: college van burgemeesters en wethouders


Juiste medewerkers inzetten in de behandeling

Met de komst van het zorgprestatiemodel komt de NZA beroepentabel te vervallen en is per 1 januari 2022 een nieuwe beroepentabel ingegaan. Alleen beroepen die in de beroepentabel staan kunnen declarabele tijd registreren.

Deze en andere wijzigingen zijn zichtbaar in de lijst consult registrerende beroepen en de lijst overige beroepen.

Jeugdwet

Eisen aan de behandeling voor jeugd (behandeling 18-) staan beschreven in de jeugdwet. Onder de jeugdwet vallen jeugdigen onder de 18 of jeugdigen t/m hun 23ste levensjaar als ze voor hun 18de een justitiële maatregel hebben gehad.

Juiste verwijzing
Jeugdzorg: huisartsen, overige artsen (zoals GGD-artsen, jeugd- of kinderartsen), medisch specialisten (waaronder psychiater) of de Kinder- en Jeugdteams van de gemeenten in onze zorgregio’s. Als de jongere 18 jaar wordt (en er geen sprake is van een justitiële maatregel), is een verwijzing van de huisarts verplicht.

Inzetten juiste medewerkers jeugd

  • Als HBO-professional in jeugdhulp en jeugdbescherming moet je geregistreerd zijn in de Kamer jeugd -en gezinsprofessional bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Deze beroepsregistratie vloeit voort uit de Jeugdwet.
  • BIG geregistreerde professionals
  • Vaktherapeuten
  • Paramedici
  • Werkgevers (o.a. gemeenten) passen de norm van de verantwoorde werktoedeling toe, zoals beschreven in het kwaliteitskader jeugd. Dat betekent dat alle professionals die ingezet worden vakbekwaam zijn en dat voor sommige werkzaamheden alleen geregistreerde (BIG, SKJ) professionals ingezet mogen worden. Het BIG-register en het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) zijn hiervoor de wettelijk erkende registers.

Gezien de complexiteit van de doelgroep voldoen de patiënten van Fivoor (bijna) altijd aan de voorwaarden voor de inzet van een geregistreerde professional (SKJ/ BIG).

Wet langdurige zorg

Elk jaar maakt het domein Ambulant een voorspelling over de opbrengsten van deze zorg. Dit houdt in, dat we een prognose maken over het aantal productieve medewerkers, dienstverband en declarabiliteit van de zorg.

Juiste verwijzing
Wet langdurige zorg: CIZ-indicatie

Productiviteit

Lees in dit document meer over de productiviteit. In dit document wordt onder andere het bepalen van de productienorm, agendavoering en dossiervoering beschreven.