Hoe wordt de zorg betaald?
Terug naar het overzicht

Hoe wordt de zorg betaald?

Gelezen
Copy triangle

De behandelingen in de klinieken van OFZ worden gefinancierd door Justitie en ZVW, volgens het zorgprestatiemodel (ZPM). Patiënten die vrijwillig in zorg zijn (of met een zorgmachtiging) worden betaald vanuit de zorgverzekering. Forensische zorg via Justitie geldt voor instellingen die aan volwassenen (of jeugd die volgens het volwassenenrecht zijn berecht) psychiatrische zorg, verslavingszorg of verstandelijk gehandicaptenzorg bieden als onderdeel van een straf.

Informatie over het ZPM

Inkoop, indicatiestelling en plaatsing

De forensische zorg wordt bekostigd nadat er een indicatie is gesteld en een patiënt geplaatst is op basis van een plaatsingsbesluit. De prestaties en de tarieven worden vastgesteld door de NZa.

 1. DJI (dienst justitiële inrichtingen): justitie koopt zorg in bij aanbieders (ambulant, wonen, klinisch).
 2. DIZ ( Dienst individuele zaken): indicatiestelling (door reclassering/ NIFP), verwijzing van zorg op basis van zorgintensiteit en beveiligingsniveau.
 3. FPL (forensisch plaatsingsloket): matching tussen ingekochte plekken en indicatie stelling.

Klinisch (verblijfsafdelingen)

Het verblijf van patiënten binnen de klinieken van OFZ wordt betaald aan de hand van de zorgzwaarte van een patiënt, uitgedrukt in een zogeheten bedletter. Het tarief is opgebouwd uit huisvestingskosten, inventaris en personeel in de 24-uurszorg. Afhankelijk van beveiligingsniveau en zorgintensiteit (gemiddeld aantal fte personeel per patiënt op een afdeling) is het dagtarief per opnamedag vastgesteld.

De zorgzwaarte van de patiëntengroep per afdeling bepaalt het bezettingspatroon van verzorgend, opvoedkundig en verplegend personeel (VOV) op de afdelingen, waarbij onze klinieken bedletters D tot en met G hebben. Voor forensische plaatsingen wordt deze bedletter gecombineerd met een opslag voor beveiligingsniveau.

Voor de VOV geldt dat de klinische teams binnen OFZ worden samengesteld uit mensen met verschillende achtergronden en opleidingen, bijvoorbeeld SPH, SPW of verpleegkundige. Meer uitleg over de verschillende functies kun je als medewerkers van Fivoor vinden op het intranet.

ZPM-systematiek

Met de komst van het zorgprestatiemodel is de NZa beroepentabel vervallen en is er per 1 januari 2022 een nieuwe beroepentabel ingegaan. Alleen beroepen die in de beroepentabel staan kunnen declarabele tijd registreren. Deze en andere wijzigingen zijn zichtbaar in de lijst consult registrerende beroepen en de lijst overige beroepen. Behandelaren die in domein OFZ declarabele tijd registreren zijn onder andere psychologen, psychiaters, maatschappelijk werkers, verlofbegeleiders en arbeidsconsulenten.

Productiviteit

Registratie patiëntgebonden tijd

USER vormt de basis voor de uiteindelijke facturering en het is dus van essentieel belang dat dit op de juiste manier wordt ingevuld zodat alle declarabele zorg ook betaald wordt. In je eerste week krijg je een cursus hoe je dit het beste kan doen. Op het intranet vind je verschillende werkinstructies over alle vormen van registraties. Ook vind je daar de online leermodule USER om de eventuele klassikale training nog eens te herhalen of gewoon als naslagwerk.

Dossiervoering

Een goede dossiervoering is belangrijk. De verslaglegging kan dienen als geheugensteun, als hulpmiddel in het communiceren met collega’s en verwijzers en als bron van informatie bij toetsing, onderzoek en (externe) verantwoording. Als (mede)behandelaar ben je verantwoordelijk voor de invulling van je dossier.

Om OFZ medewerkers op weg te helpen hebben we een aantal punten geformuleerd waar je op moet letten in je dossiervoering.

Verplichte onderdelen in het dossier van de patiënt.

 1. Voortgangsrapportage
 2. DSM5-TR classificaties
 3. Zorgvraagtypering
 4. Autorisatie
 5. Beschrijvende diagnose
 6. Recent behandelplan. Is dit ouder dan 10 maanden, maak een nieuwe.
 7. FARE en HONOS, niet ouder dan van 6 maanden geleden.
 8. Crisissignaleringsplan
 9. Terugvalpreventieplan
 10. Suïcidaliteitsbeleid
 11. Suïcidaliteitsrapportage
 12. Kind check vragenlijst
 13. Meldcode huiselijk geweld