Wie zijn onze financiers?
Terug naar het overzicht

Wie zijn onze financiers?

Gelezen
Copy triangle

De behandelingen in de tbs-kliniek worden gefinancierd door Justitie, volgens de DBBC-systematiek. Deze systematiek geldt voor instellingen die aan volwassenen (of jeugd die volgens het volwassenenrecht zijn berecht), als onderdeel van een straf, psychiatrische zorg, verslavingszorg of verstandelijk gehandicaptenzorg bieden. Vanaf 2022 is het zorgprestatiemodel (ZPM) de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg.

Informatie over het ZPM

DBBC-systematiek

Om de zorg vergoed te krijgen van behandelaren zijn er voorwaarden gesteld waar deze behandelaar aan moet voldoen. Behandelaren klinisch zijn o.a. Hoofden Behandeling, psychiaters, maatschappelijk werkers,  Behandelrapporteurs, Verlofbegeleiders, Arbeidsconsulenten, Vaktherapeuten en de (GZ-)-psychologen werkzaam voor afdeling Behandeling & Diagnostiek.

Opleidingsvoorwaarden behandelaren:

 • De medewerker heeft een diploma dat leidt tot een beroep uit de NZA-beroepentabel. Dit diploma moet altijd terug te vinden te zijn in het personeelsdossier.
 • De medewerker registreert op de juiste DBBC code in het elektronisch patiëntendossier (code gekoppeld aan het diploma en niet aan de functie).

Klinisch (verblijfsafdelingen)

Voor het verblijf van deze patiënten ontvangt de Kijvelanden een zogeheten bedprijs. Deze prijs is opgebouwd uit een bedrag dat gebaseerd is op huisvestingskosten, inventaris, beveiligingsniveau en de bijbehorende zorgintensiteit (aantal fte per patiënt). Hierbij is G de zwaarste en A de lichtste vorm. De zorgzwaarte van de patiëntengroep per afdeling bepaalt het bezettingspatroon van verzorgend, opvoedkundig en verplegend personeel (VOV) op de afdelingen.

Medewerkers in de VOV schrijven geen tijd toe aan een DBBC maar alle tijd is opgenomen in de bedprijs. Hierbij moet er wel op gelet te worden dat het aantal fte’s gekoppeld aan de afdeling wordt gehanteerd. Langdurige onderbezetting geeft een lagere prijs.

Opleidingsvoorwaarden VOV: er is geen specifiek opleidingsniveau gekoppeld aan de werkzaamheden vanuit financiers. Wel heeft Fivoor zelf opleidingseisen gesteld aan de functies binnen het VOV. Die zijn voor Fivoor medewerkers te lezen op het intranet bij de functiebeschrijvingen.

Dagbesteding (andere financiering)

Patiënten volgen overdag arbeidsblokken bij o.a. het werk-leren-sportcentrum van de Kijvelanden. Patiënten ontvangen hiervoor een vergoeding ter aanvulling van het wettelijke zak- en kleedgeld. Daarnaast ontvangt de Kijvelanden een bedrag per gewerkt uur per patiënt.

Productiviteit

Om onze zorg te kunnen verantwoorden en te declareren vragen we alle medewerkers te registreren wat ze doen. Dit drukken we uit in een productiviteitscijfer. In de afbeelding hieronder zie je een schematische weergave van het begrip productiviteit.

A:  je contracturen
B:  zijn de uren die je niet beschikbaar bent voor zorgtaken. Denk aan verlof, vakantie, ziekte
C: de tijd die je daadwerkelijk kunt besteden aan zorg gerelateerde taken
D: de tijd die je kwijt bent aan niet patiëntgebonden taken maar die wel van belang zijn. Denk aan intervisie en werkoverleg
E: De tijd die je kwijt bent aan zowel indirect en direct patiëntgebonden tijd

Productiviteit

Productienorm

Voor 2021 is de individuele productienorm binnen Fivoor gesteld op 85%  Bij het bepalen van de productienorm kijken verschillende partijen mee, zoals financiers, aandeelhouders van Fivoor, de Nederlandse ggz, NZA, etc.

Wat betekent 85%?

De norm is gebaseerd op het aantal bruto uren per jaar dat iemand is aangesteld. Dat wil zeggen het aantal weken per jaar vermenigvuldigd met de aanstellingsuren per week. Daarvan worden de vakantiedagen, de LFB-uren, feestdagen, bijzonder verlof en opleidingsdagen (bv BHV en agressie) per jaar afgetrokken om tot de netto werkbare uren per jaar te komen. Zie in de tabel de uren waarmee standaard gerekend wordt.

In de berekening wordt dus rekening gehouden met het feit dat je op vakantie gaat, er feestdagen zijn, opleidingsdagen gevolgd worden, etc. Dan blijven er 1569 uur netto werkuren over bij een fulltime dienstverband. Het is niet realistisch dat je al deze uren productief bent. Voor het afstemmen van de werkzaamheden moet er ook werkoverleg plaatsvinden, een kopje koffie drinken, literatuur lezen, gesprek met je leidinggevende, collega’s etc. Om dit gewoon te kunnen doen, wordt er 15 % van de uren afgetrokken. Hiermee zeggen we dus dat je niet 100% van je tijd declarabel moet zijn maar 85%. Dan houden we nog 1330 uur over.

Daarnaast rekenen we met 5% ziekteverzuim. Dit houdt in dat we binnen het domein tbs een ziektepercentage van 5% op jaarbasis realiseren. Onze begroting is hierop berekend. Dit is aangepast in de individuele productienorm. Bij een fulltime dienstverband met aftrek van debovenstaande factoren gaan we uit van een productiviteit van 1263 uur op jaarbasis.

Als er een vrijstelling is afgesproken, bijvoorbeeld in verband met overstijgende taken, dan wordt deze tijd verminderd op de netto uren.

Het aantal uren dat je nog productief moet zijn wordt verwerkt in ons EPD (USER). Op deze manier kun je zelf je productie monitoren en bespreken met je leidinggevende, die de afdeling monitort en de individuele norm met de medewerkers bespreekt.

Wat betekent 85%?

Registratie

Alle activiteiten die je doet registreer je in het elektronisch patiëntendossier (USER). Dit gaat zowel om activiteiten die toegeschreven worden aan de patiëntenzorg als overige activiteiten. USER vormt de basis voor de uiteindelijke facturering en het is dus van essentieel belang dat dit op de juiste manier wordt ingevuld zodat alle declarabele zorg ook betaald wordt. In je eerste week krijg je een cursus hoe je dit het beste kan doen.

Fivoor medewerkers vinden op het intranet onder ‘EPD USER’ verschillende werkinstructies over alle vormen van registraties. Ook vind je daar de online leermodule USER om de eventuele klassikale training nog eens te herhalen of gewoon als naslagwerk.

Dossiervoering

Een goede dossiervoering is belangrijk. De verslaglegging kan dienen als geheugensteun, als hulpmiddel in het communiceren met collega’s en verwijzers en als bron van informatie bij toetsing, onderzoek en (externe) verantwoording. Als (mede)behandelaar ben je verantwoordelijk voor de invulling van je dossier.

Om Fivoor medewerkers op weg te helpen hebben we een aantal punten geformuleerd waar je op moet letten in je dossiervoering.

Verplichte onderdelen in het dossier van de patiënt

 1. Voortgangsrapportage
 2. DSMV-classificaties
 3. DBC-typeringen
 4. Autorisatie
 5. Beschrijvende diagnose
 6. Recent behandelplan (niet ouder dan 12 maanden)
 7. HKT-r en/of SSA en IFBE, HONOS of DROS (niet ouder dan 12 maanden)
 8. Crisissignaleringsplan
 9. Terugvalpreventieplan
 10. Suïcidaliteitsbeleid
 11. Suïcidaliteitsrapportage
 12. Kind check vragenlijst
 13. Meldcode huiselijk geweld