Wie zijn onze financiers?
Terug naar het overzicht

Wie zijn onze financiers?

Gelezen
Copy triangle

Ambulant heeft te maken met verschillende financiers; Justitie, zorg verzekeraars, gemeenten, jeugdzorg, WLZ, WMO en andere w.o. afspraken met een bepaalde organisatie. Per financier en/of per regio verschilt het of Fivoor hoofd-of onderaannemer (Parnassia Groep/Altrecht) is.

DB(B)C-systematiek of arrangementprijzen

Als hoofdaannemer hebben we rechtstreeks afspraken met de financier gemaakt over de kwaliteit en de kwantiteit. Als onderaannemer verlenen we in opdracht van een andere instelling zorg. Fivoor heeft zich dan te houden aan de afspraken die deze instelling gemaakt heeft met de financier. Best ingewikkeld omdat er veel eisen aan de zorg gesteld worden.

De zorg die wij leveren wordt verrekend middels de DB(B)C-systematiek of arrangementprijzen. Dit monitoren wij in USER (EPD). Pas als in de DB(B)C aan alle eisen is voldaan zal een financier (zorgverzekeraar, justitie) deze goedkeuren. Elke financier stelt eisen waaraan de zorg moet voldoen.

Voorbeelden van deze eisen zijn voor ZvW en justitie zijn (behandeling volwassenen 18+):

Juiste verwijzing

 • Zorgverzekeringswet (vrijwillige zorg): geldige verwijsbrief huisarts
 • Justitie (verplichte zorg): IFZO-aanmelding
 • Jeugdzorg: huisartsen, overige artsen (zoals GGD-artsen, jeugd- of kinderartsen), medisch specialist (waaronder psychiater) of de Kinder- en Jeugdteams van de Gemeenten in onze zorgregio’s. Als de jongere 18 jaar wordt is een verwijzing van de huisarts verplicht.
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO): gemeenten
 • Wet langdurige zorg: CIZ-indicatie
 • Wet verplichte GGZ: college van burgemeesters en wethouders

Juiste medewerkers inzetten in de behandeling

Medewerker dient een diploma te hebben die opgenomen is in de NZA-beroepentabel -. Vroeger heette dit een CONO-registratie. Dit diploma dient ten alle tijden terug te vinden te zijn in het personeelsdossier. De medewerker registreert op de juiste CONO-code in het elektronisch patiëntendossier.

Als voorbeeld:

 • Heb je een psychologie diploma dan registreer je onder de CONO-code: PB.BI.psy
 • Heb je een SPH-diploma dan heb je de registratiecode: AG.BI.SPH

Jeugdwet

Voorbeelden van eisen voor jeugd (behandeling 18-) staan beschreven in de jeugdwet:

Inzetten juiste medewerkers jeugd

 • Vanaf 1 januari 2018 kunnen alle hbo-professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming zich registreren in de Kamer jeugd -en gezinsprofessional bij het Kwaliteitsregister Jeugd. De beroepsregistratie vloeit voort uit de Jeugdwet.
 • Werkgevers (o.a. gemeenten) passen de norm van de verantwoorde werktoedeling toe zoals beschreven in het kwaliteitskader jeugd. Dat betekent dat alle professionals die ingezet worden vakbekwaam zijn en dat voor sommige werkzaamheden alleen geregistreerde (BIG, SKJ) professionals ingezet mogen worden. Het BIG-register en het
 • Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) zijn hiervoor de wettelijk erkende registers.
 • Jeugdwet: behandeling van een psychiatrische stoornis
 • Gezien de complexiteit van de doelgroep voldoen de patiënten (bijna) altijd aan de voorwaarden voor de inzet van een geregistreerde professional.
 • BIG geregistreerde professional of een minimaal Hbo opgeleide professional die is geregistreerd in het SKJ-register (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).

WMO

Begeleiding van burgers, zoals woonbegeleiding, dagactiviteiten en training. Elk jaar maakt het Domein Ambulant een voorspelling over de opbrengsten van onze zorg. Dit houdt in dat we een prognose maken over het aantal productieve medewerkers, dienstverband en declarabiliteit van de zorg.

Productiviteit

Om onze zorg te kunnen verantwoorden en te declareren vragen we alle medewerkers te registreren wat ze doen. Dit drukken we uit in een productiviteitscijfer. In de afbeelding hieronder zie je een schematische weergave van het begrip productiviteit.

A:  je contracturen
B:  zijn de uren die je niet beschikbaar bent voor zorgtaken. Denk aan verlof, vakantie, ziekte
C: de tijd die je daadwerkelijk kunt besteden aan zorg gerelateerde taken
D: de tijd die je kwijt bent aan niet patiëntgebonden taken maar die wel van belang zijn. Denk aan intervisie, werkoverleg,
E: De tijd die je kwijt bent aan zowel indirect en direct patiëntgebonden tijd

Productiviteit

Productienorm

Voor 2020 is de individuele productienorm binnen Fivoor gesteld op 85%.  Deze norm is best scherp voor ons type zorg. Er zijn landelijk al een aantal rapporten verschenen die vraagtekens zetten bij de haalbaarheid van deze norm. Wellicht brengt dit in de toekomst een verlaging van de norm maar voor nu zullen we streven naar de 85%.

Wat betekent 85%?

De norm is gebaseerd op het aantal bruto uren per jaar dat iemand is aangesteld, dat wil zeggen het aantal weken per jaar vermenigvuldigd met de aanstellingsuren per week. Daarvan worden afgetrokken de vakantiedagen, de LFB-uren, feestdagen, bijzonder verlof en opleidingsdagen (bv BHV en agressie) per jaar om tot de netto werkbare uren per jaar te komen. Zie in de tabel de uren waarmee standaard gerekend wordt.

In de berekening wordt dus rekening gehouden met het feit dat je op vakantie gaat, er feestdagen zijn, opleidingsdagen gevolgd worden etc. Dan houden we 1569 uur netto werkuren uren over bij een full time dienstverband. Het is niet realistisch om te denken dat je al deze uren productief kan zijn. Voor het afstemmen van de werkzaamheden zal er ook werkoverleg moeten plaatsvinden, een kopje koffiedrinken, literatuur lezen, gesprek met je teammanager etc. Om dit gewoon te kunnen doen, wordt er 15 % van de uren afgetrokken. Hiermee zeggen we dus dat je niet 100% van je tijd declarabel moet zijn maar 85%. Dan houden we nog 1330 uur over.

Daarnaast rekenen we met 5% ziekteverzuim. Dit houdt in dat als we binnen heel ambulant een ziektepercentage van 5% op jaarbasis realiseren. Onze begroting is hierop berekend. Dit is aangepast in de individuele productienorm. Bij een fulltime dienstverband met aftrek van alle bovenstaande gaan we uit van een productiviteit van 1263 uur op jaarbasis.

Als er een vrijstelling is afgesproken met de manager, bijvoorbeeld in verband met overstijgende taken, dan wordt deze tijd verminderd op de netto uren.

Het aantal uren dat je nog productief moet zijn wordt verwerkt in ons EPD (User). Op deze manier kun jezelf je productie monitoren en bespreken met je teammanager.

De teammanager van de locatie monitort de gehele afdeling en bespreek de individuele norm met de medewerkers.

 

 

Wat betekent 85%?

Registratie

Alle activiteiten die je doet registreer je in het Elektronisch patiëntendossier van Fivoor (User). Dit gaat zowel om activiteiten die toegeschreven kunnen worden aan de patiëntenzorg als overige activiteiten. Dit EPD vormt de basis voor uiteindelijke facturering en het is dus van essentieel belang dat dit op de juiste manier wordt ingevuld zodat alle zorg, dat declarabel is, ook betaald wordt. In je eerste week krijg je een cursus hoe je dit het beste kan doen.

Fivoor medewerkers vinden op het intranet van Fivoor onder ‘EPD User’ verschillende werkinstructies over alle vormen van registraties. Ook vind je daar de online leermodule User om de eventuele klassikale training nog eens te herhalen of gewoon als naslagwerk.

Dossiervoering

Een goede dossiervoering is belangrijk. De verslaglegging kan dienen als geheugensteun, als hulpmiddel in het communiceren met collega’s en verwijzers en als bron van informatie bij toetsing, onderzoek en (externe) verantwoording. Als (mede)behandelaar ben je verantwoordelijk voor de invulling van je dossier.

Om Fivoor medewerkers een beetje op weg te helpen hebben we een aantal punten geformuleerd waar je op moet letten in je dossiervoering.

Verplichte onderdelen in het dossier van de patiënt.

 1. Voortgangsrapportage
 2. DSMV-classificaties
 3. DBC-typeringen
 4. Autorisatie
 5. Beschrijvende diagnose
 6. Recent behandelplan. Is dit ouder dan 10 maanden, maak een nieuwe
 7. FARE en HONOS is die niet ouder is dan van 6 maanden geleden.
 8. Crisissignaleringsplan
 9. Terugvalpreventieplan
 10. Suïcidaliteitsbeleid
 11. Suïcidaliteitsrapportage
 12. Kind check vragenlijst
 13. Meldcode huiselijk geweld