Hoe wordt de zorg betaald?
Terug naar het overzicht

Hoe wordt de zorg betaald?

Gelezen
Copy triangle

De behandelingen in de klinieken van OFZ worden gefinancierd door Justitie en ZVW, volgens de DB(B)C-systematiek. Patiënten die vrijwillig in zorg zijn (of met een zorgmachtiging) worden betaald vanuit de zorgverzekering. Forensische zorg via justitie geldt voor instellingen die aan volwassenen (of jeugd die volgens het volwassenenrecht zijn berecht), als onderdeel van een straf, psychiatrische zorg, verslavingszorg of verstandelijk gehandicaptenzorg bieden. Vanaf 2022 is het zorgprestatiemodel (ZPM) de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg.

Informatie over het ZPM

Inkoop, indicatiestelling en plaatsing

De forensische zorg (zorg binnen een FPA of FPK) wordt bekostigd nadat er een indicatie is gesteld en geplaatst is op basis van een plaatsingsbesluit. De prestaties en de tarieven wordt vastgesteld door de Nza.

 1. DJI (dienst justitiële inrichtingen): justitie koopt zorg in bij aanbieders (ambulant, wonen, klinisch).
 2. DIZ ( Dienst individuele zaken): indicatie (door reclassering/ NIFP), verwijzing van zorg op basis van zorgintensiteit en beveiligingsniveau.
 3. FPL (forensisch plaatsingsloket): matching tussen ingekochte plekken en indicatie stelling.

Klinisch (verblijfsafdelingen)

Het verblijf van patiënten binnen de klinieken van OFZ wordt betaald aan de hand van een zogeheten bedletter. Deze prijs is opgebouwd uit huisvestingskosten, inventaris en personeel in de 24-uurszorg. Afhankelijk van beveiligingsniveau en zorgintensiteit (gemiddeld aantal fte per patiënt op een afdeling) is een tarief per dag vastgesteld. De zorgzwaarte van de patiëntengroep per afdeling bepaalt het bezettingspatroon van verzorgend, opvoedkundig en verplegend personeel (VOV) op de afdelingen, waarbij onze klinieken bedletters D tot en met G hebben. Voor forensische plaatsingen wordt deze bedletter gecombineerd met een opslag voor beveiligingsniveau.

Voor de VOV geldt dat de klinische teams binnen OFZ worden samengesteld uit mensen met verschillende achtergronden en opleidingen, bijvoorbeeld SPH, SPW of verpleegkundige. Meer uitleg over de verschillende functies kun je als medewerkers van Fivoor vinden op het intranet bij de functiebeschrijvingen.

DB(B)C-systematiek

In de vergoedingen wordt verschil gemaakt tussen behandelactiviteiten die toegeschreven kunnen worden aan de afdeling (zogeheten bedprijs) en medewerkers die behandelactiviteiten uitvoeren die toegeschreven worden aan de DBBC. Dit monitoren wij in het EPD (USER).

Om de zorg vergoed te krijgen van behandelaren die behandelactiviteiten uitvoeren die toegeschreven worden aan een DBBC zijn er voorwaarden gesteld waar deze behandelaar aan moet voldoen. Behandelaren klinisch zijn o.a. Maatschappelijk werkenden, Hoofden behandeling, Rapporteurs, Verlofbegeleiders, Arbeidsconsulenten, Vaktherapeuten, Zorgondersteuning.

Opleidingsvoorwaarden behandelaren:

 • Medewerker dient een diploma te hebben dat leidt tot een beroep uit de NZA-beroepentabel. Dit diploma dient ten alle tijden terug te vinden te zijn in het personeelsdossier.
 • De medewerker registreert op de juiste DBBC code in het elektronisch patiëntendossier (code gekoppeld aan het diploma en niet aan de functie).

Productiviteit

Om onze zorg te kunnen verantwoorden en te declareren vragen we alle medewerkers te registreren wat ze doen. Dit drukken we uit in een productiviteitscijfer. In de afbeelding hieronder zie je een schematische weergave van het begrip productiviteit.

A:  je contracturen
B:  zijn de uren die je niet beschikbaar bent voor zorgtaken. Denk aan verlof, vakantie, ziekte
C: de tijd die je daadwerkelijk kunt besteden aan zorg gerelateerde taken
D: de tijd die je kwijt bent aan niet patiëntgebonden taken maar die wel van belang zijn. Denk aan intervisie, werkoverleg,
E: De tijd die je kwijt bent aan zowel indirect en direct patiëntgebonden tijd

Productiviteit

Registratie patiëntgebonden tijd

Alle activiteiten die je doet registreer je in het elektronisch patiëntendossier (USER). Dit gaat zowel om activiteiten die toegeschreven worden aan de patiëntenzorg als overige activiteiten. USER vormt de basis voor de uiteindelijke facturering en het is dus van essentieel belang dat dit op de juiste manier wordt ingevuld zodat alle declarabele zorg ook betaald wordt. In je eerste week krijg je een cursus hoe je dit het beste kan doen.

Fivoor medewerkers vinden op het intranet onder ‘EPD User’ verschillende werkinstructies over alle vormen van registraties. Ook vind je daar de online leermodule USER om de eventuele klassikale training nog eens te herhalen of gewoon als naslagwerk.

Dossiervoering

Een goede dossiervoering is belangrijk. De verslaglegging kan dienen als geheugensteun, als hulpmiddel in het communiceren met collega’s en verwijzers en als bron van informatie bij toetsing, onderzoek en (externe) verantwoording. Als (mede)behandelaar ben je verantwoordelijk voor de invulling van je dossier.

Om OFZ medewerkers op weg te helpen hebben we een aantal punten geformuleerd waar je op moet letten in je dossiervoering.

Verplichte onderdelen in het dossier van de patiënt.

 1. Voortgangsrapportage
 2. DSMV-classificaties
 3. DBC-typeringen
 4. Autorisatie
 5. Beschrijvende diagnose
 6. Recent behandelplan. Is dit ouder dan 10 maanden, maak een nieuwe.
 7. FARE en HONOS is die niet ouder is dan van 6 maanden geleden.
 8. Crisissignaleringsplan
 9. Terugvalpreventieplan
 10. Suïcidaliteitsbeleid
 11. Suïcidaliteitsrapportage
 12. Kind check vragenlijst
 13. Meldcode huiselijk geweld