Wat zijn onze ambities?
Terug naar het overzicht

Wat zijn onze ambities?

Gelezen
Copy triangle

Op deze pagina vertellen wij meer over de ambities van het domein Ambulant. Ambulant heeft verschillende ambities. Deze ambities worden door het directie en management team opgesteld in samenspraak met de verschillende teams van Ambulant. Door het samen te formuleren, blijven het geen abstracte kreten/termen, maar wordt het een geïntegreerd deel van ons werk en ons streven om continu te verbeteren waar dat kan. Binnen het jaarplan van Ambulant worden er concrete acties beschreven om de resultaten op verschillende gebieden te behalen. Onderstaande onderwerpen kan je in dit jaarplan terugvinden.

Fivoor heeft een strategisch bedrijfsplan en een jaarplan. Deze documenten zijn door collega’s ook te vinden op het intranet van Fivoor onder ‘Documenten’. Fivoor Ambulant maakt jaarlijks een jaarplan ambulant. Dit stellen we op aan de hand van:

  • het strategisch beleidsplan van Fivoor;
  • kaders die we mee krijgen van financiers en de Raad van Bestuur;
  • ontwikkelingen in het veld;
  • gesprekken met teams;
  • de ambities van het domein Ambulant.
Jaarplan Ambulant 2024

Risico gestuurde zorg is leidend

Het vasthouden van de geformuleerde visie op zorg waarbij we dicht bij de missie en visie van Fivoor willen blijven.

Risico gestuurde zorg is een leidend principe: alle behandelaren bekwamen zich in forensische scherpte. Daarnaast bekwamen zij zich in het inschatten van risico’s voor de patiënt zelf (suïcidaliteit) en naasten voor wie de patiënt zorg draagt (meldcode en kindcheck).

Risico gestuurde zorg is leidend

Onze outreachende zorg is uniek

Met het behandelaanbod Ambulant willen we een aanvulling zijn op het aanbod wat er al is in de regio en ons richten op de complexe doelgroep. In alle regio’s is, met name, onze outreachende zorg uniek. Wij willen daarbij een voorspelbare, verbindende en betrouwbare ketenpartner zijn die de samenwerking zoekt in de keten en daarmee een actieve bijdrage levert aan goede zorg voor (onze) patiënten.

Goede zorg kan niet geleverd worden zonder behandelaren en daarom is het goed werkgeverschap een absolute pijler binnen het jaarplan. Dit willen we doen met o.a. het faciliteren van behandelaren, zowel in de thuissituatie van patiënten als op de klinieken, door het beschikbaar stellen van digitale ondersteunende middelen. Daarnaast doen we dit door concrete plannen te bedenken, samen met de behandelaren van Ambulant. Deze werken we uit en realiseren we op het gebied van een gezond en veilig werkklimaat waarin aandacht is voor vitaliteit, ontspanning, werkplezier en mobiliteit.

De te behalen resultaten moeten uiteraard passen binnen de begroting van Fivoor Ambulant.