Wat doen we?
Terug naar het overzicht

Wat doen we?

Gelezen
Copy triangle

De ambulante centra van Fivoor bieden hulp aan patiënten met complexe problematiek op diverse gebieden. Onze ambulante centra richten zich op patiënten die in contact met politie en justitie (dreigen te) komen of regelmatig in detentie verblijven. Zo bieden de forensische poli's alle zorg die nodig is om het delict risico, maatschappelijke overlast of de kans op herhaling (recidive) te beperken.

Behandelvisie

De behandelvisie van Fivoor ambulant is een doorvertaling van de behandelvisie van Fivoor, het strategisch bedrijfsplan Fivoor, het kwaliteitsstatuut en professioneel statuut naar de ambulante zorg (de downloads naar dit plan en statuten zijn alleen voor medewerkers van Fivoor toegankelijk). Vanuit deze behandelvisie zijn er drie hoofdlijnen geformuleerd voor Fivoor Ambulant:

Ambulant is leidend

De eigen omgeving van de patiënten biedt de beste mogelijkheden om een leidende rol te houden in hun herstelproces naar een bestaan met zo weinig mogelijk risico op delict gedrag (forensisch risico). Om het forensisch risico te verlagen is het belangrijk voor patiënten om maatschappelijke rollen te (blijven) vervullen. Als er een onderbreking plaatsvindt, bijvoorbeeld in de vorm van een opname of een detentie, zoeken wij manieren om met de patiënt in verbinding te blijven. We voelen ons verantwoordelijk om goed zicht te hebben op het forensisch risico van de patiënt (forensische scherpte) en het welzijn van onze patiënten. Want deze twee gaan hand in hand. We tonen eigenaarschap voor continuïteit van zorg en gaan het gesprek met elkaar en onze patiënten aan.

Behandelen vanuit nabijheid

Dit is een extra uitdaging, omdat wij regelmatig ongevraagd of vanuit een gedwongen kader zorg leveren. En ook dan willen wij behandelen met oog voor gelijkwaardigheid, regie bij de patiënt, respect en nabijheid.

Verantwoordelijk en deskundig

We tonen met elkaar eigenaarschap voor de kwaliteit van zorg en een gezonde bedrijfsvoering van ons domein. We zijn aanspreekbaar op onze verantwoordelijkheden en gaan het gesprek met elkaar aan. We zetten ons in om de best mogelijke zorg te geven. Zowel patiënten als partners kunnen rekenen op ons vakmanschap:

1.     Risico gestuurde zorg als specialisme

2.     Ambulant draagt bij aan het groter geheel zowel binnen Fivoor als in de keten

3.     Fivoor Ambulant is een aantrekkelijk domein om in te werken

Vanuit welk gedachtegoed leveren we zorg

Het behandelaanbod is gebaseerd op de principes van het Risk-Need-Responsivity-model (RNR) en het Good Lives Model (GLM). Het RNR-model en het GLM zijn beide zorgvuldig ontwikkelde interventiemethoden:

RNR Model

Het RNR-model richt zich voornamelijk op het voorkomen van risicogedrag en beschrijft drie beginselen waaraan interventies moeten voldoen:

  • Risk (risicobeginsel): de intensiteit van de interventie moet zijn afgestemd op het recidive risico. Is het risico laag dan kan worden volstaan met een geringe intensiteit (reclassering, psycho-educatie), middelmatig (forensisch poliklinische behandeling). Is het risico hoog dan dient de interventie veelomvattend en ingrijpend (klinische opname) te zijn.
  • Need (behoeftebeginsel): de interventie moet gericht zijn op criminogene behoeften; criminogene behoeften zijn veranderbare risicofactoren die direct samenhangen met recidive (persoonlijkheid, middelengebruik, problemen school/werk, schulden) Niet-criminogene behoeften (zelfwaardering, stoornis, enz.) kunnen indirect bijdragen aan het terugdringen van het dynamische risico.
  • Responsivity (responsiviteitbeginsel): een interventie moet passen bij de motivatie, leerstijl en intellectuele mogelijkheden van de patiënt.
RNR Model

Het Good Lives Model (GLM)

Het Good Lives Model (GLM) kijkt naar onderliggende drijfveren van strafbaar gedrag. Het doel is de patiënt duurzame manieren aan te leren om onderstaande behoeften te bereiken, waardoor de noodzaak om dit op een schadelijke of strafbare manier te doen, afneemt. Dit kan door iemand vaardigheden te leren en al aanwezige kwaliteiten (sterke kanten) verder te ontwikkelen. Volgens het Good Lives Model zijn er 11 menselijke basisbehoeften:

1.    Leven (inclusief gezondheid en fysiek welbevinden)
2.    Kennis (hoe goed iemand zich geïnformeerd voelt over wat belangrijk voor hem is)
3.    (goed) Spelen (hobby’s en vrijetijdsbesteding)
4.    (goed) Werken (inclusief zich competent voelen/voelen dat je beter wordt)
5.    Zelfbeschikking (autonomie en richting kunnen bepalen)
6.    Innerlijke rust/’peace of mind’ (vrij zijn van emotionele onrust, pijn en stress)
7.    Verbondenheid (intieme, romantische en familiaire relaties)
8.    Community (verbondenheid met een bredere sociale groep)
9.    Spiritualiteit (betekenis- en zingeving)
10.  Plezier (zich goed voelen in het hier en nu)
11.  Creativiteit (vrije en alternatieve zelfexpressie)

Het model gaat ervan uit dat ieder mens al deze behoeften tot op zekere hoogte nastreeft, maar het belang van elke behoefte kan van mens tot mens (en per situatie) verschillen. Instrumentele behoeften (‘secundairy goods’) zijn de concrete manieren/middelen om in de basale (‘primairy’) behoeften te voorzien. Een opleiding kan voorzien in de behoefte aan informatie en competentie, lidmaatschap van een sportvereniging in de behoefte aan spelen en community et cetera. Het gaat uit van zelfbeschikking. Het Good Lives Model hecht grote waarde aan dat iemand zijn eigen doelen kan bepalen, een plan kan maken en dit in vrijheid kan vormgeven.

Het Good Lives Model (GLM)

Behandelprogramma

Binnen de verschillende ambulante centra is een breed aanbod van individuele- en groepsbehandeling, zoals schematherapie en FACT. De centra hebben alles in huis om de zorg voor hun doelgroep zo breed mogelijk vorm te geven.

Binnen de ambulante centra van Fivoor worden ook online behandelingen aangeboden. Dit wordt ‘eHealth’ genoemd. Deze online zorg kan ondersteunend zijn aan of een onderdeel zijn van de behandeling die gegeven wordt. Bekijk de eHealth pagina op onze website voor meer informatie. Voor medewerkers van Fivoor is er tevens meer informatie beschikbaar op Efi, het intranet van Fivoor.

Behandelvormen

Lees meer over onze behandelvormen:

Poliklinisch

Fivoor heeft verschillende behandelvormen. Afhankelijk van de persoonlijke situatie wordt een behandelvorm gekozen. Behandeling kan bestaan uit individuele gesprekken, groepsbehandeling, partnerrelatietherapie en (zo nodig) behandeling door middel van medicatie. Soms bestaat de behandeling uit een combinatie van deze behandelvormen.

FACT

FACT-teams behandelen en begeleiden mensen die een ernstige psychiatrische aandoening hebben in combinatie met problemen op andere levensterreinen (wonen, werken, sociale contacten, financiën, etc.). Deze behandeling en begeleiding vindt plaats in de eigen omgeving van de patiënt. Om dit veilig te doen hebben we binnen Fivoor ambulant afspraken gemaakt met elkaar en deze afspraken zijn voor medewerkers van Fivoor beschreven in het document “veilig werken in de outreachende zorg” (alleen in te zien door Fivoor medewerkers).

FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment:
A = assertive: de zorg wordt actief, outreachend aangeboden (‘bemoeizorg’), hulpverleners trekken erop uit;
C = community: thuis, op straat, in de wijk;
T = treatment: behandeling, begeleiding, ondersteuning bij herstel.

Het doel van FACT is om in de eigen omgeving van de patiënt te begeleiden, behandelen en ondersteunen. Als het wenselijk is, zoeken we daarbij contact met de familie, de buurt en eventueel andere instanties, zoals de huisarts, de woningcoöperatie of de wijkagent.

Hoogoplopende schulden, een dreigende huisuitzetting, gebrek aan uitkering of zorgverzekering staan een geslaagde behandeling vaak in de weg. Om rust en stabiliteit te creëren, biedt zowel de afdeling Budget en Beheer als de afdeling Materieel Juridische Dienstverlening (MJD) ondersteuning in de vorm van budgetbeheer, advies en begeleiding aan cliënten met financiële zorgen.

Jeugdteams

Onze ambulante centra in Utrecht en Rotterdam hebben speciale jeugdteams. Zij werken op de polikliniek of bezoeken de jongere thuis.

Ambulant Utrecht biedt zorg aan kinderen en jongeren (van 12 t/m 24 jaar). Deze zorg is “op maat gesneden”. Dat betekent dat we goed naar de patiënt en de hulpvraag aan ons kijken, zodat de behandeling die wij aanbieden goed past. Deze zorg kan poliklinisch zijn, maar lukt het de patiënt niet om naar ons te komen dan bezoekt van iemand van ons ACT-team de patiënt thuis op. ACT staat voor Assertive Community Treatment (assertieve gemeenschappelijke behandeling). Dit kan als de patiënt 12 jaar of ouder is.

Het jeugdteam van Ambulant Centrum Rotterdam behandelt jongeren van 12 t/m 23 jaar met gedragsproblemen, die in aanraking zijn geweest of dreigen te komen met politie en justitie en daarnaast psychiatrische problemen en/of problematisch middelengebruik hebben. Ook hier kan de zorg poliklinisch zijn of iemand van het FACT team zoekt de jongere thuis op.

Wil je meer weten over de jeugdbehandelingen? Bekijk dan de speciale jeugd-pagina of klik op de button hieronder.

Overzicht behandelingen Jeugd
Casusvideo Ambulant
Play

Casusvideo Ambulant