Wie werken er bij tbs?
Terug naar het overzicht

Wie werken er bij tbs?

Gelezen
Copy triangle

FPC de Kijvelanden vindt een open, positief en veilig werkklimaat belangrijk. Er is een cultuur waar we met elkaar praten in plaats van over elkaar, waar je fouten mag maken, je hiervan leert en waar we elkaar helpen en steunen als dat nodig is. Wij willen dat onze medewerkers met plezier en passie bij ons werken, ondanks het zware en ingewikkelde werk dat wij doen. Werken binnen de tbs betekent werken binnen strakke (wettelijke) kaders met veel oog voor veiligheid. Daarbinnen heb je in het werk, je functie, je teamregie en verantwoordelijkheid om invloed uit te oefenen op je werkzaamheden. Hoe wij met elkaar omgaan geven we samen vorm en iedere werknemer draagt hieraan bij. Belangrijke geldende omgangsvormen staan beschreven in onze kernwaarden en de gedragscode.

Medewerkers

Binnen het domein tbs werken zo’n 400 medewerkers die vanuit verschillende rollen en functies betrokken zijn bij de tbs-behandeling. Denk daarbij aan sociotherapeuten, medewerkers toegang en veiligheid, hoofden behandeling, teammanagers, verpleegkundigen, managers zorg, psychiaters, klinisch psychologen, GZ-psychologen, psychologen, verpleegkundig specialisten, artsen, verlofbegeleiders, agogen, vaktherapeuten, maatschappelijk werkers, activiteitenbegeleiders en arbeidsconsulenten. In de multidisciplinaire samenstelling proberen we de behandeling van patiënten zo goed mogelijk vorm te geven, ieder vanuit zijn eigen positie in het proces.

Binnen het functiehuis van Fivoor zijn de verschillende functiegroepen gedefinieerd. De functieomschrijvingen staat op de HR intranetpagina. Er zijn verschillende disciplines betrokken in de tbs-behandeling. Hieronder is onze visie beknopt uitgewerkt per discipline, in relatie tot de eerder genoemde drie pijlers (milieutherapie, behandeling van risicofactoren, opbouw van beschermende factoren).

Management en directie

 • Teammanager Patiëntenzorg (TM PZ)

De TM PZ is als specialist (klinisch psycholoog of psychiater) verbonden aan enkele afdelingen binnen het FPC. De TM PZ is duaal met de TM BV en aangestuurd door de directie tbs verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en gezonde bedrijfsvoering van de afdelingen waarvoor zij verantwoordelijk zijn binnen het domein tbs. Hieronder vallen naast de interne patiëntenafdelingen ook de externe voorzieningen en de afdeling Behandeling en Diagnostiek.  De TM PZ zijn leidinggevenden van de CR’s en psychiaters, en hebben naast een aansturende, ook een coachende rol. Zij hebben direct patiëntencontact als CR, psychiater en/of therapeut en hebben achterwachtdiensten. Ook hebben zij een rol in de opleidingen die de Kijvelanden aanbiedt voor psychologen en psychiaters.

 

 • Teammanager Bedrijfsvoering (TM BV)

De TM BV is duaal partner van de TM PZ direct betrokken bij de aansturing van enkele afdelingen binnen het domein tbs. Binnen de tbs is bedrijfsvoering nauw verweven met behandelinhoud. Het gaat hierbij om adequate bedrijfsvoering met sturing op het juist uitvoeren van controle, toezicht etc. en het ondersteunen van een positief leefklimaat. Met de krappe arbeidsmarkt is goed personeelsmanagement noodzakelijk. Dit moet gericht zijn op het vergroten van medewerkerstevredenheid, werving, terugdringen van verzuim en behoud van medewerkers door goed begeleiden en gedegen opleiden. De TM BV heeft hierin een belangrijke rol.

 

 • Directeur zorg tbs (DZ)

De directeur zorg tbs is duaal met de directeur bedrijfsvoering verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en een gezonde bedrijfsvoering van het FPC. Daarnaast is hij/zij plaatsvervangend Hoofd van de Instelling en eventueel als specialist (psychiater of klinisch psycholoog) verbonden aan een behandelafdeling.. De DZ is leidinggevende van de TM PZ. De DZ legt over inhoudelijke zaken verantwoording af aan het bestuur en heeft als belangrijke taak het zich extern verhouden tot het maatschappelijke speelveld en de collega-instellingen. Te denken valt aan positie innemen in en inhoudelijk bijdragen aan externe overleggen en werkgroepen (inhoudelijk overleg tbs, Lunteren etc.)

 

 • Directeur bedrijfsvoering tbs (DB)

De DB is duaal met de DZ verantwoordelijk voor een gezonde bedrijfsvoering van het FPC en is kosten- en omzetverantwoordelijk voor het domein. Onder de verantwoordelijkheid van de DBvallen enkele afdelingen zoals Behandelrapportage, Planning, Behandeling en Diagnostiek, Medische Dienst en WL&S. Binnen het FPC stuurt de DB de TM BV direct aan en draagt zorg voor optimale randvoorwaarden als het gaat om veiligheid van medewerkers binnen de kaders van de financiën en zorgzwaarte van de afdelingen. Taken daarbij zijn het zorgdragen voor het opleidingssplan en faciliteiten die bijdragen aan de veiligheid/omgang met de doelgroep binnen tbs, in lijn met het jaarplan en onze visie op behandeling. De DB neemt deel aan het algemeen overleg TBS Nederland en andere externe overleggen met stakeholders.

Binnen het domein tbs zijn ongeveer 350 fte aan medewerkers werkzaam, die direct en/of indirect worden aangestuurd door de directie tbs.

Behandelaren & Therapeuten

 • Psychiater

De psychiater is een belangrijk onderdeel van het multidisciplinair behandelteam en werkt nauw samen met de CR. De psychiater is verantwoordelijk voor de psychiatrische diagnostiek en behandeling, waaronder farmacotherapie (medicatie) en geeft deze vorm binnen de kaders van risico-gestuurde zorg.. Adequate instelling (indien nodig) op medicatie vormt ook een beschermende factor binnen de behandeling.

 

 • Verpleegkundig Specialist GGZ

De verpleegkundig specialist ondersteunt de psychiater in de medicamenteuze behandeling en heeft ook een belangrijke rol in de somatische patiëntenzorg op de afdeling. Als verlengde arm van de psychiater kan deze functie gelijk worden gesteld aan een ANIOS. Daarnaast kan de verpleegkundig specialist als CR werken.

 

 • Psychologen binnen afdeling Behandeling en Diagnostiek (B&D)

Psychologen (masterpsychologen, gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen) doen o.a. risicotaxaties, verrichten psychodiagnostisch onderzoeken en voeren psychologische behandelingen vanuit de zorgpaden uit gericht op vermindering van het recidiverisico, op indicatie van de CR.

Gezien de complexiteit van de doelgroep bestaat de beoogde formatie van B&D uit BIG-geregistreerde psychologen. Tegelijkertijd zijn BIG-geregistreerde psychologen met affiniteit met (klinische) forensische zorg schaars. Als substituut kunnen wij indien nodig werken met masterpsychologen, mits zij voldoende werkbeleiding en supervisie krijgen vanuit BIG-geregistreerde psychologen.

 

 • Afdelingspsychologen

Masterpsychologen die zijn gekoppeld aan een behandelafdeling als afdelingspsycholoog doen o.a. risicotaxaties en ondersteunen de CR in het bewaken van de kwaliteit van zorg op de afdeling. De afdelingspsycholoog heeft hierin een belangrijke uitvoerende taak, bijvoorbeeld in het geven van groepsbehandeling op de afdeling (Risico Management Groep – RMG), het bijwonen van en bijdragen aan de overdracht, casuïstiek- en werkbespreking op de afdeling. Zij zijn daarbij gericht op deskundigheidsbevordering van VOV op het gebied van risico-gestuurde zorg vanuit het RNR-model en Vroegsignalering (VSP).

 

 • Vaktherapeut

De vaktherapeut (psychomotore therapeut, dramatherapeut, beeldend therapeut en muziektherapeut) geeft therapie gericht op het verlagen van de kans op delict-recidive, op indicatie van de CR. Deze therapievormen leggen via verschillende media de focus op  doen en ervaren, wat van groot belang is voor onze patiëntengroep. Vaktherapie maakt bij de zorgprogramma’s onderdeel uit van de diverse behandelmodules. De vaktherapeut sluit evenals de basispsycholoog aan bij de milieutherapie, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij een RMG en/of het inbrengen van hun expertise binnen de wekelijkse voorgangsbesprekingen. De vaktherapeut levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de drie pijlers.

 

 • Coördinerend Regiebehandelaren (CR)

De CR is regiebehandelaar en verantwoordelijk voor het inhoudelijk traject van patiënten. De CR indiceert de risico-gestuurde behandeling, bewaakt de voortgang van trajecten en rapporteert hierover aan de rechtbank ten aanzien van de noodzaak van verlenging van de tbs-maatregel. Daarnaast is de CR inhoudelijk verantwoordelijk voor het afdelingsmilieu/leefklimaat op zijn/haar behandelafdeling. De CR geeft werkbegeleiding/supervisie aan basispsychologen en PioG’s. De CR is aan één of meerdere zorgpaden verbonden voor het inhoudelijk ontwikkelen van het behandelaanbod en/of als behandelaar. De CR is tevens directionele achterwacht en is daarmee als inhoudelijke zorgprofessional zeer belangrijk binnen het operationeel management en voor de (inhoudelijke) aansturing van de behandelafdelingen en behandelondersteuning.

Inwerkprogramma Coördinerend Regiebehandelaar

Afdelingsstaf

 • Verlofbegeleider

FPC de Kijvelanden heeft een Verlofteam. De verlofbegeleiders zijn speciaal opgeleid voor het begeleiden van patiënten op verlof. Verlof is een zeer belangrijk onderdeel van het resocialisatietraject waarin geoefend wordt met het geleidelijk uitbreiden van vrijheden. De vaardigheden die zijn aangeleerd tijdens de behandeling van delict-gerelateerde risicofactoren in de kliniek, kunnen zo onder begeleiding worden geoefend en getoetst buiten de kliniek. OOp deze wijze wordt  gewerkt aan risico-gestuurde behandeling, beveiliging en opbouw van beschermende factoren. Verlof – o.a. gericht op therapie, recreatie, ontwikkelen adequate dagbesteding (inclusief werk), opbouwen en verstevigen van sociaal netwerk – werkt motiverend voor patiënten, geeft perspectief en is noodzakelijk in het ontwikkelen van beschermende factoren. De kliniek heeft  bewust gekozen voor een verlofteam in plaats van verlofbegeleiding door VOV. Een belangrijke reden is dat op deze wijze verlof in principe altijd doorgang kan vinden en niet afhankelijk is van de personele bezetting op de afdelingen. Dit werkt bevorderend voor de continuïteit in trajecten, geeft perspectief en meer zekerheid en is hierdoor spanning verlagend. Vanuit de risico-gestuurde zorg heeft dit een positief effect op de voortgang van het traject en verlaagt het de kans op onttrekking.

 

 • Verzorgend, opvoedkundig en verplegend personeel (VOV)

Milieutherapie vormt de basis voor relationele beveiliging. Een veilig leefklimaat faciliteert sociaal leren en de mogelijkheid om tot verandering te komen. Binnen milieutherapie oefenen patiënten met nieuw gedrag, een essentieel onderdeel binnen de behandeling van de patiënten. VOV ondersteunt hierbij en houdt toezicht op delict-gerelateerde risicofactoren en de orde en veiligheid. Zij hebben dus zowel een behandel- als beveiligingsfunctie. Zij zijn het meest intensief in contact met de patiënten. Het VOV-team bestaat uit een Cöordinator Afdelingsmilieu (CAM) en begeleiders A, B en C (zie verderop). Een overkoepelende term die vaak gebruikt wordt is ‘afdelingsstaf’ of ‘sociotherapie’.

Inwerkprogramma FPC de Kijvelanden 24-uurs zorg

Medewerkers in opleiding

 • Medewerkers in een specialistische opleiding (PioG, GioS, AioS, VioS)

Binnen de Kijvelanden worden GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychiaters, verpleegkundig specialisten, begeleiders en verpleegkundigen opgeleid.

PioGs (Psychologen in opleiding tot Gz-psycholoog) hebben taken binnen afdeling Behandeling en Diagnostiek . Ook zijn zij verbonden aan één of meerdere behandelafdelingen voor  ondersteunende psychologische taken  .

GioS’en (Gz-psychologen in opleiding tot Specialist/Klinisch Psycholoog) werken deels als CR – vanuit opleidingseisen en/of aanvullend contract op opleidingscontract –  en hebben vanuit hun opleiding taken op het gebied van psychotherapie, diagnostiek, management en wetenschappelijk onderzoek.

AioS (Artsen in opleiding tot Specialist) maken zich het forensisch werken eigen door onder andere op een behandelafdeling te werken als assistent CR en psychiater in opleiding onder supervisie van een psychiater.

VioS (Verpleegkundigen i.o.t. Specialist) hebben vanuit hun opleiding taken bij Behandeling en Diagnostiek en werken daarnaast onder andere op een behandelafdeling als assistent CR.

 

 • Stagiaires en leerlingen

Binnen FPC de Kijvelanden werken en leren er verschillende collega’s. Dit zijn stagiaires maar ook collega’s die naast hun arbeidscontract een opleiding volgen. Wil je weten voor welke opleidingen wij stages en leer-werkplekken aanbieden? Kijk dan op de Werken bij Fivoor website en op de opleidingspagina op intranet.

Verpleegkundigen i.o. werken als begeleider en vormen een belangrijk onderdeel van de VOV met oog voor de somatische patiëntenzorg.

Begeleiders A B en C worden binnen de Kijvelanden opgeleid op de behandelafdelingen. Zij werken in het afdelingsteam en geven de milieutherapie en individuele begeleiding vorm. Voor begeleider A is minimaal een MBO-diploma niveau 3 vereist, voor begeleider B MBO niveau 4 en voor begeleider C een HBO-opleiding. Begeleiders B en C hebben een rol in de individuele begeleiding van patiënten als coaches.

Overige disciplines

 • Arbeidsconsulent (AC)

De AC heeft een relevante functie bij het onderzoeken van mogelijkheden voor het toeleiden naar werk en het evalueren van het functioneren van de patiënt op de externe werkplek e/o dagbesteding. Hiermee is de AC belangrijk bij het opbouwen van beschermende factoren zoals werk en draagt hij/zij ook bij op het gebied van het ontwikkelen van levensdoelen en behandelmotivatie.

 

 • Avond- Nacht- en Weekend-hoofd (ANW)

Het ANW is verpleegkundige en stuurt het werk en de werkprocessen op de afdelingen aan en voert waar nodig zelf verzorging, verpleging en begeleiding van patiënten op de zorgafdelingen uit in de avond- nacht- en weekend-uren. Het ANW is als dienstdoende/regievoerder een essentiële schakel in de risico-gestuurde zorg buiten kantooruren in samenwerking met de psychiatrische en directionele achterwacht.

 

 • Behandelrapporteur (BR)

De BR neemt de CR veel administratieve lasten uit handen, wat de efficiëntie en effectieve inzet van de CR ten goede komt. De BR heeft daarnaast diagnostische taken in de vorm van risicotaxatie en het opstellen van delictanalyses. Relevante informatie hiervoor wordt opgebouwd door te participeren in de voortgangsbespreking/behandelplanbesprekingen (VGB/BB) en het opdoen van dossierkennis.

 

 • Dagbesteding – werken, leren en sport (WL&S)

Medewerkers WL&S bieden dagbesteding in de vorm van arbeid, opleiding, beweging en kliniekbrede activiteiten. Daarmee wordt ingezet op zelfzorg, dagstructuur, vrijetijdsbesteding, arbeidsvaardigheden, verhogen van motivatie en ontwikkelen van levensdoelen en dragen zij sterk bij aan het opbouwen van beschermende factoren en het faciliteren van een prettig en veilig leefklimaat. Ook in de behandeling hebben zij daarmee een belangrijke rol.

 

 • Extramuraal forensisch medewerker/Extramuraal forensisch team (EFM/EFT)

De EFM is betrokken bij de behandeling (ondersteunen en uitoefenen van toezicht) van patiënten in de extramurale fase. De EFM volgt patiënten die buiten de kliniek verblijven intensief en vormt hierbij als het ware de ogen en oren voor de CR/TM PZ en psychiater. Er is zowel een EFT met EFM vanuit Fivoor Resocialisatie De Blink als voor de patiënten die niet via De Blink resocialiseren.

 

 • Geestelijk verzorger (GV)

De GV heeft binnen de kliniek een belangrijke rol op het gebied van zingeving en geloofsbelijdenis. De GV ondersteunt patiënten, is gericht op verbinding maken en versterken en is daarmee stabiliserend, waarmee tevens een bijdrage wordt geleverd aan de relationele veiligheid. Deze functie is een voorwaarde binnen de Beginselenwet en moet voldoen aan de eisen van het Ministerie J&V.

 

 • Maatschappelijk werker (MW)

De MW heeft een belangrijke functie in het helpen opbouwen van beschermende factoren. De MW is betrokken bij financieel beheer. De MW stelt een financieel plan op met de patiënt en ondersteunt de afdelingsstaf bij de uitvoer hiervan en bij het budgetbeheer. Daarnaast screent de MW (nieuwe) netwerkleden van wie de patiënt bezoek of telefoon wil ontvangen. Ook is de MW betrokken bij netwerkgesprekken om het prosociale steunsysteem, inclusief de eventuele relatie van de patiënt, meer bij de behandeling te betrekken en/of meer zicht te krijgen op niet-prosociale netwerkleden en te onderzoeken wat mogelijk is in het verstevigen van het netwerk. In toenemende mate heeft de MW een rol in het faciliteren van herstelbemiddeling in relatie tot (nabestaanden van) het slachtoffer.

 

 • Medische Dienst (MD)

De MD bestaat uit verpleegkundigen die somatische zorg leveren, in samenwerking en afstemming met de afdelingen, verpleegkundig groepsleiders en medisch specialisten (psychiater, huisarts, internist etc.). Ook heeft de MD een rol in de urinedrugsscreeningen (UDS).

Teammanagement

Binnen het domein tbs hebben we een visie op leiderschap geformuleerd: een leidinggevende binnen de tbs is empathisch, vooruitziend, dienstbaar en richt zich op de werksfeer en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Ze faciliteren de medewerkers en teams met als doel dat de medewerkers binnen een goed werkklimaat en onder goede condities het werk kunnen doen. Daarnaast stuurt de leidinggevende op overeengekomen resultaten.

De leidinggevende geeft invulling aan de kernwaarden en de gedragscode van Fivoor en draagt deze uit naar alle medewerkers. De leidinggevende geeft vertrouwen en komt afspraken na. Hij/zij is nieuwsgierig naar de ideeën en mogelijkheden van de medewerkers. Een leidinggevende laat, zowel door uitleg als door voorbeeldgedrag, zien welke mogelijkheden en verantwoordelijkheden medewerkers hebben op het gebied van kwaliteit en kwantiteit van patiëntenzorg. Hij/zij durft verantwoordelijkheden te geven, waarbinnen fouten gemaakt mogen worden en daarvan geleerd kan worden. De leidinggevende laat merken dat medewerkers de moeite waard zijn en kent hun krachten. Hij/zij ziet mogelijkheden en daagt anderen uit deze ook te zien. Een open houding, respectvol en toegankelijkheid dragen bij tot een goede samenwerking en een prettige werkcultuur.