Wat doen we?
Terug naar het overzicht

Wat doen we?

Gelezen
Copy triangle

Binnen OFZ behandelen wij patiënten die in aanraking zijn gekomen met politie en justitie en daarnaast een psychiatrische of psychische stoornis hebben. Enerzijds hebben we de functie van het beveiligen van de maatschappij en anderzijds hebben we de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een passende behandeling om eventuele herhaling van delict te voorkomen. Forensische zorg beweegt zich op het snijvlak van twee werelden: van het strafrecht én de zorg.

Voor wie zijn wij er?

In de zorgketen die Fivoor biedt, verzorgt OFZ klinische behandelingen. We hebben 6 beveiligde klinieken, verdeeld over de regio’s Den Haag (FPA), Rotterdam (FPA, FPK, FVK en AFZ) en Utrecht (FPA). Hier behandelen we vrijwel alle psychiatrische stoornissen en problematieken. Het gaat dan bijvoorbeeld om psychoses en stemmingsstoornissen, maar ook persoonlijkheidsproblematiek, ADHD, ASS of verslaving. Vaak is er sprake van een combinatie van problematieken. Om bij ons opgenomen te worden, moet een patiënt aan één van onderstaande voorwaarden voldoen:

 • Forensische indicatie: Er is door justitie een forensische indicatiestelling voor de patiënt afgegeven. Dit houdt in dat een strafrechter een verplichte klinische behandeling heeft opgenomen in het vonnis. Patiënten met de maatregel TBS met dwangverpleging nemen we alleen op als ze een passende verlofmachtiging hebben (transmuraal verlof of proefverlof).
 • Beveiligd bed: De patiënt moet opgenomen worden in een kliniek, maar de reguliere GGZ kan niet voldoende veiligheid bieden en/of er is een verhoogd forensisch risico. Er is geen plaatsing via justitie mogelijk. Als de patiënt bekend is met ernstige agressie binnen klinieken of als de problematiek forensische deskundigheid vraagt in de behandeling, dan kan bij ons een beveiligd bed worden aangevraagd. Vrijwel altijd gaat het om een gedwongen opname in het kader van de WVGGZ (met een zorgmachtiging). Dat iemand in het verleden forensische behandeling heeft gehad of een strafblad heeft, is geen indicatie voor een beveiligd bed; het gaat altijd om het risico op het moment van de gevraagde opname.

Onze 6 beveiligde klinieken

We hebben 6 beveiligde klinieken. Hier behandelen we vrijwel alle psychiatrische stoornissen en problematieken. Het gaat dan bijvoorbeeld om psychoses en stemmingsstoornissen, maar ook persoonlijkheidsproblematiek, ADHD, ASS of verslaving. Vaak is er sprake van een combinatie van problematieken.

Beveiligingsniveau 1
AFZ Rotterdam

Beveiligingsniveau 2
FPA Den Haag
FPA Rotterdam
FPA Utrecht

Beveiligingsniveau 3
FPK Rotterdam
FVK Rotterdam

Forensische zorgtitels

Patiënten met een van de volgende forensische zorgtitels kunnen bij OFZ geplaatst worden:

Meer informatie over forensische zorg lees je op de website: www.forensischezorg.nl

Behandelfasen

Het behandeltraject is een integraal proces van diagnostiek, behandeling en resocialisatie. Om de behandeling optimaal vorm te geven wordt er gewerkt met specialistische multidisciplinaire teams en afdelingsmilieus die zijn ingericht op de kenmerken van de patiëntengroep.

Diagnostiek: de risicofactoren in kaart gebracht door delictanalyse en risicotaxatie

Diagnostiek van de psychiatrische stoornis(sen) en een inschatting van het recidiverisico (door middel van risicotaxatie-instrumenten) is essentieel aan de start van de behandeling en gedurende het hele behandeltraject van de patiënt. In de behandeling staan de delictgerelateerde risicofactoren vanuit de vastgestelde stoornissen/beperkingen centraal.

In de eerste periode van opname doorloopt de patiënt een diagnostisch traject om op systematische en methodische wijze de problematiek en risicofactoren in kaart te brengen. In deze periode worden door middel van dossieronderzoek (en eventueel aanvullende diagnostiek) de voorgeschiedenis, (psychiatrische) kernproblematiek en delictgerelateerde risicofactoren in kaart gebracht. Ook wordt er een risicotaxatie gedaan en gestart met het opstellen van de delictanalyse en het vroegsignaleringsplan (VSP). Deze fase wordt afgerond met een behandelplan waarin behandeldoelen worden gesteld op basis van de risico- en beschermende factoren. Ook wordt er bij voorkeur al een inschatting gemaakt wat het uitstroomdoel moet zijn.

Behandelen: gericht op het bewerken van de risicofactoren en verlagen van het recidiverisico

Voor patiënten die bij OFZ verblijven, worden de risicofactoren in kaart gebracht door middel van een delictanalyse en risicotaxatie. De behandeling wordt ingezet op deze risicofactoren met als doel de risicofactoren te bewerken en daarmee het recidiverisico te verlagen.

Het zorgaanbod bestaat uit:

 • milieutherapie
 • individuele therapie
 • groepstherapie
 • vaktherapie
 • medicamenteuze behandeling.

Als algemene principes wordt gebruik gemaakt van de multidisciplinaire richtlijnen in de keuze voor het inzetten van behandelinterventies. De psychologische behandeling is gegrond in de cognitieve gedragstherapie. Het leefmilieu en behandelklimaat op de verschillende afdelingen vormen een belangrijk onderdeel van de behandeling, waarin patiënten nieuw gedrag en vaardigheden oefenen en risicosignalen leren hanteren. Voorbeelden van ons behandelaanbod zijn:

 • Agressiehantering: groepstherapie waarbij vaardigheden worden geoefend om te leren omgaan met irritatie en boosheid;
 • Medicamenteuze behandeling op indicatie
 • Liberman modules: therapie voor patiënten met psychotische problematiek, bedoeld om vaardigheden op verschillende gebieden te vergroten
 • Psycho-educatie: uitleg over de verschillende ziektebeelden en behandeling, zowel groepsgewijs als individueel;
  Op indicatie kunnen er tevens andere therapievormen worden ingezet, zoals; EMDR, autismegroep, schematherapie.
 • Delictketengroep: therapie gericht op het vergroten van inzicht hoe de problemen zijn ontstaan. Binnen deze therapie wordt een holistische theorie opgesteld waarbij schematisch wordt weergegeven welke factoren hebben bijgedragen tot het tot stand komen van het delictgedrag. Als verslavingsproblematiek een onderdeel van de delictketen is, zal hier extra aandacht voor zijn.

Behandelen: gericht op het opbouwen van beschermende factoren

Naast het verminderen van de delictgerelateerde risicofactoren is het opbouwen van beschermende factoren erg belangrijk tijdens de behandeling voor delictpreventie. Beschermende factoren waarop hiervoor geïntervenieerd wordt, zijn: werk, vrijetijdsbesteding, financieel beheer, motivatie voor behandeling, levensdoelen, medicatie, netwerk, intieme relatie, hulpverlening, woonsituatie en toezicht.

De dikgedrukte beschermende factoren worden in de klinische behandelfase vooral vormgegeven door opname binnen OFZ. In het behandeltraject en bij resocialisatie wordt ingezet op het ontwikkelen, versterken en behouden van de cursief gedrukte beschermende factoren door inzet van meerdere disciplines; dagbesteding, arbeidsconsulenten, maatschappelijk werkers, VOV, (GZ-)psychologen, vaktherapeuten, geestelijke verzorgers en psychiaters.

Resocialisatie: veilig en verantwoord re-integreren

Gezien de soms beperkte duur van de trajecten is het belangrijk om vanaf het begin van de behandeling aandacht te besteden aan het beoogde einddoel. Waar mogelijk wordt het netwerk actief betrokken bij de behandeling, zodat de verbinding met de maatschappij blijft bestaan. Zoals eerder is genoemd vormt een steunend, prosociaal netwerk een belangrijke beschermende factor voor delictrecidive. Bij de FPK en FVK wordt vanwege het hogere beveiligingsniveau een ruim dagprogramma binnen de kliniek aangeboden, maar op de FPA’s en AFZ wordt relatief snel gestart met vrijheden zodat patiënten dagbesteding buiten de kliniek kunnen volgen. Voor de meer kwetsbare patiënten is dit vaak bij dagbesteding van de ggz op het terrein rond de kliniek. Andere patiënten kunnen in aanmerking komen voor (vrijwilligers)werk in de omgeving. De klinieken hebben daarvoor een samenwerkingsrelatie met verschillende organisaties, zodat patiënten werk(ervaring) kunnen opbouwen.

Om stagnatie in het behandelproces te voorkomen wordt er veel geïnvesteerd in passende en tijdige uitstroom. Als een patiënt met ontslag gaat uit de kliniek in het kader van een strafrechtelijk traject, wordt hierover uiteraard afgestemd met de toezichthouder. Uitgangspunt is dat al in de beginfase van de behandeling wordt bepaald wat het einddoel van het traject is. Ook wordt zo vroeg mogelijk een aanmelding gedaan voor ambulante nazorg als dat nodig is. Een groot deel van de patiënten stroomt door naar beschermd wonen. Medewerkers van maatschappelijk werk en de afdeling Uitstroom en herstel regelen zaken rond het aanvragen van indicaties (denk aan WMO) en het aanmelden bij RIBW’s, enz.


Brochure: voor wie zijn wij er?
Casusvideo OFZ
Play

Casusvideo OFZ