triangle
Wij zijn fivoor

Werken bij OFZ

In dit portaal vind je informatie over het domein ofz, geven we je een basis voor het werken in een forensische setting en krijg je inzicht in de belangrijkste processen. Kom te weten wie wij zijn, wat we doen en met wie we samenwerken bij het domein ofz!
Positionering binnen Fivoor Gelezen

Positionering binnen Fivoor

Het domein OFZ is één van de zes domeinen binnen Fivoor. Mensen die in aanraking komen met politie en justitie, kunnen een psychiatrische of psychische stoornis hebben. Voor de veiligheid van de samenleving is het van belang dat zij een passende behandeling ontvangen en ook de noodzakelijke beveiliging.

Veilig werken in het domein OFZ Gelezen

Veilig werken in het domein OFZ

Medewerkers in een forensische setting krijgen te maken met ontwrichtend en agressief gedrag van patiënten. Fivoor hecht er grote waarde aan dat medewerkers veilig kunnen werken, getraind worden om agressief gedrag te voorkomen en weten hoe adequaat te handelen bij agressief gedrag van patiënten.

Theoretische grondslag behandelvisie Gelezen

Theoretische grondslag behandelvisie

Het behandelaanbod is gebaseerd op de principes van het Risk-Need-Responsivity-model (RNR) en het Good Lives Model (GLM). Het RNR-model en het GLM zijn beide zorgvuldig ontwikkelde interventiemethoden.

Wat doen we? Gelezen

Wat doen we?

Binnen de FPA's en FPK behandelen wij patiënten die in aanraking zijn gekomen met politie en justitie en daarnaast een psychiatrische of psychische stoornis hebben. Forensische zorg beweegt zich op het snijvlak van twee werelden: van het strafrecht én de zorg.

Wat zijn onze ambities? Gelezen

Wat zijn onze ambities?

Het domein OFZ maakt elk jaar een jaarplan. Dit plan stellen we op aan de hand van het strategisch beleidsplan Fivoor, kaders die we mee krijgen van financiers en de RVB, ontwikkelingen in het veld, gesprekken met teams en onze ambities.

Leef- en behandelklimaat Gelezen

Leef- en behandelklimaat

Een groot deel van de patiënten die op klinische forensische afdelingen verblijven, verblijft daar gedwongen en is niet (onmiddellijk) gemotiveerd voor behandeling. In de klinische omgeving staat het leven in een groep centraal en vormt de milieutherapie de kern van de behandeling.

Risicogestuurde zorg Gelezen

Risicogestuurde zorg

Onze patiënten vormen door hun gedrag heel vaak een risico voor zichzelf of anderen. Voor zichzelf door crisisgedrag en doordat door hun gedragsproblemen (verdere) maatschappelijke achteruitgang riskeren. En voor anderen door hun delictgedrag.

Leren en ontwikkelen Gelezen

Leren en ontwikkelen

Als je bij ons komt werken zijn er bepaalde taken die je gelijk kan uitvoeren. Voor sommige interventies heb je extra scholing nodig en er is scholing verplicht gesteld vanuit wet- en regelgeving, Fivoor en/of inspectie.

Wie werken er bij OFZ? Gelezen

Wie werken er bij OFZ?

Binnen het domein OFZ werken ruim 300 medewerkers met uiteenlopende functies en disciplines. Al deze mensen werken samen in een multidisciplinair team, zoveel mogelijk gekoppeld aan vaste afdelingen. Deze disciplines samen werken aan het herstel en de resocialisatie van patiënten.

Hoe worden we ondersteund? Gelezen

Hoe worden we ondersteund?

Om te werken aan onze ambities en ons te kunnen focussen op de kerntaken (het bieden van de juiste zorg aan patiënten), wordt domein OFZ ondersteund door verschillende afdelingen.

Hoe wordt de zorg betaald? Gelezen

Hoe wordt de zorg betaald?

De behandelingen in het domein OFZ worden gefinancierd door Justitie (klinisch). Dit gaat via de DBBC-systematiek, die geldt voor instellingen die aan volwassenen, als onderdeel van een straf, psychiatrische zorg bieden.