Wat zijn onze ambities?
Terug naar het overzicht

Wat zijn onze ambities?

Gelezen
Copy triangle

Domein Ambulant heeft verschillende ambities. Deze ambities worden door het directie en management team opgesteld in samenspraak met de verschillende teams van Ambulant. Door het samen te formuleren blijven het geen abstracte kreten/termen, maar wordt het een geïntegreerd deel van ons werk en ons streven om continue te verbeteren waar dat kan. Binnen het jaarplan van Ambulant worden er concrete acties beschreven om de resultaten op verschillende gebieden te behalen. Onderstaande onderwerpen kan je in dit jaarplan terugvinden.

Fivoor heeft een strategisch beleidsplan, een jaarplan en een onderlegger op dit jaarplan. Deze documenten kunnen onze medewerkers ook vinden op het intranet van Fivoor onder ‘Documenten’. Fivoor Ambulant maakt jaarlijks een jaarplan ambulant. Dit stellen we op aan de hand van het strategisch beleidsplan Fivoor, kaders die we mee krijgen van financiers en de RVB, ontwikkelingen in het veld, gesprekken met teams en onze ambities.

Risico gestuurde zorg is leidend

Het vasthouden van de geformuleerde visie op zorg waarbij we dicht bij de missie en visie van Fivoor willen blijven.

Risico gestuurde zorg is een leidend principe: alle behandelaren bekwamen zich in forensische scherpte. Daarnaast bekwamen zij zich in het inschatten van risico’s voor de patiënt zelf (suïcidaliteit) en naasten voor wie de patiënt zorg draagt.

Risico gestuurde zorg is leidend

Onze outreachende zorg is uniek

Met het behandelaanbod Ambulant willen we een aanvulling zijn op het aanbod wat er al is in de regio en ons richten op de complexe doelgroep. In alle regio’s is, met name, onze outreachende zorg een uniek product. Wij willen daarbij een voorspelbare, verbindende en betrouwbare ketenpartner te zijn die de samenwerking zoekt in de keten en daarmee een actieve bijdrage levert aan goede zorg voor (onze) patiënten.

Goede zorg kan niet geleverd worden zonder behandelaren en daarom is het goed werkgeverschap een absolute pijler binnen het jaarplan. Dit willen we doen met o.a. het faciliteren van behandelaren, zowel in de thuissituatie van patiënten als op de klinieken, door het beschikbaar stellen van digitale ondersteunende middelen. Daarnaast concrete plannen te bedenken, samen met behandelaren Ambulant, deze uit te werken en te realiseren op het gebied van een gezond en veilig werkklimaat waarin aandacht is voor vitaliteit, ontspanning, werkplezier en mobiliteit.

De te behalen resultaten moeten passen binnen de begroting van Fivoor Ambulant.